+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

26 აპრილს 16:00 საათზე, საკრებულოს სხდომა.

 

 

საკითხისდასახელება

1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის №35-100 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ(საკრებულოს №12-032410835-03 17.04.2024)

 

2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის №37-12 დადგენილებაში ცვლილებისშეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032408818-03 28.03.2024)

 

3

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8 და მე-12-მე-16 ნაწილებით, 125​​2 მუხლით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 134​​1 მუხლით, 135-ე-1355 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8, მე-12-მე-13 და მე-15 ნაწილებით, 125​​​​​​​​2 მუხლით, 135-ე-135​​​​5 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ფაქტების ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირების შემთხვევაში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის/გამოწერის, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და გასაჩივრების წესის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 მაისის №57-52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(საკრებულოს №12-03241142-03 23.04.2024)

 

4

სპეციალური რეგულარული გადაყვანის განმახორციელებელი ავტობუსის (M2 ან M3 კატეგორიის) მარშრუტების დამტკიცებისთვის წესის განსაზღვრისა და მარშრუტების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის №35-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032410226-03 11.04.2024)

 

5

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე ავტობუსების (M3 კატეგორია) მარშრუტის, აგრეთვე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გზების ჩამონათვალისა და მათზე რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე მომუშავე ავტობუსების (M3 კატეგორიები) გაჩერების ადგილების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის №36-6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032410953-03 18.04.2024)

 

6

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქონების მართვის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისა და დაჩქარებული მომსახურების საფასურისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032410336-03 12.04.2024)

 

7

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქონების მართვის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 თებერვლის №13-42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032411575-03 24.04.2024)

 

8

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2018 წლის 16 თებერვლის №13-35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს№12-032411614-03 25.04.2024)

 

9

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 მაისის №10-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(საკრებულოს№12-032411571-03 24.04.2024)

 

10

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსსარევიზიო კომისიის მიერ 2023 წელს შესრულებული სამუშაოს წლიური ანგარიში(საკრებულოს №03-03241144723.04.2024)

 

11

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-032405959-03 28.02.2024)

 

12

ქალაქ თბილისში, ალექსანდრე მანაგაძის ქუჩა №13-ში (საკადასტრო კოდი:№01.11.04.008.001.01.502) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმითპრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032410945-03 18.04.2024; 12-032411454-03 23.04.2024)

 

13

,,ქალაქ თბილისში, თენგიზ ჩანტლაძის ქუჩა №21ბ-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.10.041.028.01.503) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“(საკრებულოს №12-032410945-03 18.04.2024)

 

14

,ქალაქ თბილისში, ემირ ბურჯანაძის ქუჩა №49-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.33.021.028.01.006) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032410945-03 18.04.2024)

 

15

,ქალაქ თბილისში, ევროპის I ჩიხი №1-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.15.001.069.01.503) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032410945-03 18.04.2024)

 

16

ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩა №76-ში არსებული 17.65 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.14.03.003.002.01.519) და 11.02 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.14.03.003.002.01.523) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0324093128-03 02.04.2024)

 

17

ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა №6-ში არსებული 157.26 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.81.01.236.002.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-0324093128-03 02.04.2024)

 

18

ქალაქ თბილისში, ოცხელის ქუჩა №4-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.33.002.017.01.002) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0324093129-03 02.04.2024)

 

19

ქალაქ თბილისში, ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა №67-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.10.006.001.01.625) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0324093129-03 02.04.2024; №12-0324093130-03 02.04.2024)

 

20

ქალაქ თბილისში, მე-3 მასივის (კახეთის გზატკეცილი) მე-10 კვარტლის №9 და №10 კორპუსებს შორის (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.028.032.01.500) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-0324093129-03 02.04.2024)

 

21

ქალაქ თბილისში, დავით იოსელიანის მე-2 შესახვევი №17-ში (საკადასტრო კოდი: №01.12.15.001.006) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032409632-03 05.04.2024)

 

22

ქალაქ თბილისში, მიხეილ გახოკიძის ქუჩა №12ა-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.19.005.057) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032409632-03 05.04.2024)

 

23

ქალაქ თბილისში, ნიკოლოზ ხუდადოვის ქუჩა №173-ში, კოპრუს 4-სა და კორპუს №5-ში (საკადასტრო კოდები: №01.16.09.001.001 და №01.16.09.001.004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032410337-03 12.04.2024)

 

24

ქალაქ თბილისში, ქიზიყის ქუჩა №32-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.24.007.907.01.500) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032410337-03 12.04.2024)

 

25

ქალაქ თბილისში, კორნელი სანაძის ქუჩა №43მ-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.24.007.874.02.507) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032410337-03 12.04.2024)

