+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
ღია კონკურსი
დახურული კონკურსი
გამარტივებული კონკურსი
ღია კონკურსი

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის

განცხადება

 

 

საქართველოს კანონის “საჯარო სამსახურის შესახებშესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ს აპარატი სიპსაჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით

აცხადებს ღია კონკურსს  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის

სამდივნოს მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანსიაზე.

კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება ეძლევა საქართველოს ქმედუნარიან მოქალაქეს, რომელიც ფლობს

საქართველოს სახელმწიფო ენას და აკმაყოფილებს ვაკანტური თანამდებობისათვის წაყენებულ მოთხოვნებს.

განცხადებები მიიღება 2018  წლის 30 მარტიდან 08 აპრილის  ჩათვლით.

კონკურსში მონაწილეობისათვის კანდიდატმა განცხადება უნდა წარადგინოს მხოლოდ ელექტრონულად, სსიპ

საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით.

კანდიდატი ვალდებულია დამსაქმებელს მიაწოდოს უტყუარი ინფორმაცია საკონკურსო მოთხოვნებთან დაკავშირებით.

სსიპ საჯარო სამასხურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე  (www.hr.gov.ge)   ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის სამდივნოს მესამე რანგის მეორე კატეგორიის

უფროსი სპეციალისტის ვაკანსიაზე განაცხადის გაკეთების დროს კანდიდატმა შესაბამის ველებში უნდა ატვირთოს:

ა) უმაღლესი განათლების  დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (უცხოურენოვანი დიპლომის შემთხვევაში,
 ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი);

ბ) სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის სათანადოდ გაფორმებული ასლი (სატრანსპორტო

საკითხთა მიმართულებით მუშაობის 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; შრომის წიგნაკი(არსებობის შემთხვევაში)

ან უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა, რომელშიც ასახული იქნება სამსახურის დაწყების და

დასრულების სრული თარიღი და დაკავებული თანამდებობა).

საბუთები წარდგენილი უნდა იქნეს სახელმწიფო ენაზე (უცხოურენოვანი საბუთის შემთხვევაში საჭიროა მისი

ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანის წარდგენა). საბუთების არასრულყოფილად წარდგენის შემთხვევაში,

კანდიდატი კონკურსის მეორე ეტაპზე არ დაიშვება.

ღია  კონკურსის ეტაპებია:

·         განცხადების გადარჩევა

·         ზეპირი დავალება

·         გასაუბრება

II ეტაპზე კანდიდატებმა თან უნდა იქონიონ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან საქართველოს

მოქალაქის პასპორტი. კონკურის მეორე ეტაპი გაიმართება თბილისში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს შენობაში, მისამართი: ქ. თბილისი 0114, თავისუფლების 2.

კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს, ხმათა უმრავლესობის გათვალისწინებით, კანონმდებლობით 
დადგენილი წესის შესაბამისად, განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვისა. 
კონკურსის ეტაპების შედეგების, ასევე ჩატარების ზუსტი ადგილის, თარიღისა და დროის შესახებ 
კანდიდატებს ეცნობებათ ელექტრონული ფოსტით და მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით.
 

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software