+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
ღია კონკურსი
დახურული კონკურსი
გამარტივებული კონკურსი
მარეგულირებელი აქტები
დახურული კონკურსი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის

განცხადება

 

 

საქართველოს კანონის “საჯარო სამსახურის შესახებშესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი სიპსაჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით აცხადებს  დახურულ კონკურსს  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ეკონომიკური განვითარებისდა საინვესტიციო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კომისიის სამდივნოს  მესამე რანგის  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის, და სარევიზიო კომისიის მესამე რანგის  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანსიებზე და ასევე შიდა კონკურსს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროგრამული უზრუნველყოფის განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანსიაზე.

კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება ეძლევა საქართველოს ქმედუნარიან მოქალაქეს, რომელიც ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას და აკმაყოფილებს ვაკანტური თანამდებობისათვის წაყენებულ მოთხოვნებს.

განცხადებები მიიღება 2020  წლის 08 ივნისიდან  2020  წლის 17  ივნისის  ჩათვლით.

კონკურსში მონაწილეობისათვის კანდიდატმა განცხადება უნდა წარადგინოს მხოლოდ ელექტრონულად, სსიპსაჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით.

კანდიდატი ვალდებულია დამსაქმებელს მიაწოდოს უტყუარი ინფორმაცია საკონკურსო მოთხოვნებთან დაკავშირებით.

სსიპ საჯარო სამასხურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე  (www.hr.gov.ge)   ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ეკონომიკური განვითარებისდა საინვესტიციო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კომისიის სამდივნოს  მესამე რანგის  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის და აპარატის სარევიზიო კომისიის მესამე რანგის  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის, ასევე აპარატის პროგრამული უზრუნველყოფის განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის   ვაკანსიებზე განაცხადის გაკეთების დროს კანდიდატმა შესაბამის ველებში უნდა ატვირთოს:

ა) უმაღლესი განათლების  დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (უცხოურენოვანი დიპლომის შემთხვევაში, ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი);

ბ) სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის სათანადოდ გაფორმებული ასლი, აპარატის ეკონომიკური განვითარებისდა საინვესტიციო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კომისიის სამდივნოს  მესამე რანგის  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტს მოითხოვება 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; აპარატის სარევიზიო კომისიის მესამე რანგის  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტს მოითხოვება 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება აუდიტის  მიმართულებით; შრომის წიგნაკი (არსებობის შემთხვევაში) ან უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა, რომელშიც ასახული იქნება სამსახურის დაწყების და დასრულების სრული თარიღი და დაკავებული თანამდებობა).

შიდა კონკურსის შემთხვევაში,

ბ) უმაღლესი განათლება ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით;

გ) სამუშაო გამოცდილება - 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით;

 

საბუთები წარდგენილი უნდა იქნეს სახელმწიფო ენაზე (უცხოურენოვანი საბუთის შემთხვევაში საჭიროა მისი ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანის წარდგენა). საბუთების არასრულყოფილად წარდგენის შემთხვევაში, კანდიდატი კონკურსის მეორე ეტაპზე არ დაიშვება.

LiveZilla Live Chat Software