 

26

ქალაქ თბილისში, ევროპის I ჩიხი №4ა-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.15.001.161.01.500) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032410337-03 12.04.2024)

 

27

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთი, გიორგი სააკაძის ქუჩა №30-ში არსებული 70.71 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.056.005.01.502) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032410338-03 12.04.2024)

 

28

ქალაქ თბილისში, ლევან მაჭავარიანის ქუჩა, №11-ში (ს/კ. 01.19.20.020.080.01.01.116) და ქალაქ თბილისში, ლევან მაჭავარიანის ქუჩა №7ბ-ში (ს/კ. 01.19.20.020.083.01.01.033)არსებული ფართების პირდაპირი განკარგვისფორმითპრივატიზებისთაობაზე (საკრებულოს №12-032410339-03 12.04.2024)

 

29

ქალაქ თბილისში, ჟიული შარტავას ქუჩა №3-ში მდებარე, №01.10.13.015.112.02.283 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე(საკრებულოს №12-03241091-03 12.04.2024)

 

30

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ. 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032410942-03 19.04.2024)

 

31

ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობზე, IV მიკრო/რაიონის მიმდებარედ, №01.14.01.001.423 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ უძრავ ქონებაში არსებულ ზოგიერთ (მშენებარე) ფართზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების პირდაპირი განკარგვის წესით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032411645-03 25.04.2024)

 

32

ქ. თბილისში, აბაშიძის ქ. №2-20-ის მიმდებარედ არსებული 1486 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან

(საკადასტრო კოდი: №01.14.11.031.091) 30 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „კანაპესთვის“ (ს/ნ: 205178635) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032410943-03 18.04.2024)

 

33

ქ. თბილისში, კანდელაკის ქუჩა №53-ში არსებული 2 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.12.042.046) პირდაპირი განკარგვის წესით დავით მაჭარაშვილისთვის (პ/ნ. 01024022960) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეათანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032410335-03 12.04.2024)

 

34

. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №9-25-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 173 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (აკადასტრო კოდი:01.16.05.031.029) 15 კვ.მ. მიწის ნაკვეთისპირდაპირიგანკარგვისწესითთეკლე ბერაიასთვის (პ/ნ. 42001023171) იჯარისფორმითსარგებლობისუფლებითგადაცემისსაკითხის შეთანხმებისთაობაზე(საკრებულოს №12-032410340-03 12.04.2024)

 

35

ქ. თბილისში, ალ.ყაზბეგის გამზირი №7-ის მიმდებარედ 23 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.012.029) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „კანაპესთვის“ (ს/ნ: 205178635) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032410966-03 18.04.2024)

 

36

. თბილისში, ფალიაშვილის ქ. №80-ის მიმდებარედ არსებული 6 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.14.11.019.031)პირდაპირიგანკარგვისწესითნინო იაშვილისთვის (/ნ. 01009012377) იჯარისფორმითსარგებლობისუფლებითგადაცემისსაკითხის შეთანხმებისთაობაზე(საკრებულოს №12-032410944-03 18.04.2024)

 

37

. თბილისში, აბანოს ქ. №17-ისმიმდებარედარსებული31კვ.. მიწისნაკვეთი (აკადასტრო კოდი: 01.18.03.063.054) პირდაპირიგანკარგვისწესითშპსკანაპესთვის (/ნ. 205178635)იჯარისფორმითსარგებლობისუფლებითგადაცემისსაკითხის შეთანხმებისთაობაზე(საკრებულოს №12-032410946-03 18.04.2024)

 

38

ქალაქ თბილისში, კანდელაკის ქუჩა N5-ის მიმდებარედ 2 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.011.013) პირდაპირი განკარგვის წესით ია რეხვიაშვილი-პინკისთვის (პ/ნ: C34PMXW2Y; 22.04.1954წ) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032411646-03 25.04.2024)

 

39

ქალაქ თბილისში, პარკი „მზიურის“ ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.14.005.156) არსებული №5 შენობა-ნაგებობის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „კუბი კონტექსტში“-სთვის (ს/ნ. 402176328) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032410335-03 12.04.2024)

 

40

ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 695 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.06.012.420) გაცვლისფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032409586-03 04.04.2024)

 

41

ქ. თბილისში, ბარალეთის ქუჩის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 400 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.11.03.010.215) გაცვლისფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03240964-03 05.04.2024)

 

42

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობას, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს, მაია სულხანიშვილის (პ/ნ. 01030011877) უფლებამონაცვლე ნუკრი ცისკაძესა (პ/ნ. 01030053040) და ციცინო დევრისაშვილს (პ/ნ. 01023003411) შორის გასაფორმებელი მორიგების აქტის მოწონების შესახებ (საკრებულოს №12-032411641-03 25.04.2024)

