+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
ღია კონკურსი
დახურული კონკურსი
გამარტივებული კონკურსი
მარეგულირებელი აქტები
გამარტივებული კონკურსი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის

განცხადება

 

საქართველოს კანონის “საჯარო სამსახურის შესახებშესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი სიპსაჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით აცხადებს გამარტივებულ კონკურსს  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შრომითი ხელშეკრულებით დასასაქმებელი პირის მისაღებად.  გამარტივებული კონკურსი ცხადდება შორმითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირის (დიზაინერ-დამკაბადონებელი) ვაკანსიაზე.

კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება ეძლევა საქართველოს ქმედუნარიან მოქალაქეს, რომელიც ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას და აკმაყოფილებს ვაკანტური თანამდებობისათვის წაყენებულ მოთხოვნებს.

განცხადებები მიიღება 2018  წლის 31 იანვრიდან  09 თებერვლის  ჩათვლით.

კონკურსში მონაწილეობისათვის კანდიდატმა განცხადება უნდა წარადგინოს მხოლოდ ელექტრონულად, სსიპსაჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით.

კანდიდატი ვალდებულია დამსაქმებელს მიაწოდოს უტყუარი ინფორმაცია საკონკურსო მოთხოვნებთან დაკავშირებით.

სსიპსაჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე (www.hr.gov.ge)   კანდიდატმა შესაბამის ველებში უნდა ატვირთოს:

) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ან დიპლომი) ასლი;

) დიზაიანის და დაკაბადონების მიმართულებით მუშაობის არანაკლებ 1  წლიანი სამუშაო გამოცდილება;

საბუთები წარდგენილი უნდა იქნეს სახელმწიფო ენაზე (უცხოურენოვანი საბუთის შემთხვევაში საჭიროა მისი ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანის წარდგენა). საბუთების არასრულყოფილად წარდგენის შემთხვევაში, კანდიდატი კონკურსის II ეტაპზე არ დაიშვება.

გამარტივებული კონკურსის ეტაპებია:

) კანდიდატების მიერ წარდგენილი განაცხადების გადარჩევა;

) შერჩეულ კანდიდატებთან გასაუბრება.

II ეტაპზე კანდიდატებმა თან უნდა იქონიონ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან  საქართველოს მოქალაქის პასპორტი.

კონკურსის II ეტაპი გაიმართება, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენობაში, მისამართი:  . თბილისი 0114, თავისუფლების 2.

 შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა თითოეულ კანდიდატს ელექტრონულად ან/და წერილობით ეცნობება მის მიმართ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ.

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software