+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

26 აპრილს 11:30 საათზე, იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

#

საკითხის დასახელება

 მომხენებელი/ლები

 

1

„„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის N37-12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

[12-032408818-03; 28.03.2024]

 

ირაკლი გვილავა

კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

 

 

2

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8 და მე-12-მე-16 ნაწილებით, 125​​2 მუხლით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 134​​1 მუხლით, 135-ე-1355 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8, მე-12-მე-13 და მე-15 ნაწილებით, 125​​​​​​​​2 მუხლით, 135-ე-135​​​​5 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ფაქტების ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირების შემთხვევაში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის/გამოწერის, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და გასაჩივრების წესის დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 მაისის №57-52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(23.04.2024; 12-03241142-03)

 

 

 

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული გავითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

3

 

„„სპეციალური რეგულარული გადაყვანის განმახორციელებელი ავტობუსის (M2 ან M3 კატეგორიის) მარშრუტების დამტკიცებისთვის წესის განსაზღვრისა და მარშრუტების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის №35-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

[12-032410226-03; 11.04.2024]

 

 

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული გავითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

4

„„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე ავტობუსების (M3 კატეგორია) მარშრუტის, აგრეთვე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გზების ჩამონათვალისა და მათზე რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე მომუშავე ავტობუსების (M3 კატეგორიები) გაჩერების ადგილების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის №36-6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

[12-032410953-03; 18.04.2024]

 

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული გავითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

5

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის N35-100 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(12-032410835-03; 17.04.2024)

თამარ ბერუაშვილი

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი

 

6

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 მაისის №10-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(24.04.2024; 12-032411571-03)

ქვარა ჩართოლანი

ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორის მოადგილე

 

7

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების

შესახებ“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2018 წლის 16 თებერვლის №13-35

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

 

(25.04.2024; 12-032411614-03)

 

 

თეიმურაზ ბოლოთაშვილი

სსიპ ქ.თბილისის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი

 

8

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(25.04.2024; 12-03241164-03)

ოთარ ჩიტიძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული გავითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

9

 „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქონების მართვის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისა და დაჩქარებული მომსახურების საფასურისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

[12-032410336-03; 12.04.2024]

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

10

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –  ქონების მართვის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 თებერვლის №13-42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილების პროექტი

(24.04.2024;12-032411575-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

11

„ქ. თბილისში, ბარალეთის ქუჩის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 400 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.11.03.010.215) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

[12-03240964-03; 05.04.2024]

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

12

„ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 695 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.06.012.420) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(04.04.2024; 12-032409586-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

13

ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩა N76-ში არსებული 17.65 კვ.მ კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.14.03.003.002.01.519) და 11.02 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი N01.14.03.003.002.01.523)  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(02.04.2024; 12-0324093128-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

14

,,ქალაქ  თბილისში, ოცხელის ქუჩა N4-ში  (საკადასტრო კოდი: N01.19.33.002.017.01.002) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(12-0324093129-03; 02.04.2024

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

15

,,ქალაქ  თბილისში, ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა N67-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.10.006.001.01.625) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(02.04.2024;  N12-0324093129-03; N12-0324093130)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

16

„ქალაქ  თბილისში, დაბა კოჯორში, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა N6-ში არსებული 157.26 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.81.01.236.002.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(02.04.2024წ; N12-0324093128-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

17

,,ქალაქ თბილისში, მიხეილ გახოკიძის ქუჩა N12ა-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.19.005.057) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(05.04.2024; 12-032409632-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

18

,,ქალაქ თბილისში, ნიკოლოზ ხუდადოვის ქუჩა N173-ში, კოპრუს 4-სა და კორპუს N5-ში (საკადასტრო კოდები: N01.16.09.001.001 და N01.16.09.001.004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(12.04.2024; N12-032410337-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

19

,,ქალაქ  თბილისში, მე-3 მასივის (კახეთის გზატკეცილი) მე-10 კვარტლის N9 და N10 კორპუსებს შორის (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.028.032.01.500) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(02.04.2024; N12-0324093129-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

20

 

,,ქალაქ თბილისში, დავით იოსელიანის მე-2 შესახვევი N17-ში (საკადასტრო კოდი: N01.12.15.001.006) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(05.04.2024; N12-032409632-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

21

,,ქალაქ  თბილისში, ევროპის I ჩიხი N4ა-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.15.001.161.01.500) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(12.04.2024წ. N 12-032410337-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

22

,, ქალაქ  თბილისში, ქიზიყის ქუჩა N32-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.24.007.907.01.500) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(12.04.2024;  N12-032410337-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

23

„ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთი, გიორგი სააკაძის ქუჩა N30-ში არსებული 70.71 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.056.005.01.502) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(12.04.2024; 12-032410338-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

24

,,ქალაქ  თბილისში, კორნელი სანაძის ქუჩა N43მ-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.24.007.874.02.507) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(12-032410337-03; 12.04.2024)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

25

,,ქალაქ  თბილისში, ემირ ბურჯანაძის ქუჩა N49-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.33.021.028.01.006) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(18.04.2024; N12-032410945-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

26

,,ქალაქ  თბილისში, ევროპის I ჩიხი N1-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.15.001.069.01.503) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(18.04.2024წ. N 12-032410945-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

27

ქალაქ თბილისში, ჟიული შარტავას ქუჩა №3-ში მდებარე, №01.10.13.015.112.02.283 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

 (№12-03241091-03 12.04.2024)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

28

ქალაქ თბილისში, ალექსანდრე მანაგაძის ქუჩა №13-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.04.008.001.01.502) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების  თაობაზე

(№12-032410945-03 18.04.2024;12-032411454-03 23.04.2024)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

29

,,ქალაქ  თბილისში, თენგიზ ჩანტლაძის ქუჩა N21ბ-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.10.041.028.01.503) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(12-032410945-03; 18.04.2024)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

30

„ქალაქ თბილისში, ლევან  მაჭავარიანის ქუჩა, N11-ში (ს/კ N01.19.20.020.080.01.01.116) და ქალაქ თბილისში, ლევან  მაჭავარიანის ქუჩა N7ბ-ში (ს/კ N01.19.20.020.083.01.01.033) არსებული ფართების  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[12.04.2024; 12-032410339-03]

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

31

 

„ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობზე, IV მიკრო/რაიონის მიმდებარედ N01.14.01.001.423

საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ უძრავ ქონებაში არსებულ ზოგიერთ (მშენებარე)

ფართზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების პირდაპირი

განკარგვის წესით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

 

საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(25.04.2024; N12-0324011645-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

32

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობას, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს, მაია სულხანიშვილის (პ/ნ 01030011877) უფლებამონაცვლე ნუკრი ცისკაძესა (პ/ნ: 01030053040) და ციცინო დევრისაშვილს (პ/ნ 01023003411) შორის გასაფორმებელი მორიგების აქტის მოწონების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

[12-032411641-03; 25.04.2024]

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის საგენტოს უფროსი

 

33

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(18.04.2023; N12-032410942-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

34

“ქ. თბილისში, ალ.ყაზბეგის გამზირი N7-ის მიმდებარედ 23 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.14.012.029) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „კანაპესთვის“ (ს/ნ: 205178635) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(18.04.24;  12-032410966-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

35

“ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N9-25-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 173 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.16.05.031.029) 15 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით თეკლე ბერაიასთვის (პ/ნ: 42001023171) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(12.04.24;  12-032410340-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

36

„ქ. თბილისში, კანდელაკის ქუჩა N53-ში არსებული 2 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.12.042.046) პირდაპირი განკარგვის წესით დავით მაჭარაშვილისთვის (პ/ნ: 01024022960) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეათანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(12.04.24;  12-032410335-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

