+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
ღია კონკურსი
დახურული კონკურსი
გამარტივებული კონკურსი
დახურული კონკურსი

“საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი

სსიპ  საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით აცხადებს დახურულ

კონკურსს  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის

მოადგილის (აპარატის უფროსის მოადგილე) ვაკანსიაზე.

კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება ეძლევა საქართველოს ქმედუნარიან მოქალაქეს, რომელმაც მიაღწია 18 წლის ასაკს,

 ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას და აკმაყოფილებს ვაკანტური თანამდებობისათვის წაყენებულ  მოთხოვნებს.

განცხადებები მიიღება 2017 წლის    30  ნოემბრიდან   13  დეკემბრის  ჩათვლით.

კონკურსში მონაწილეობისათვის კანდიდატმა განცხადება უნდა წარადგინოს მხოლოდ ელექტრონულად, სსიპ საჯარო სამსახურის

ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის(www.hr.gov.ge) მეშვეობით.

კანდიდატი ვალდებულია დამსაქმებელს მიაწოდოს უტყუარი ინფორმაცია საკონკურსომოთხოვნებთან დაკავშირებით.

სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე (www.hr.gov.ge)   ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს აპარატის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილის (აპარატის უფროსის მოადგილე)

 ვაკანსიაზე განაცხადის გაკეთების დროს კანდიდატმა შესაბამის ველებში უნდა ატვირთოს:

ა) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (უცხოურენოვანი დიპლომის შემთხვევაში, ნოტარიულად

დამოწმებული თარგმანი);

ბ) სამსახურის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტის სათანადოდ გაფორმებული ასლი (შრომის წიგნაკი(არსებობის შემთხვევაში)

ან უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა, რომელშიც ასახული იქნება სამსახურის დაწყების და დასრულების სრული

თარიღი და დაკავებული თანამდებობა).

საბუთები წარდგენილი უნდა იქნეს სახელმწიფო ენაზე (უცხოურენოვანი საბუთის შემთხვევაშისაჭიროა

მისი ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანის წარდგენა). საბუთების არასრულყოფილადწარდგენის შემთხვევაში, კანდიდატი

 კონკურსის II ეტაპზე არ დაიშვება.

დახურული კონკურსის ეტაპებია:

·         განცხადების გადარჩევა

·         ზეპირი დავალება

·         გასაუბრება

II ეტაპზე კანდიდატებმა თან უნდა იქონიონ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი.

კონკურსის II და III  ეტაპი გაიმართება თბილისში,  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, მისამართი:  ქ. თბილისი

0114, თავისუფლების 2.

 


 კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს, ხმათა უმრავლესობის გათვალისწინებით, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად,

განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვისა და თითოეულ კანდიდატს ელექტრონულად ან/და წერილობით ეცნობება

მის მიმართ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ.

LiveZilla Live Chat Software