+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
ღია კონკურსი
დახურული კონკურსი
გამარტივებული კონკურსი
ღია კონკურსი

   “საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისადქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 აპარატი სსიპ  საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.geმეშვეობით 

აცხადებს  ღია  კონკურსს  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის

სამდივნოს III რანგის მეორე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტის ვაკანსიაზე,

კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება ეძლევა საქართველოს ქმედუნარიან მოქალაქეს,  ფლობს საქართველოს

 სახელმწიფო ენას და აკმაყოფილებს ვაკანტური თანამდებობისათვის წაყენებულ  მოთხოვნებს.

განცხადებები მიიღება 2017 წლის    18  დეკემბრიდან   29  დეკემბრის  ჩათვლით.

კონკურსში მონაწილეობისათვის კანდიდატმა განცხადება უნდა წარადგინოს მხოლოდ ელექტრონულად, სსიპ საჯარო 

სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის(www.hr.gov.geმეშვეობით.

კანდიდატი  ვალდებულია დამსაქმებელს მიაწოდოს უტყუარი ინფორმაცია საკონკურსო მოთხოვნებთან დაკავშირებით.

სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე (www.hr.gov.ge)   ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის სამდივნოს III რანგის მეორე კატეგორიის  

უფროსი სპეციალისტის ვაკანსიაზე განაცხადის გაკეთების დროს კანდიდატმა შესაბამის ველებში უნდა ატვირთოს:

) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (უცხოურ ენოვანი დიპლომის შემთხვევაში, ნოტარიულად

დამოწმებული თარგმანი);

 ბ) საორგანიზაციო საკითხების  ან საქმისწარმოების  სფეროში   არანაკლებ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება

) სამსახურის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტის სათანადოდ გაფორმებული ასლი (შრომისწიგნაკი

(არსებობისშემთხვევაში) ან უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა, რომელშიც ასახული იქნება

სამსახურის დაწყების და დასრულების სრული თარიღი და დაკავებული თანამდებობა).

საბუთები წარდგენილი უნდა იქნეს სახელმწიფო ენაზე (უცხოურენოვანი საბუთის შემთხვევაშისაჭიროა 

მისი ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანის წარდგენა). საბუთების არასრულყოფილად წარდგენის შემთხვევაში,

 კანდიდატი კონკურსის II ეტაპზე არ დაიშვება.

ღია  კონკურსის ეტაპებია:

·         განცხადების გადარჩევა

·         ზეპირი დავალება

·         გასაუბრება

II ეტაპზე კანდიდატებმა თან უნდა იქონიონ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან საქართველოს

 მოქალაქის პასპორტი.

კონკურსის II და III  ეტაპი გაიმართება თბილისში,  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, მისამართი: 

 . თბილისი 0114თავისუფლების 2.

 

   კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს, ხმათა უმრავლესობის გათვალისწინებით, კანონმდებლობით დადგენილი

წესის შესაბამისად, განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვისა და თითოეულ კანდიდატს

ელექტრონულად ან/და წერილობით ცნობებმის მიმართ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ.