+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

29 მარტს 16:00 საათზე, თბილისის საკრებულოს სხდომა.

 

 

1.  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ლევან ჟორჟოლიანის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ (საკრებულოს №03-032407235-03 12.03.2024; №03-032408047 20.03.2024)    

2.  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევის შესახებ (საკრებულოს №03-032408028 20.03.2024)    

3.  "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 15 დეკემბრის №33-89 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032408771-03  27.03.2024)

4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის №35-100 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოწონების თაობაზე (საკრებულოს №12-032406639-03  06.03.2024)

5.  „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზებზე სხვადასხვა კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის ადგილის ან/და დროის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის №35-106 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03240711-03  11.03.2024)

6.  „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისათვის განკუთვნილ ზოლში „A” კატეგორიის მსუბუქი ავტომობილის - ტაქსის (M1 კატეგორია) მოძრაობის ან/და მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომის მიზნით გაჩერების ადგილების და პირობების, მომხმარებლის პირადი სივრცის უზრუნველყოფის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032408045-03  20.03.2024)

7.  „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ დაჩქარებული მომსახურების გაწევისა და მასზე დაწესებული საფასურის გადახდის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2023 წლის 20 ოქტომბრის №31-74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032406062-03  29.02.2024)

8. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით შედგენილ ელექტრონულ საჯარიმო ქვითრებზე განხორციელებულ გადახდებზე გასატარებელი რიგი ღონისძიების შესახებ (საკრებულოს №12-032408046-03  20.03.2024)

9.  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და  შპს „თბილისერვის ჯგუფს“  შორის „თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტთან დაკავშირებით“ ქვესასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში, სასესხო შეთანხმების ხელმისაწვდომობის ვადის გახანგრძლივებაზე  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №12-032405350-03  22.02.2024)

10.  „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „თბილსერვის ჯგუფი“-ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის განსაზღვრის შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 1 ოქტომბრის №64-108 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03240642-03  04.03.2024)

11.  ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა №134-ში არსებული 52.75 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.02.059.070.01.500) და  22.94 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.02.059.070.01.501) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032405323-03  22.02.2024)

12. ქალაქ  თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მირზა გელოვანის I შესახვევი №4-ში მდებარე 76.22 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.15.08.001.060.01.001) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032405323-03  22.02.2024)

13.  ქალაქ  თბილისში, გლდანის დასახლების I მიკრორაიონის კორპუს №2ბ-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.006.010.01.036) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032405445-03  23.02.2024)

14.ქალაქ თბილისში, ნიკოლოზ ხუდადოვის ქუჩა №173-ში, კორპუს №6-ში (საკადასტრო კოდი: №01.16.09.001.020) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032405445-03  23.02.2024)                                                                                                                              15. ქალაქ თბილისში, დავით იოსელიანის მე-2 შესახვევი №17-ში (საკადასტრო კოდი: №01.12.15.001.006) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03240641-03  04.03.2024)

16.  ქალაქ თბილისში, დავით იოსელიანის მე-2 შესახვევი №17-ში (საკადასტრო კოდი: №01.12.15.001.006) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03240673-03  07.03.2024)

17. ქალაქ თბილისში, ტაბახმელას დასახლება, კორპუსი №5-ში არსებული 88.83 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №81.02.07.369.01.501) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-032407442-03  14.03.2024; №12-032407874-03  18.03.2024)

18. ქალაქ თბილისში, 17 შინდისელი გმირის ქუჩა №9-ში არსებული 76.20 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.10.013.001.01.07.032) და 76.20 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.10.013.001.01.07.042) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032407442-03  14.03.2024)

19.  ქალაქ თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი №115-ში არსებული 33.37 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.14.001.031.01.515) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების  თაობაზე (საკრებულოს №12-032407442-03  14.03.2024)

20.  ქალაქ თბილისში, გიორგი აბაშვილის ქუჩა №10-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.020.085) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032407868-03  18.03.2024)

21.  ქალაქ  თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, მე-3 მასივის მე-10 კვარტლის კორპუს №9-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.028.013.01.017) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032407868-03  18.03.2024)

22. ქალაქ თბილისში, გლდანის დასახლებაში, I მიკრორაიონის კორპუს №2ბ-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.006.010) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №16-032408291-03  22.03.2024)

23.  ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩა №76-ში არსებული 37.39 უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.14.03.003.002.01.521) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №16-032408293-03  22.03.2024)

24.  ქ. თბილისში, ომარ ხიზანიშვილის ქ. №102-ში მდებარე №507 ბინის (მშენებარე) (ს/კ. №01.11.10.010.033.01.01.507) და ქ. თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. №2ბ-ში მდებარე №32 ბინის (მშენებარე) (ს/კ. №01.14.05.008.154.01.01.032) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-032408292-03 22.03.2024)

25.  ქ. თბილისში, პეტრე ხვედელიძის ქ. №8-ში მდებარე №13 ბინის (მშენებარე) (ს/კ. №01.17.10.008.153.02.01.013) და ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში მდებარე №38 ბინის (მშენებარე) (ს/კ. №01.72.14.055.214.01.04.038) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №16-032408295-03  22.03.2024)

26. ქ. თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. №2ბ-ში მდებარე №81 ბინის (მშენებარე) (ს/კ. №01.14.05.008.154.01.01.081), ქ. თბილისში, ანაპის 414-ე დივიზიის ქ. №30ბ-ში მდებარე №19 ბინის (მშენებარე) (ს/კ. №01.12.02.020.019.01.01.019) და ქ. თბილისში, ილია სუხიშვილის ქ. №45-ში მდებარე №43 ბინის (მშენებარე) (ს/კ. №01.19.39.029.046.01.02.043) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032408297-03  22.03.2024)

27.  ქ. თბილისში, პეტრე ხვედელიძის ქ. №8-ში მდებარე №15 ბინის (მშენებარე) (ს/კ. №01.17.10.008.153.02.01.015), ქ. თბილისში, ვალენტინ თოფურიძის ქ. I შესახვევი №2/ ვალენტინ თოფურიძის ქ. №15-ში მდებარე №17 ბინის (მშენებარე) (ს/კ. №01.10.10.020.214.01.01.017) და ქ. თბილისში, ტრიკოტაჟის ქ. №3/ვ. ნინუას ქ. №3-ში მდებარე №143 ბინის (მშენებარე) (ს/კ. №01.12.12.001.414.01.01.143) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-032408298-03  22.03.2024)

28..  ქ. თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. №2ბ-ში მდებარე №13 და №30 ბინების (მშენებარე) (ს/კ. №01.14.05.008.154.01.01.013; №01.14.05.008.154.01.01.030) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №16-032408299-03  22.03.2024)

29. ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში მდებარე №37 ბინის (მშენებარე) (ს/კ. №01.72.14.055.214.01.04.037) და ქ. თბილისში, ტრიკოტაჟის ქ. №3/ვ. ნინუას ქ. №3-ში მდებარე №22 ბინის (მშენებარე) (ს/კ. №01.12.12.001.414.01.01.022) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-0324082101-03  22.03.2024)

30.  ქ. თბილისში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. №12-ში მდებარე №26 ბინის (მშენებარე) (ს/კ. №01.14.05.008.394.01.01.026) და ქ. თბილისში, ვარკეთილის დასახლება, III მასივში, ზემო პლატო №19ა-ში მდებარე №61 ბინის (მშენებარე) (ს/კ. №01.19.20.005.031.01.01.061) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №16-0324082102-03  22.03.2024)

31.  ქ. თბილისში, კრწანისის I ჩიხი, №2ბ-ში მდებარე №3 ბინის (მშენებარე) (ს/კ. №01.18.06.018.104.01.01.003) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №16-0324082104-03  22.03.2024)

32.  ქ. თბილისში, ტრიკოტაჟის ქ. №3/ვ. ნინუას ქ. №3-ში მდებარე №11 და №88 ბინების (მშენებარე) (ს/კ. №01.12.12.001.414.01.01.011; №01.12.12.001.414.01.01.088) და ქ. თბილისში, ილია სუხიშვილის ქ. №45-ში მდებარე №50 ბინის (მშენებარე) (ს/კ. №01.19.39.029.046.01.02.050) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032408658-03  26.03.2024)

33.  ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ძოწის ქუჩა №2-4-ში, №01.14.01.008.092; №01.14.01.008.093; №01.14.01.008.096 და №01.14.01.008.097 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებულ უძრავ  ქონებაზე  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ზოგიერთი (მშენებარე) ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით  პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032408232-03  22.03.2024)

34.  ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №75-79-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 1074 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.14.04.013.051) 12 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ეკატერინე კაჭარავასთვის (პ/ნ. 62001005958) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03240672-03  07.03.2024)

35.  ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.032.024) 11 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით თამაზ გოგობერიშვილისთვის (პ/ნ. 01006003711) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03240674-03  07.03.2024)

36.  ქ. თბილისში, ანტონოვსკაიას ქ. №35ბ-ს მიმდებარედ არსებული 3 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.15.018.014) პირდაპირი განკარგვის წესით ირინა თაბორიძისთვის (პ/ნ. 01024022247) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032407872-03 18.03.2024)

37. ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.032.024) 23 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „აჩისთვის“ (ს/ნ. 202911055) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032407873-03  18.03.2024)

38.  ქ. თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩა №52-ის მიმდებარედ 3 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.061.005) პირდაპირი განკარგვის წესით ვაჟა აბრამიშვილისთვის (პ/ნ. 01011025268) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032408296  22.03.2024)

39. „ქ. თბილისში, მინდელის ხიდის მიმდებარედ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 2 023  კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.13.02.001.112) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024  წლის 20 თებერვლის №42 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032408659-03  26.03.2024) 

40.  ქ. თბილისში, მამია გურიელის ქ. №5ა-ში მდებარე ფართების (ს/კ. №01.14.15.001.300.03.03.005ა; №01.14.15.001.300.03.03.518) პირდაპირი განკარგვის წესით ა.ა.ი.პ - ეკო სოკოსთვის (ს/ნ. 427726348) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03240671-03  07.03.2024)

41.  ქ. თბილისში, გურამიშვილის გამზირი №15-ში, მე-6 სართულზე არსებული 2449.77 კვ.მ. ფართიდან (საკადასტრო კოდი: №01.12.09.021.005.01.502) 600.9 კვ.მ. ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით ააიპ - საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ფედერაციისთვის (ს/ნ. 204889282) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032408780-03  27.03.2024)

42.  ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, №01.17.02.001.680 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 57 573 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის - შპს „კომპანია ჯაოკენი ბილდინგისთვის“ (ს/ნ 404566947), კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №12-032406782-03  07.03.2024)

43.  „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს „არეა დეველოპმენტს“ (ს/ნ. 405476872) შორის 2022 წლის 3 აგვისტოს გაფორმებული „ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობზე, IV მიკრო/რაიონის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, №01.14.01.001.423 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 17173 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის  კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“  ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დაკისრებისაგან შპს „არეა დეველოპმენტის“ (დღეის მდგომარეობით - შპს „დეკა ლისი“ - ს/ნ.  405476872) გათავისუფლების თაობაზე (საკრებულოს №12-032406771-03  07.03.2024)

44.  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და აუქციონში გამარჯვებულს შორის, 2015 წლის 7 ივლისს გაფორმებული პირობებით გამოცხადებული აუქციონის №ე 53-15674 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის ცვლილების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032406783-03  07.03.2024)

45.  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „ნექსუსს“ (ს/ნ. 405263646; უფლებამონაცვლე: შპს „ილიარდი“ (ს/ნ. 205278386)) შორის 2020 წლის 05 ნოემბერს გაფორმებული პირობებით გამოცხადებული აუქციონის  №ე-548-1-25622 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03240742-03  14.03.2024)

46.  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ პირობებით გამოცხადებული აუქციონის საფუძველზე 2019 წლის 14 ნოემბერს გაფორმებული №ე-492-6-24304 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03240752-03  15.03.2024)

47.  2021 წლის 29 აპრილს გაფორმებულ „პირობებით გამოცხადებული აუქციონის №ე-582-1-26243 ხელშეკრულებაში“ ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „ალფა ფროფერთის“ (ს/ნ. 404605094) შორის 2023 წლის 28 სექტემბერს გაფორმებული შეთანხმების შესაბამისად, ქალაქ თბილისში, ო. კაპანაძის ქუჩა №4-ში მდებარე უძრავ ქონებაზე (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: №01.16.03.058.062) განსახორციელებელი სამშენებლო პროექტის ფარგლებში ქონების მიმღებ პირთა ნაწილის განსაზღვრის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032408774-03  27.03.2024; №12-032408779-03  27.03.2024)

48. „ქალაქ თბილისის თვითმმართველ ერთეულსა და შპს „სასკოს“ (ს/ნ. 205045636) შორის 2008 წლის 18 იანვარს გაფორმებულ „უძრავი ქონების ნასყიდობისა და იპოთეკის ხელშეკრულებაში“ ცვლილებისა და დამატებების შეტანის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03240721-03  12.03.2024)

49. ქალაქ თბილისში,  დიდი დიღმის დასახლების II მიკრორაიონის კორპუსი №27ა-ს მიმდებარედ, №01.10.06.006.352 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 3605 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის - შპს „სამშენებლო კომპანია აპექს დეველოპმენტისათვის“ (ს/ნ. 404438649), კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №12-032407240-03  12.03.2024)

50. ვარკეთილის მესამე მასივში მდებარე რიგი ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების მიზნით, ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის მესამე მასივში, №01.19.20.025.110, №01.19.20.025.112, №01.19.20.025.114 და №01.19.20.025.072 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ჯამურად 11 008 კვ.მ. ფართობის მქონე მიწის ნაკვეთების ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის - შპს „ლიტ ჯეო ინვესტისათვის“ (ს/ნ. 243859749), კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №12-03240741-03  14.03.2024)

51.  ქ.თბილისში, ბოჭორიშვილის ქ. 37 „ა-ში“  (ს/კ. №01.10.13.023.001) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით  დაინტერესებული პირების ინდივიდუალურ მენაშენეთა ამხანაგობა „სანაპირო 2005-ის“ და შპს „რივერ საიდი 2023-ის“  (ს/ნ. 445721782) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032408035-03  20.03.2024)

52.  მისამართებზე  -  ქ. თბილისი, საირმეს ქ. № 37  (ს/კ. №01.10.14.024.036), ქ. თბილისი, მუხაძის ქ № 4 (ს/კ. №01.14.11.024.004), ქ. თბილისი, ი. აბაშიძის ქ № 55 (ს/კ. №01.14.11.024.012)  -  არსებული  დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისა და დაზარალებულ პირთა მიმართ გასაცემი ვალდებულებების შესრულებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების  შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-032408035-03  20.03.2024)

53.  კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი,  კრწანისის ქუჩა №6-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.18.06.019.055, ფართობი -  2 145 კვ.მ.) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032405324-03  22.02.2024)

54.  კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი,  ვიქტორ კუპრაძის ქუჩა №68-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.19.37.017.047, ფართობი -  2102 კვ.მ) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-032405956-03  28.02.2024)

55.  კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი,  მოსკოვის გამზირის №38-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.19.34.003.237, ფართობი -  6070 კვ.მ) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-032406042-03  29.02.2024)

56. კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი,  ალუბლების ქუჩა №7-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.17.07.031.108, ფართობი -  3 682 კვ.მ) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-032406770-03  07.03.2024)

57.  კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი,  კოშკოვანის ქუჩა №26-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.17.13.005.002, ფართობი -  826 კვ.მ) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032406772-03  07.03.2024)

58.  კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №46-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.14.05.003.013, ფართობი - 8 827 კვ.მ.) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032407431-03  14.03.2024)

59. კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი,  ლილოს დასახლება, II მ/რ, კორპუსი №5-ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, დასახლება ლილო, სტურუას ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.19.27.002.114, ნაკვეთი №2/20, ფართობი -  2 113 კვ.მ) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032407432-03  14.03.2024)

60.  „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ”ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032405351-03  22.02.2024; №12-03240601-03  29.02.2024; №12-032406070-03  29.02.2024; №12-032406768-03 07.03.2024; №12-032406769-03 07.03.2024; №12-032407443-03 14.03.2024; №16-0324082139-03  22.03.2024; №12-032408772-03  27.03.2024) (№12-03231178-03 27.04.2023 გადადებული ,,ა“ პოზიცია; №12-03230963-03 06.04.2023 გადადებული ,,პ“ პოზიცია; №12-0324031231-03 31.01.2024 გადადებული ,,ა“ პოზიცია)

61.  „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03240511-03  20.02.2024; №12-032408050-03  20.03.2024; №12-0324082100-03 22.03.2024;)

62.  „ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩა, IV მიკრო/რაიონში; ქალაქ თბილისში, ავთო ვარაზის ქუჩა, №22ა-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.14.01.001.190; №01.14.01.001.116; №01.14.01.001.383; №01.14.01.001.403) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-032405353-03  22.02.2024)

63. ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში, ვახტანგ თედიაშვილის ქუჩა, №9ა,  №9ბ; ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.02.21.497; №81.02.21.498;  №81.02.01.360; №81.02.21.499;  №81.02.01.381-ის ნაწილი) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის  დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-032406082-03  29.02.2024)

64.  ქ. თბილისში, რუსთავის გზატკეცილზე, №18-22 (ნაკვეთი №7/33), (ნაკვეთი №7/36), №22დ-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.18.12.007.076; №01.18.12.007.075; №01.18.12.007.126; №01.18.12.007.093) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03240611-03  01.03.2024)

65.  ქალაქ თბილისში, აკაკი გელოვანის ქუჩა №6-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.210.023; №01.72.14.210.017; №01.72.14.210.013; №01.72.14.210.015; №01.72.14.210.018; №01.72.14.210.029; №01.72.14.210.024; №01.72.14.210.019; №01.72.14.210.022; №01.72.14.210.020; №01.72.14.210.021; №01.72.14.210.030; №01.72.14.210.025; №01.72.14.210.026; №01.72.14.210.028; №01.72.14.210.031; №01.72.14.210.033; №01.72.14.210.027; №01.72.14.210.032; №01.72.14.210.034; №01.72.14.210.035; №01.72.14.210.036; №01.72.14.210.037; №01.72.14.210.038; №01.72.14.210.039; №01.72.14.210.040; №01.72.14.210.041; №01.72.14.210.008; №01.72.14.210.042; №01.72.14.210.014; №01.72.14.210.011; №01.72.14.210.009; №01.72.14.210.010; №01.72.14.210.016; №01.72.14.210.012) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების  განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032407549-03  15.03.2024)

66. ქალაქ თბილისში, ზემო ფონიჭალის დასახლებაში მე-3 მ/რ-ის გაგრძელებაზე (ნაკვ. 37/1); ქალაქი თბილისი, სპირიდონ ვირსალაძის ქუჩა, №1, №3, №5, №7-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.18.13.037.001, №01.18.13.037.039, №01.18.13.037.038, №01.18.13.037.040, №01.18.13.037.061) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-03240851-03  25.03.2024)

67.  ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, როსტევანის ქუჩის II შესახვევი, №8, №6;  ქალაქი თბილისი, დიღომი, ჩალიპირები; ქალაქი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, №76, №72; ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ნაკვეთი 34/686-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.034.095; №01.72.14.034.100; №01.72.14.055.146; №01.72.14.034.686; №01.72.14.034.684; №01.72.14.034.537) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032408776-03  27.03.2024)

68.  „ქალაქ თბილისში, სოფელ აგარაკში, ერეკლე დანელიას ქუჩა, №16-ში არსებულ მიწის ნაკვეთსა (საკადასტრო კოდი: №72.16.09.179) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-032408777-03  27.03.2024)

69.  „ქალაქ თბილისში, ალ. წულუკიძის ქ. №21-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის (საყოფაცხოვრებო კომერციული ფართით) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერის მოადგილის 2014 წლის 15 მაისის №1050 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული  პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-032406071-03  29.02.2024)

70. ქ. თბილისში, დიდი დიღმის II მიკრო/რაიონში, ი. პეტრიწისა და დ. თავდადებულის ქუჩებს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.06.006.072) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 4 მაისის №93 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032407210-03  12.03.2024)

71.  „ქალაქ თბილისში, ქერჩის ქუჩა №6 და №6ა-ს მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.11.05.029.167; №01.11.05.029.168; №01.11.05.029.212) მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 8 დეკემბრის №387 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №16-0324082140-03  22.03.2024)

72.  ‘’ქალაქ თბილისში, სოფელ ლისისკენ მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.18.006.197; №01.10.18.006.142) საცხოვრებელი კომპლექსის (საცხოვრებელი, კომერციული, საბავშვო ბაღი) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №414 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-0324082141-03  22.03.2024)

73.  „ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.06.006.021; ნაკვეთი 06/021) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 აპრილის №141 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული  პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №16-0324082142-03  22.03.2024)

74.  “ქალაქ თბილისში, შალვა გოგიძის ქუჩა №9, ჩაჩავას ქუჩა №2-4-6-8-10 (ნაკვ. 4/60), აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა №102, აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა №100, 100ა მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.13.02.004.121; №01.13.02.004.154; №01.13.02.004.020; №01.13.02.004.169) მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 15 აპრილის №156 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0324082143-03  22.03.2024)

75.  „ქალაქ თბილისში, ნავთლუღის ქუჩა №8-ში (ნაკვ. 23/010); (ნაკვ. 23/011); (ნაკვ. 23/012) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.17.12.023.070; №01.17.12.027.045; №01.17.12.023.082; №01.17.12.023.083; №01.17.12.023.075; №01.17.12.023.077; №01.17.12.023.078; №01.17.12.023.074; №01.17.12.023.073; №01.17.12.023.079; №01.17.12.023.076) მრავალფუნქციური კომპლექსის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 30 ივნისის №308 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-03240852-03  25.03.2024)

76. ,,ქ. თბილისში, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში, აგლაძის ქ. №1-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე საზოგადოებრივი (საშუალო (სსზ-1) და მაღალი (სსზ-2) ინტენსივობის საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა) და საცხოვრებელი (მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონა სზ-4) კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ - თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2009 წლის 16 ივნისის №01/754 ბრძანებით შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03240853-03  25.03.2024)

77.  ‘‘’ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში; ქალაქი თბილისი, ტაბახმელა, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.02.21.961; №81.02.21.509 №81.02.21.962; №81.02.21.508; №81.02.21.506; №81.02.21.593; №81.02.21.592; №81.02.01.692; №81.02.21.180; №81.02.21.222; №81.02.21.722; №81.02.21.221; №81.02.94.946; №81.02.21.537; №81.02.21.179; №81.02.21.772; №81.02.01.381-ის ნაწილი) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის №654  განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032408773-03  27.03.2024)

