+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
ღია კონკურსი
დახურული კონკურსი
გამარტივებული კონკურსი
მარეგულირებელი აქტები
დახურული კონკურსი

                                           ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 

                                                                          განცხადება

 

 

საქართველოს კანონის “საჯარო სამსახურის შესახებ“ შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი სიპ – საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით აცხადებს  დახურულ კონკურსს  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სამდივნოს  III რანგის   I კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტის (თანაშემწე)  ვაკანსიაზე.

კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება ეძლევა საქართველოს ქმედუნარიან მოქალაქეს, რომელიც ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას და აკმაყოფილებს ვაკანტური თანამდებობისათვის წაყენებულ მოთხოვნებს.

განცხადებები მიიღება 2020  წლის 20 თებერვლიდან  2020  წლის 29  თებერვლის  ჩათვლით.

კონკურსში მონაწილეობისათვის კანდიდატმა განცხადება უნდა წარადგინოს მხოლოდ ელექტრონულად, სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით.

კანდიდატი ვალდებულია დამსაქმებელს მიაწოდოს უტყუარი ინფორმაცია საკონკურსო მოთხოვნებთან დაკავშირებით.

სსიპ საჯარო სამასხურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე  (www.hr.gov.ge)   ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სამდივნოს  III რანგის   I კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტის (თანაშემწე)   ვაკანსიაზე განაცხადის გაკეთების დროს კანდიდატმა შესაბამის ველებში უნდა ატვირთოს:

ბ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი;

ა) უმაღლესი განათლების  დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (უცხოურენოვანი დიპლომის შემთხვევაში, ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი);

ბ) სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის სათანადოდ გაფორმებული ასლი, მოითხოვება 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება  იურიდიული მიმართულებით;  შრომის წიგნაკი(არსებობის შემთხვევაში) ან უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა, რომელშიც ასახული იქნება სამსახურის დაწყების და დასრულების სრული თარიღი და დაკავებული თანამდებობა. 

 დ) დოკუმენტის ელექტრონული ასლი, რომლითაც დასტურდება, რომ კანდიდატი არის მოქმედი პროფესიული საჯარო მოხელე ან ჩარიცხულია მოხელეთა რეზერვში ან არის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი და არანაკლებ 1 წლისა მუშაობს საჯარო სამსახურის სისტემაში.

 

საბუთები წარდგენილი უნდა იქნეს სახელმწიფო ენაზე (უცხოურენოვანი საბუთის შემთხვევაში საჭიროა მისი ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანის წარდგენა). საბუთების არასრულყოფილად წარდგენის შემთხვევაში, კანდიდატი კონკურსის მეორე ეტაპზე არ დაიშვება.

 

დახურული კონკურსის ეტაპებია:

·         განცხადების გადარჩევა

·         ზეპირი დავალება

·         გასაუბრება

 

II  ეტაპზე კანდიდატებმა თან უნდა იქონიონ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. კონკურის მეორე ეტაპი გაიმართება თბილისში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენობაში, მისამართი: ქ. თბილისი 0114, თავისუფლების 2.

კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს, ხმათა უმრავლესობის გათვალისწინებით, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვისა. კონკურსის ეტაპების შედეგების, ასევე ჩატარების ზუსტი ადგილის, თარიღისა და დროის შესახებ კანდიდატებს ეცნობებათ ელექტრონული ფოსტით და მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით.

 

2020 წლის 19 თებერვლის Nბ03.03200508 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება        

 

 

LiveZilla Live Chat Software