 

43

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების II მიკრორაიონის კორპუსი №27ა-ს მიმდებარედ, №01.10.06.006.352 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 3605 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის - შპს „სამშენებლო კომპანია აპექს დეველოპმენტისათვის“ (ს/ნ. 404438649), კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს 12-032407240-03 12.03.2024)

 

44

ქ. თბილისი, ბოჭორიშვილის ქ. 37 „ა-ში“  (ს/კ: №01.10.13.023.001) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით დაინტერესებული პირების ინდივიდუალურ მენაშენეთა ამხანაგობა „სანაპირო 2005-ის“ და შპს „რივერ საიდი 2023-ის“ (ს/ნ. 445721782) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიების გამოყენების საკითხის შეთანხმებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგი განკარგულებების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე(საკრებულოს 03-032411570-03 24.04.2024)

 

45

მისამართებზე - ქ. თბილისი, საირმეს ქ. N 37 (ს/კ: 01.10.14.024.036), ქ. თბილისი, მუხაძის ქ N 4 (ს/კ. 01.14.11.024.004), ქ. თბილისი, ი.აბაშიძის ქ N55 (ს/კ. 01.14.11.024.012) - არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისა და დაზარალებულ პირთა მიმართ გასაცემი ვალდებულებების შესრულებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03241186-03 25.04.2024)

 

46

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების

რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ნადიკვარის ქუჩა №34-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებთან (საკადასტრო კოდი: №01.18.01.004.325, ფართობი - 5 010 კვ.მ; №01.18.01.004.326, ფართობი -5 335 კვ.მ; №01.18.01.004.322, ფართობი -3 435 კვ.მ; №01.18.01.004.323, ფართობი - 3 435 კვ.მ; №01.18.01.004.321, ფართობი - 2 739 კვ.მ; №01.18.01.004.318, ფართობი - 1 259 კვ.მ.) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032411023-03 19.04.2024)

 

47

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა №12-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.18.05.001.059, ფართობი - 2 572 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032411576-03 24.04.2024)

 

48

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი,იალბუზის ქუჩა №4; №6; №6ა; №8; №8ა; №10-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.17.13.043.032ფართობი - 1899კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032411610-03 25.04.2024)

 

49

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, მოსკოვის გამზირი №24ა-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.19.34.002.054, ფართობი -1 617 კვ.მ)მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03241166-03 25.04.2024)

 

50

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03241164-03 25.04.2024)

 

51

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(საკრებულოს 12-032410248-03 11.04.2024; 12-032410250-03 11.04.2024; 12-032410947-03 18.04.2024; 12-032410952-03 18.04.2024; 032411615-03 25.04.2024; ); (12-032404642-03 15.02.2024 გადადებული ,,ე" პოზიცია; 12-032407443-03 14.03.2024 გადადებული ,,ა" პოზიცია; 12-0324082139-03 22.03.2024 გადადებული ,,ა" პოზიცია)

 

52

ქალაქ თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში; ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში; ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.19.902; №81.02.19.901; №81.02.19.216; №01.81.10.291.007; №81.02.19.217; №81.02.19.215; №81.02.19.071; №81.02.13.575; №81.02.13.701; №81.02.19.003; №81.02.19.070; №81.02.13.789; №81.02.13.790; №81.02.19.004; №81.02.13.955; №81.02.13.954; №81.02.19.635; №81.02.19.634; №01.81.02.294.001-ის ნაწილი) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032411064-03 19.04.2024)

 

53

ქალაქ თბილისში, თენგიზ შეშელიძის ქუჩა №13-ში; ქალაქ თბილისში, მეტროს სადგურ ’’სარაჯიშვილი“-ს მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.11.17.001.151; №01.11.17.001.152) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032410988-03 18.04.2024)

 

54

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში, ვახტანგ თედიაშვილის ქუჩა №15-ში; ქალაქი თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.02.12.542; №81.02.18.831; №81.02.99.882; №81.02.01.381-ის ნაწილი) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03240968-03 05.04.2024)

 

55

ქალაქ თბილისში, გულიას ქუჩა №1-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.18.09.005.176; №01.18.09.005.116) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032410272-03 11.04.2024)

 

56

ქალაქ თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში; ქალაქ თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში, მუხრან-თელეთის ქუჩა №25, №29-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.39.101; №81.02.96.844; №81.02.96.845; №81.02.96.843) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტისდამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032411349-03 22.04.2024)