78. ქალაქ თბილისში, ჯავახეთის ქუჩა №66-ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, ჯავახეთის ქუჩა, №146; №152ბ; №162; №152; №164; №152ე; №66; №152ა; №148; №158; №152გ;  №152დ; №160; №156; №66დ; №154; №150-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.19.36.013.060; №01.19.36.013.015; №01.19.36.013.061; №01.19.36.013.056; №01.19.36.013.013; №01.19.36.013.032; №01.19.36.013.059; №01.19.36.013.011; №01.19.36.013.045; №01.19.36.013.046; №01.19.36.013.006; №01.19.36.013.014; №01.19.36.013.037; №01.19.36.013.058; №01.19.36.013.012;  №01.19.36.013.035; №01.19.36.013.027; №01.19.36.013.053; №01.19.36.013.020; №01.19.36.013.003) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე  (საკრებულოს №12-032405358-03  22.02.2024)

79.  ქალაქ თბილისში, ჯავახეთის ქუჩა №36ა, №30,  №34,  №32, №38, №36-ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, დასახლება აეროდრომი, ქუჩა I, № 17ა, №17, №15, №7-ის მიმდებარედ;  ქალაქი თბილისი, აეროდრომის დასახლება 1-ლი, ქუჩა №13; ქალაქი თბილისი, ზურაბ ჩაჩუას ქუჩა, №21, №11დ, № 23ა, №27ა-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდები:  №01.19.36.001.530; №01.19.36.001.123; №01.19.36.001.529; №01.19.36.001.217; №01.19.36.001.176; №01.19.36.001.013; №01.19.36.001.177; №01.19.36.001.152; №01.19.36.001.535; №01.19.36.001.171; №01.19.36.001.511; №01.19.36.001.510; №01.19.36.001.163; №01.19.36.001.037; №01.19.36.001.162) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების  პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032407521-03  15.03.2024)

80.  ქალაქ თბილისში, სოფელ ლისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №72.16.17.952, №72.16.21.076; №72.16.21.789; №01.72.16.094.005-ის ნაწილი) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0324082165-03  22.03.2024)

81.  ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბნის საცხოვრებელ რაიონს შორს არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.36.014.180; №01.19.36.014.181) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03240854-03  25.03.2024)

82.  ქალაქ თბილისში, წინანაურის ქუჩა №83; ქალაქი თბილისი,  წინანაურის ქუჩა, № 103; ქალაქი თბილისი, წინანაური №83 -ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, ნადიკვარის III ქუჩა, № 36, №34-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.18.01.003.112; №01.18.01.003.111; №01.18.01.003.134; №01.18.01.003.108; №01.18.01.003.073; №01.18.01.003.068; №01.18.01.003.075; №01.18.01.003.117; №01.18.01.003.132; №01.18.01.003.050; №01.18.01.003.053; №01.18.01.003.125; №01.18.01.003.074)  საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032408553-03  25.03.2024)

83.  ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ, სოფელ ლისისკენ მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს (ნაკვ. 01/010) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.14.17.001.222; №01.14.17.001.237) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032408775-03  27.03.2024)

84.  ,,ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბნის საცხოვრებელ რაიონს შორს არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.36.014.968) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 19 ოქტომბრის №513 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის  გეგმარებითი დავალების კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032408778-03  27.03.2024)

85. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის წლიურ ანგარიში (2023  წლის  28  იანვრიდან  2024  წლის 28 იანვრის ჩათვლით) (საკრებულოს №03-032406766-03  07.03.2024)

 

16:00
26 აპრ
საკრებულოს სხდომა
15:45
26 აპრ
ბიუროს სხდომა
12:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო
11:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
10:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
სატრანსპორტო საკითხთა
10:00
26 აპრ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
16:00
25 აპრ
კომისიის სხდომა
ეკონომიკური განვითარების
15:45
25 აპრ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
15:00
25 აპრ
კომისიის სხდომა
გარემოს დაცვის
15:00
23 აპრ
კომისიის სხდომა
კომისიების გაერთიანებული სხდომა
14:00
23 აპრ
კომისიის სხდომა
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა
LiveZilla Live Chat Software