+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
ღია კონკურსი
დახურული კონკურსი
გამარტივებული კონკურსი
გამარტივებული კონკურსი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის

განცხადება

 

საქართველოს კანონის "საჯარო სამსახურის შესახებ" შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი სიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით აცხადებს გამარტივებულ კონკურსს  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შრომითი ხელშეკრულები დასასაქმებელ პირთა მისაღებად.  გამარტივებული კონკურსი ცხადდება შორმითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირის (ტელე-ოპერატორი) ვაკანსიაზე.


კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება ეძლევა საქართველოს ქმედუნარიან მოქალაქეს, ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას და აკმაყოფილებს ვაკანტური თანამდებობისათვის წაყენებულ მოთხოვნებს.


განცხადებები მიიღება 2017 წლის 14 დეკემბრიდან  27 დეკემბრის  ჩათვლით.


კონკურსში მონაწილეობისათვის კანდიდატმა განცხადება უნდა წარადგინოს მხოლოდ ელექტრონულად, სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით.

კანდიდატი ვალდებულია დამსაქმებელს მიაწოდოს უტყუარი ინფორმაცია საკონკურსო მოთხოვნებთან დაკავშირებით.

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე (www.hr.gov.ge)   კანდიდატმა შესაბამის ველებში უნდა ატვირთოს:

ა) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ან დიპლომი) ასლი;

ბ) ტელე-ოპერატორად მუშაობის არანაკლებ 2  წლიანი სამუშაო გამოცდილება;

გ)   ტელე-ოპერატორის პროფესიული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (არსებობის შემთხვევაში);

საბუთები წარდგენილი უნდა იქნეს სახელმწიფო ენაზე (უცხოურენოვანი საბუთის შემთხვევაში საჭიროა მისი ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანის წარდგენა). საბუთების არასრულყოფილად წარდგენის შემთხვევაში, კანდიდატი კონკურსის II ეტაპზე არ დაიშვება.


გამარტივებულიკონკურსის ეტაპებია:

ა) კანდიდატების მიერ წარდგენილი განაცხადების გადარჩევა;

ბ) შერჩეულ კანდიდატებთან გასაუბრება.

II ეტაპზე კანდიდატებმა თან უნდა იქონიონ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან  საქართველოს მოქალაქის პასპორტი.

კონკურსის II ეტაპი გაიმართება, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, მისამართი:  ქ. თბილისი 0114, თავისუფლების 2.

 შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა თითოეულ კანდიდატს ელექტრონულად ან/და წერილობით ეცნობება მის მიმართ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ.


საქართველოს კანონის "საჯარო სამსახურის შესახებ" შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი სიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით აცხადებს გამარტივებულ კონკურსს  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შრომითი ხელშეკრულებით დასასაქმებელ პირთა მისაღებად.  გამარტივებული კონკურსი ცხადდება შრომითი ხელშეკრულებით დასასაქმებელ პირთა (წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი და წარმომადგენლობის სპეციალისტი) ვაკანსიებზე.


კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება ეძლევა საქართველოს ქმედუნარიან მოქალაქეს, რომელიც ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას და აკმაყოფილებს ვაკანტური თანამდებობისათვის წაყენებულ მოთხოვნებს.


განცხადებები მიიღება 2017 წლის 15 დეკემბრიდან 28 დეკემბრის  ჩათვლით.


კონკურსში მონაწილეობისათვის კანდიდატმა განცხადება უნდა წარადგინოს მხოლოდ ელექტრონულად, სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით.

კანდიდატი ვალდებულია დამსაქმებელს მიაწოდოს უტყუარი ინფორმაცია საკონკურსო მოთხოვნებთან დაკავშირებით.

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე (www.hr.gov.ge)   კანდიდატმა შესაბამის ველებში უნდა ატვირთოს:

  • წარმომადგნელობის ხელმძღვანელის ვაკანსიაზე (25 ვაკანსია) განაცხადის გაკეთების დროს:

ა) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ან დიპლომი) ასლი;

ბ) არანაკლებ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;


  • წარმომადგნელობის სპეციალისტის ვაკანსიაზე (29 ვაკანსია) განაცხადის გაკეთების დროს:

ა) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ან დიპლომი) ასლი;


  • წარმომადგნელობის სპეციალისტის ვაკანსიაზე (45 ვაკანსია) განაცხადის გაკეთების დროს:

ა) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ან დიპლომი) ასლი;

საბუთები წარდგენილი უნდა იქნეს სახელმწიფო ენაზე (უცხოურენოვანი საბუთის შემთხვევაში საჭიროა მისი ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანის წარდგენა). საბუთების არასრულყოფილად წარდგენის შემთხვევაში, კანდიდატი კონკურსის II ეტაპზე არ დაიშვება.


გამარტივებულიკონკურსის ეტაპებია:

ა) კანდიდატების მიერ წარდგენილი განაცხადების გადარჩევა;

ბ) შერჩეულ კანდიდატებთან გასაუბრება.


II ეტაპზე კანდიდატებმა თან უნდა იქონიონ  საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან  საქართველოს მოქალაქის პასპორტი.

კონკურსის II ეტაპი გაიმართება, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, მისამართი:  ქ. თბილისი 0114, თავისუფლების 2.

 შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა თითოეულ კანდიდატს ელექტრონულად ან/და წერილობით ეცნობება მის მიმართ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ.