+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

დადგენილების პროექტი - . თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის 14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032224483-03 01.09.2022)

დადგენილების პროექტი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით  (მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M3 კატეგორიისდა M2 კატეგორიის)  და მიწისქვეშა ელექტრო ტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას,  საბაგირო გზითუნივერსიტეტი-ბაგები  მგზავრთა გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის 6–25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032224335-03 31.08.2022) 

დადგენილების პროექტი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებ სფეროებად განსაზღვრული ტრანსპორტით გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების და ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის 20-81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032224335-03 31.08.2022)

დადგენილების პროექტი - საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილითტაქსით (M კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის,  სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის 24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032224335-03 31.08.2022)

 

დადგენილების პროექტი - ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის 33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032224335-03 31.08.2022)

დადგენილების პროექტი - საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125- მუხლის მე-8  და მე-12 მე-16 ნაწილებით, 125 2 მუხლით, 130- მუხლის მე-4 ნაწილისქვეპუნქტით, 134 1 მუხლით, 135--135 5 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125- მუხლის მე-8, მე-12- მე-13 და მე-15 ნაწილებით, 125 2 მუხლით, 135--135 5 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ფაქტების ვიდეოფირზე ან/დაფოტოფირზე დაფიქსირების შემთხვევაში,  საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის,  მისი შედგენის /გამოწერის, ჩაბარების, აღრიცხვა ანგარიშგებისა და გასაჩივრების წესის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 მაისის 57-52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032224335-03 31.08.2022)

დადგენილების პროექტი - „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №5-14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (№12-032221474-03 02.08.2022)

LiveZilla Live Chat Software