37

ქ. თბილისში, აბაშიძის ქ. N2-20-ის მიმდებარედ არსებული 1486 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.14.11.031.091) 30 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „კანაპესთვის“ (ს/ნ: 205178635) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(18.04.2024; 12-032410943-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

38

„ქ. თბილისში, ფალიაშვილის ქ. N80-ის მიმდებარედ არსებული 6 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.11.019.031)  პირდაპირი განკარგვის წესით ნინო იაშვილისთვის (პ/ნ: 01009012377) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(18.04.2024; N12-032410944-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

39

ქ. თბილისში, აბანოს ქ. №17-ის მიმდებარედ არსებული 31 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.063.054) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „კანაპესთვის“ (ს/ნ. 205178635) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

 (№12-032410946-03 18.04.2024)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

40

„ქალაქ თბილისში, კანდელაკის ქუჩა N5-ის მიმდებარედ 2 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.011.013) პირდაპირი განკარგვის წესით ია რეხვიაშვილი-პინკისთვის (პ/ნ: C34PMXW2Y; 22.04.1954წ) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(25.04.2024; 12-032411646-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

41

„ქალაქ თბილისში, პარკი „მზიურის“ ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი:  N01.14.14.005.156) არსებული  N5 შენობა-ნაგებობის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „კუბი კონტექსტში“-სთვის (ს/ნ: 402176328)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის  ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[12-032410335-03; 12.04.2024]

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

42

„კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ნადიკვარის ქუჩა N34-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებთან (საკადასტრო კოდი: N01.18.01.004.325, ფართობი -  5 010 კვ.მ; N01.18.01.004.326, ფართობი -5 335 კვ.მ; N01.18.01.004.322, ფართობი -3 435 კვ.მ; N01.18.01.004.323, ფართობი - 3 435 კვ.მ; N01.18.01.004.321, ფართობი - 2 739 კვ.მ; N01.18.01.004.318, ფართობი - 1 259 კვ.მ) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[19.04.2024; 12-032411023-03]

 

ნინო ბაგაშვილი

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

43

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა N12-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი:  N01.18.05.001.059, ფართობი - 2 572 კვ.მ) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(24.04.2024; 12-032411576-03)

ნინო ბაგაშვილი

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

44

„კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი,  მოსკოვის გამზირი N24ა-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი:  N01.19.34.002.054, ფართობი - 1 617 კვ.მ) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[24.04.2024; 12-03241166-03]

ნინო ბაგაშვილი

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

45

„კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, იალბუზის ქუჩა N4; N6; N6ა; N8; N8ა; N10-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი:  N01.17.13.043.032 ფართობი - 1 899 კვ.მ)  მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[24.04.2024; 12-032411610-03]

 

ნინო ბაგაშვილი

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

46

ქ. თბილისში, ბოჭორიშვილის ქ. 37 „ა-ში“  (ს/კ: N01.10.13.023.001) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით  დაინტერესებული პირების ინდივიდუალურ მენაშენეთა ამხანაგობა „სანაპირო 2005-ის“ და შპს „რივერ საიდი 2023-ის“  (ს/ნ. 445721782) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიების გამოყენების საკითხის შეთანხმებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგი განკარგულებების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

(№03-032411570-03  24.04.2024)

არჩილ გორდულაძე

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

47

მისამართებზე  -  ქ. თბილისი, საირმეს ქ. N 37  (ს/კ: 01.10.14.024.036), ქ. თბილისი, მუხაძის ქ N 4 (ს/კ: 01.14.11.024.004), ქ. თბილისი, ი. აბაშიძის ქ N 55 (ს/კ: 01.14.11.024.012)  -  არსებული  დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისა და დაზარალებულ პირთა მიმართ გასაცემი ვალდებულებების შესრულებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(25.04.2024; 12-032411686-03)

არჩილ გორდულაძე

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

LiveZilla Live Chat Software