 

57

ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელ მეურნეობაში; ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობის მიმდებარედ (ნაკვეთი 09/177) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.009.176; №01.72.14.009.639; №01.72.14.009.659) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტისდამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032411612-03 25.04.2024)

 

58

ქალაქ თბილისში, ქეთევან წამებულის გამზირი №65, №69; ჭრელაშვილის ქ. №4-ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, უჯარმის II შესახვევი, №2-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.17.13.038.059; №01.17.13.038.009; №01.17.13.038.050) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმისპროექტისდამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03241169-03 25.04.2024)

 

59

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.02.99.679; №81.02.99.666; №81.02.98.030) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე- დასასვენებელი ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტისდამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03241167-03 25.04.2024)

 

60

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბნის საცხოვრებელ რაიონს შორს არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.19.36.014.180; №01.19.36.014.181) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03241168-03 25.04.2024)

 

61

‘’ქალაქ თბილისში, სოფელ ზემო ლისზე, თელების მიწაზე; ქალაქ თბილისში, ლისზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №72.16.18.859; №72.16.18.919) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №65 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032411063-03 19.04.2024)

 

62

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ლისის ტბის მიმდებარედ, სოფელ ლისისკენ მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.18.005.038, №01.10.18.005.050, №01.10.18.007.006, №01.10.18.006.228) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 ნოემბრის №395 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცებისთაობაზე (საკრებულოს №12-03241161-03 25.04.2024)

 

63

‘’ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ლისის ტბისმიმდებარედ, სოფელ ლისისკენ მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს არსებულ მიწის ნაკვეთებზე(საკადასტრო კოდი: N01.14.17.001.184, N01.14.17.001.185, N01.10.18.006.134, N01.10.18.006.133)ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმისპროექტის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 სექტემბრის N304 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცებისთაობაზე (საკრებულოს №12-03241162-03 25.04.2024)

 

64

‘’ქალაქ თბილისში, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა №42-ში; ქალაქი თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი №118; №118ა; №116ბ; №116; №124ა; №116ა; № 124-ში, არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.17.11.029.043; №01.17.11.029.035; №01.17.11.029.028; №01.17.11.029.037; №01.17.11.029.030; №01.17.11.029.013; №01.17.11.029.038; №01.17.11.029.046) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 17 მარტის №112 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის ცვლილების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03241163-03 25.04.2024)

 

65

‘’ქ. თბილისში, კრწანისში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:№01.18.13.049.005) მრავალფუნქციური კომპლექსის (დევნილთა, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა და თავშესაფრის მაძიებელთა გრძელვადიანი განსახლების) დასაპროექტებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტ შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2013 წლის 5 ნოემბრის №2466 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე(საკრებულოს №12-032409569-03 04.04.2024)

 

66

ქალაქ თბილისში,რწმენის ქუჩა, №30-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.37.016.003) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტისდამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032409573-03 04.04.2024)

 

67

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში, იოსებ კეჭაყმაძის IV შესახვევი, №8, №6, №4-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №72.16.23.475; №72.16.23.474; №72.16.15.251) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03240999-03 08.04.2024)

 

68

ქალაქ თბილისში, უზნაძის ქუჩა №70-ში (ნაკვ. 10/21) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.13.08.010.062; №01.13.08.010.060; №01.13.08.010.061; №01.13.08.010.059; №01.13.08.010.063) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032411611-03 25.04.2024)

 

69

ქალაქ თბილისში,სოფელ წავკისში, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №41, №41ა; ქალაქი თბილისი, სოფელი წავკისი, ვახტანგ გორგასლის I ჩიხი, №1, №3-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.02.18.019; №81.02.18.101; №81.02.18.100; №81.02.21.429; №81.02.18.020; №81.02.18.515) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლებისგანაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტისდამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03241165-03 25.04.2024)

 

70

‘’ქალაქ თბილისში, სოფელდიღომში, ქოშიგორაზე; ქალაქ თბილისში, უდაბნოს მონასტრის ქუჩა №58, №62, №64, №66; ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, ნატბეურში; ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, ნატბეურებში; ქალაქ თბილიში, დიღომში, ქოშიგორა, ნატბეურებში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.045.608; №01.72.14.045.023; №01.72.14.045.024; №01.72.14.045.019; №01.72.14.045.017; №01.72.14.045.016; №01.72.14.045.015; №01.72.14.045.020; №01.72.14.045.026; №01.72.14.045.359; №01.72.14.045.358; №01.72.14.045.022; №01.72.14.045.021) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032411613-03 25.04.2024)

 

 

LiveZilla Live Chat Software