+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
ღია კონკურსი
დახურული კონკურსი
გამარტივებული კონკურსი
ღია კონკურსი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 

განცხადება

 

 

საქართველოს კანონის “საჯარო სამსახურის შესახებ“ შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი სიპ – საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge მეშვეობით აცხადებს ღია კონკურსს  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის განათლებისა და კულტურის კომისიისსამდივნოსპირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის  ვაკანსიაზე.

კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება ეძლევა საქართველოს ქმედუნარიან მოქალაქეს, რომელიც ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას და აკმაყოფილებს ვაკანტური თანამდებობისათვის წაყენებულ მოთხოვნებს.

განცხადებები მიიღება2018 წლის 24დეკემბრიდან2019 წლის 02იანვრისჩათვლით.

კონკურსში მონაწილეობისათვის კანდიდატმა განცხადება უნდა წარადგინოს მხოლოდ ელექტრონულად, სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge მეშვეობით.

კანდიდატი ვალდებულია დამსაქმებელს მიაწოდოს უტყუარი ინფორმაცია საკონკურსო მოთხოვნებთან დაკავშირებით.

სსიპ საჯარო სამასხურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე  (www.hr.gov.ge)   ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის განათლებისა და კულტურის კომისიისსამდივნოსპირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტისვაკანსიაზე განაცხადის გაკეთების დროს კანდიდატმა შესაბამის ველებში უნდა ატვირთოს:

ა) უმაღლესიგანათლებისდამადასტურებელიმოწმობისასლი, იურიდიული მიმართულებით (უცხოურენოვანიდიპლომისშემთხვევაში, ნოტარიულადდამოწმებულითარგმანი);

ბ) სამუშაოგამოცდილებისდამადასტურებელიდოკუმენტისსათანადოდგაფორმებულიასლი, მოითხოვება2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება  იურიდიული ან/და განათლების ან/და კულტურის მიმართულებით;შრომისწიგნაკი(არსებობისშემთხვევაში) ანუფლებამოსილიორგანოსმიერგაცემულიცნობა, რომელშიცასახულიიქნებასამსახურისდაწყებისდადასრულებისსრულითარიღიდადაკავებულითანამდებობა). 

გ) ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებლი დოკუმენტისსათანადოდგაფორმებულიასლი (B2 დონე);

საბუთები წარდგენილი უნდა იქნეს სახელმწიფო ენაზე (უცხოურენოვანი საბუთის შემთხვევაში საჭიროა მისი ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანის წარდგენა). საბუთების არასრულყოფილად წარდგენის შემთხვევაში, კანდიდატი კონკურსის მეორე ეტაპზე არ დაიშვება.

დახურული კონლურსის ეტაპებია:

•         განცხადების გადარჩევა

•         ზეპირი დავალება

•         გასაუბრება

 

II ეტაპზე კანდიდატებმა თან უნდა იქონიონ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. კონკურის მეორე ეტაპი გაიმართება თბილისში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენობაში, მისამართი: ქ. თბილისი 0114, თავისუფლების 2.

კომისიასაბოლოოგადაწყვეტილებასმიიღებს, ხმათაუმრავლესობისგათვალისწინებით, კანონმდებლობითდადგენილიწესისშესაბამისად, განცხადებისწარდგენისვადისდასრულებიდანარაუგვიანეს 3 თვისა.კონკურსისეტაპებისშედეგების, ასევეჩატარებისზუსტიადგილის, თარიღისადადროისშესახებკანდიდატებსეცნობებათელექტრონულიფოსტითდამოკლეტექსტურიშეტყობინებისსახით.

 

 

LiveZilla Live Chat Software