+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
ღია კონკურსი
დახურული კონკურსი
გამარტივებული კონკურსი
მარეგულირებელი აქტები
შიდა კონკურსი
მარეგულირებელი აქტები

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი

 

საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №204 2017 წლის 21 აპრილი ქ. თბილისი საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ

 

საქართველოს მთავრობისდადგენილება №2182017 წლის 28 აპრილი ქ. თბილისი პროფესიული საჯარო მოხელის თანამდებობების თითოეული იერარქიული რანგისათვის აუცილებელი სპეციალური მოთხოვნების განსაზღვრის შესახებ

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №2152017 წლის 26 აპრილი ქ. თბილისი პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობათა დასახელებებისა და იერარქიულ რანგებში განაწილების წესის, შესაბამისი იერარქიული რანგისთვის მიკუთვნებული მოხელეთა თანამდებობების იერარქიული  ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ

LiveZilla Live Chat Software