+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

20 თებერვალს 14:00 საათზე, თბილისის საკრებულოს სხდომა.

 

საკითხისდასახელება

1.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახურის უფროსის ბადრი გიორგიძის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ (საკრებულოს12-032403766-03  06.02.2024)

 

2.          

გიორგი ხვედელიძის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე არჩევის შესახებ (საკრებულოს №11-0324050---03  19.02.2024)

 

3.          

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 15 დეკემბრის №33-89 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს12-032404613-03  15.02.2024)

 

4.          

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის №35-100 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032403894-03  07.02.2024)

 

5.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის „სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა” (კოდი 07 05 03) ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებებიდან წარმატებული სტუდენტების წახალისების და სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 9 თებერვლის №74-4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032404789-03  16.02.2024)

 

6.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის და მემორიალური დაფის განთავსების წესის დამტკიცების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 თებერვლის №53-33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032404793-03  16.02.2024)

 

7.          

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს16-03240294-03  29.01.2024)

 

8.          

„სპეციალური რეგულარული გადაყვანის განმახორციელებელი ავტობუსის (M2 ან M3 კატეგორიის) მარშრუტების დამტკიცებისთვის წესის განსაზღვრისა და მარშრუტების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის №35-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  (საკრებულოს12-0324046120-03  15.02.2024)

 

9.          

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზებზე სხვადასხვა კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის ადგილის ან/ და დროის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის №35-106 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-0324046120-03  15.02.2024)

 

10.       

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8 და მე-12-მე-16 ნაწილებით, 125 2 მუხლით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 134 1 მუხლით, 135-ე-135 5 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8, მე-12-მე-13 და მე-15 ნაწილებით, 125 2 მუხლით, 135-ე-135 5 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ფაქტების ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირების შემთხვევაში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის/გამოწერის, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და გასაჩივრების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 მაისის №57-52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-0324046120-03  15.02.2024)

 

11.       

„მეორეული საბურავების, შავი და ფერადი ლითონების ჯართის, ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ნაწილების, ადვილად აალებადი, ფეთქებადი ან ამტვერებადი მასალის განთავსების ან/და რეალიზაციის წესის დამტკიცების თაობაზე” ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის  №54-35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-0324046117-03  15.02.2024)

 

12.       

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ორგანოებში სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმის“ დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №03-032405035-03  19.02.2024)

 

13.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032402563-03  25.01.2024)

 

14.       

ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა №2-ში მდებარე 35.10 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.14.06.008.083.01.083) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032402564-03  25.01.2024)

 

15.       

ქალაქ თბილისში, ავთო ვარაზის  ქუჩა №28-ში არსებული 16.60 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.14.01.001.060.01.072) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032402564-03  25.01.2024)

 

16.       

ქალაქ  თბილისში, გალაკტიონის ქუჩა №3-5-ში არსებული 15.26 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.15.05.074.004.02.501) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032402564-03  25.01.2024)

 

17.       

ქალაქ თბილისში, ალექსანდრე წურწუმიას ქუჩა №25-ში არსებული 18.87 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.01.081.006.03.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032402564-03  25.01.2024)

 

18.       

ქალაქ  თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, მე-3 მასივის მე-10 კვარტლის კორპუს №9-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.028.013.01.016) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032402648-03  26.01.2024)

 

19.       

ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩა №76-ში (საკადასტრო კოდი: №01.14.03.003.002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032403623-03  05.02.2024)

 

20.       

ქალაქ თბილისში, დავით გამრეკელის ქუჩის I შესახვევი №6-ში (საკადასტრო კოდი: 01.10.14.031.021) მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (საცხოვრებელი ბინები/კომერციული ფართები) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №15-032404033-03 09.02.2024)

 

21.       

ქალაქ  თბილისში, ხუდადოვის ქუჩა №173-ში, კორპუს №3-ში (საკადასტრო კოდი: №01.16.09.001.003.01.529) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032404363-03 12.02.2024)

 

22.       

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, მე-3 მასივში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.020.135 და №01.19.20.020.069) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №15-032404363-03 12.02.2024)

 

23.       

,,ქალაქ თბილისში, იაკობ ხვედელიანის ჩიხი №17-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.25.002.061) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2022 წლის 22 ივნისის №22.950.1016 განკარგულების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და ქალაქ თბილისში, იაკობ ხვედელიანის ჩიხი №17-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.25.002.061.02.503) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით   პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №15-032404363-03 12.02.2024)

 

24.       

ქალაქ თბილისში, ყვარლის ქუჩა №107ბ-ში არსებული 47.99 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.08.023.002.01.523) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №16-032404674-03 15.02.2024)

 

25.       

ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა №120-ში არსებული უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.02.059.072.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №16-032404674-03 15.02.2024)

 

26.       

ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ არსებული 28.85 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.14.16.008.074.03.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №16-032404674-03 15.02.2024)

 

27.       

ქალაქ  თბილისში, ზღვისუბნის დასახლებაში, მე-4 მიკრორაიონის კორპუსი №8-ში (საკადასტრო კოდი: №01.12.02.004.005.01.119) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №16-032404686-03 15.02.2024)

 

28.       

ქალაქ  თბილისში, დეკაბრისტების გასასვლელი №3-ში (საკადასტრო კოდები: №01.18.04.011.045.02.501 და №01.18.04.011.045.01.503) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №16-032404686-03 15.02.2024)

 

29.       

,,ქალაქ თბილისში, თენგიზ ჩანტლაძის ქუჩა №21ბ-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.10.041.028) არსებულ უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის №649  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს12-032402648-03  26.01.2024)

 

30.       

ქ. თბილისში, ც. დადიანის №39-ის მიმდებარედ 6 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის  (ს/კ.  №01.16.02.001.012) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „გუბაზისთვის“ (ს/ნ.  202898123)  იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032402628-03  26.01.2024)

 

31.       

ქ. თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირი №13-23-ის მიმდებარედ არსებული 2623 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.14.14.011.190) 14 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „იუპიტერი 23“-ისთვის (ს/ნ. 426130386) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით,  გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032404572-03  14.02.2024)

 

32.       

ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის დასახლებაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 9 685 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.16.009.237) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032404556-03  14.02.2024)

 

33.       

ქ. თბილისში, მინდელის ხიდის მიმდებარედ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 2 023  კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.13.02.001.112) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032404792-03  16.02.2024)

 

34.       

ქ. თბილისში, ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა №21-ში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 2 402 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.13.01.004.151) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032404794-03  16.02.2024)

 

35.       

ქ. თბილისში, სოფელ ლისსში მდებარე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 13 467  კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.16.094.010) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032404798-03  16.02.2024)

 

36.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოსა და ნინო ადუაშვილს (პ/ნ. 01027028448) შორის 2023 წლის 10 ნოემბერს გაფორმებული „უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ნინო ადუაშვილის (პ/ნ. 01027028448) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032404619-03  15.02.2024)

 

37.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოსა და ნონა ფიცხელაურს (პ/ნ. 44001001023) შორის 2023 წლის 10 ნოემბერს გაფორმებული „უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ნონა ფიცხელაურის (პ/ნ. 44001001023) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032404620-03  15.02.2024)

 

38.       

2021 წლის 29 აპრილს გაფორმებულ „პირობებით გამოცხადებული აუქციონის №ე-582-1-26243 ხელშეკრულებაში“ ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „ალფა ფროფერთის“ (ს/ნ. 404605094) შორის 2023 წლის 28 სექტემბერს გაფორმებული შეთანხმების შესაბამისად, ქ. თბილისში, ო. კაპანაძის ქუჩა №4-ში მდებარე უძრავ ქონებაზე (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: №01.16.03.058.062) განსახორციელებელი სამშენებლო პროექტის ფარგლებში ქონების მიმღებ პირთა ნაწილის განსაზღვრის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032404641-03  15.02.2024)

 

39.       

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს „ენსი დეველოპმენტს“ (ს/ნ. 405385925 - დღეის მდგომარეობით: შპს „დეკა დეველოპმენტ“ - ს/ნ. 405385925) შორის 2021 წლის 11 ივნისს გაფორმებული „ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში (ნაკვეთი 06/095); ქ. თბილისში, არჩილ მეფის ქ. №13-15-ის მიმდებარედ, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, №01.10.08.006.230 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული (წინა საკადასტრო კოდი: №01.10.08.006.095; №01.10.07.007.111), 10 755 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0324046116-03  15.02.2024)

 

40.       

კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაუსრულებლობით შედეგად დაზარალებულ პირთა უძრავი ქონების უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელებული/განსახორციელებელი სამშენებლო პროექტების ფარგლებში რიგი ღონისძიებების განსაზღვრასთან დაკავშირებული საკითხის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს12-03240471-03  16.02.2024)

 

41.       

ქალაქ თბილისში, ფალიაშვილის ქუჩა №48-ში (საკადასტრო კოდი: 01.14.11.017.004) არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობის ჩანაცვლების მიზნით შპს „ნი გრუპ ვაკ“-ს (ს/ნ 405322155) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების  საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032403266-03  01.02.2024)

 

42.       

შპს ,,არქი ვარკეთილის“ (ს/ნ. 405247754)  მიმართ მისამართზე - ქ. თბილისი, დასახლება ვარკეთილი, მასივი III (ნაკვ.06/037) (ს/კ.01.19.20.006.135)  არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებით დამატებითი/დაზუსტებითი ხელშემწყობი ღონისძიების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032404785-03  16.02.2024)

 

43.       

შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და მასთან აფილირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისათვის ფინანსური მხარდამჭერი ღონისძიებების ფარგლებში შპს ,,ისანი თაუერსის“ (ს/ნ. 404614681)  მიმართ მისამართზე - ქ. თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზ. №69  (ს/კ.01.17.13.038.024) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებით დამატებითი/დაზუსტებითი ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების  საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032404785-03  16.02.2024)

 

44.       

შპს „ქოზი ჰოუმ თბილისის“ (ს/ნ. 406228283) მიმართ მისამართზე - ქ. თბილისი, არჩილ მეფის ქუჩა №25ბ (ს/კ.№01.10.07.007.093) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებით დამატებითი/დაზუსტებითი ხელშემწყობი ღონისძიების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032404785-03  16.02.2024)

 

45.       

მისამართზე - ქ. თბილისი, პეტრე ქავთარაძის ქ. №22 (საკადასტრო კოდი: 01.14.03.040.373) არსებულ მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებით გაცემული ხელშემწყობი ღონისძიებების ფარგლებში შპს „ველლ ჰაუზ დეველოპმენტი“-ს (ს/ნ. 405204540) მიერ შესრულებული ვალდებულების დადასტურების საკითხის შეთანხმების  თაობაზე (საკრებულოს12-032404785-03  16.02.2024)

 

46.       

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით,  მისამართზე - ქალაქი თბილისი, მიცკევიჩის ქუჩა №66/№68-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებთან (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.016.015, №01.10.14.016.012 ფართობი - 865 კვ.მ) მიმართები, გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე თაობაზე (საკრებულოს12-0324031233-03  31.01.2024)

 

47.       

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი,  ნუცუბიძის ფერდობი, მე-2, მე-3, მე-4 მ/რ-ის მიმდებარედ, ინტენსიფიკაციის ზემოთ მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.14.16.015.258, ფართობი -  600  კვ.მ.) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0324031234-03  31.01.2024)

 

48.       

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-032404718-03  16.02.2024)

 

49.       

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს 12-032402566-03  25.01.2024; 12-0324031231-03  31.01.2024; №12-032403895-03  07.02.2024; №12-032404092-03 09.02.2024; 12-032404639-03  15.02.2024; №12-032404642-03  15.02.2024;)

 

50.       

ქალაქ თბილისში, სოფელ აგარაკში,  შუა მინდვრის ქუჩა, № 38ა;  №38; №34-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.72.58.003.002; №72.16.28.131; №01.72.58.003.001;№72.16.28.126) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-03240331-03  02.02.2024)

 

51.       

ქალაქ თბილისში, ქეთევან წამებულის გამზირი №65, №69;ჭრელაშვილის ქ. №4-ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, უჯარმის II შესახვევი, №2-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.17.13.038.059; №01.17.13.038.009; №01.17.13.038.050) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032403953-03 08.02.2024)

 

52.       

ქალაქ თბილისში, ჰეიდარ ალიევის სანაპირო, №9-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.13.016.072) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032404640-03 15.02.2024)

 

53.       

ქალაქ თბილისში, გორგასლის ქუჩა №113-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.18.09.009.006; №01.18.09.009.005) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №16-0324046115-03 15.02.2024)

 

54.       

ქალაქ თბილისში, ქიზიყის ქუჩა №32-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.24.007.402) სასაწყობე კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №16-032404765-03 16.02.2024)

 

55.       

ქალაქ თბილისში, ჩოჩუას ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.17.10.002.294; №01.17.10.002.278; №01.17.10.002.276) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-03240401-03 09.02.2024)

 

56.       

ქალაქ თბილისში, გიორგი ნადარეიშვილის ქუჩა №7-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.17.12.015.042; №01.17.12.015.043) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03240402-03 09.02.2024)

 

57.       

ქალაქ თბილისში, ტატა (ტატიანა) თვალჭრელიძის ქუჩა №9; ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ (ნაკვეთი 08/018), (ნაკვეთი 08/004)  არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.14.16.008.045; №01.14.16.008.018; №01.14.16.008.046) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03240403-03 09.02.2024)

 

58.       

ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელ მეურნეობაში; ქალაქ თბილისში, ქართულ-ამერიკული მეგობრობის გამზირი, №23-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.013.926; №01.72.14.009.657; №01.10.05.042.012) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საავტომობილო მომსახურების ცენტრის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032404068-03 09.02.2024)

 

59.       

ქალაქ თბილისში, მიხეილ გრიგორაშვილის ქუჩა №19-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.24.007.905) სასაწყობე კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს16-032404685-03  15.02.2024)

 

60.       

‘’ ქალაქ თბილისში, ალექსანდრე თვალჭრელიძის ქუჩა, №1, №1ა, №1გ; №1დ; №1ბ; №1ე; ქალაქი თბილისი, თვალჭრელიძის ქუჩა №2-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.19.18.008.032, №01.19.18.008.029, №01.19.18.008.030, №01.19.18.008.027, №01.19.18.008.033, №01.19.18.008.031, №01.19.18.008.034, №01.19.18.008.047, №01.19.18.008.051) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს16-032404681-03  15.02.2024)

 

61.       

ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილი, თავდაცვის სამინისტროს IV ბრიგადის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.17.10.008.066, №01.17.10.008.065) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 8 სექტემბრის №238 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032403357-03  02.02.2024)

 

62.       

‘’ქალაქ თბილისში, სოფელ ლისში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №72.16.17.947) სასწავლო კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 8 დეკემბრის №384 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის  დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს12-03240381-03  07.02.2024)

 

63.       

„ქალაქ თბილისში, ისანი-სამგორის რაიონში, თვალჭრელიძის ქ. №2-ში არსებულ №009/023 მიწის ნაკვეთზე სავაჭრო კომპლექსის ასაშენებლად მომზადებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის შეთანხმების შესახებ“ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2012 წლის 30 იანვრის №01/211 ბრძანებით შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს16-032404676-03  15.02.2024)

 

64.       

„ქალაქ თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდინარე მტკვარს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (№01.17.14.003.571; №01.17.14.003.187) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 ნოემბრის №587 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის  დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს12-03240188-03  18.01.2024)

 

65.       

,,ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, გორგასლისა და გულიას ქუჩების გადაკვეთაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური- საზოგადოებრივი და საცხოვრებელი დანიშნულების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №85 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032401825-03  18.01.2024)

 

66.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის 2023 წლის 6 თვის (01.07.2023-31.12.2023) მუშაობის ანგარიში (საკრებულოს03-032402499  24.01.2024)

 

67.       

ქალაქ თბილისში, დიდუბის რაიონში, არჩილ ქურდიანის ქუჩისთვის არქიტექტორების არჩილ და გია ქურდიანების სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032404574  14.01.2024)

 

68.       

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ანაპის 414 დივიზიის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის გოჩა მაჩაიძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032404574  14.01.2024)

 

69.       

ქალაქ თბილისში, დიდუბის რაიონში, დისევის ქუჩის მონაკვეთისთვის, მასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის, ერთი ჩიხისთვის და ლუბლიანას ქუჩის მონაკვეთისთვის ბავშვთა ქირურგის, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ გივი ჟვანიას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032404574  14.01.2024)

 

70.       

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ავთო ვარაზის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ჩოგბურთელის თეიმურაზ კაკულიას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032404574  14.01.2024)

 

71.       

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, მელაანის III შესახვევისთვის, გუჯარეთის II ქუჩისთვის, მელაანის I და II ჩიხისთვის პოლიტიკური მოღვაწის, რაჟდენ არსენიძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032404574  14.01.2024)

 

72.       

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, დიდ-ლილოში, ვარკეთილის მეურნეობის ტერიტორიაზე, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩასთან მდებარე უსახელო შესახვევისთვის ალექსანდრე ყაზბეგის I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032404574  14.01.2024)

 

73.       

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში,  რევაზ მამისაშვილის ქუჩასთან მდებარე ორი უსახელო შესახვევისთვის რევაზ მამისაშვილის I და II შესახვევების სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032404574  14.01.2024)

 

74.       

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, თმოგვის მეორე გასასვლელისთვის, ახალგორის ქუჩისთვის და ქართლის II შესახვევისთვის ახალგორის I ჩიხის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032404574  14.01.2024)  

 

75.       

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, შანდორ პეტეფის ქუჩასთან მდებარე უსახელო შესახვევისთვის შანდორ პეტეფის I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032404574  14.01.2024)

 

76.       

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, ე.წ. მუხიანი 2-ის დასახლებაში, ღების ქუჩის მონაკვეთისთვის ჯვარის I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032404574  14.01.2024)

 

77.       

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, აგარაკის დასახლებაში, იულია ფაილოძის ქუჩასთან მდებარე ოთხი უსახელო ჩიხისთვის იულია ფაილოძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032404574  14.01.2024)

 

16:00
26 აპრ
საკრებულოს სხდომა
15:45
26 აპრ
ბიუროს სხდომა
12:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო
11:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
10:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
სატრანსპორტო საკითხთა
10:00
26 აპრ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
16:00
25 აპრ
კომისიის სხდომა
ეკონომიკური განვითარების
15:45
25 აპრ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
15:00
25 აპრ
კომისიის სხდომა
გარემოს დაცვის
15:00
23 აპრ
კომისიის სხდომა
კომისიების გაერთიანებული სხდომა
14:00
23 აპრ
კომისიის სხდომა
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა
LiveZilla Live Chat Software