+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულო სხდომა

21 ნოემბერს 14:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომა.

 

 

თავისუფლების მოედანი №2              

 

                                                              

საკითხისდასახელება

1.          

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის, შენიშვნებით, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერისთვის დაბრუნების თაობაზე (საკრებულოს №12-032331753-03 13.11.2023)

 

2.          

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის №19-118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03233211-03 17.11.2023)

 

3.          

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის №20-122 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032331094-03 06.11.2023)

 

4.          

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს დაფუძნებისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის №52-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03233207-03 16.11.2023)

 

5.          

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ დაჩქარებული მომსახურების გაწევისა და მასზე დაწესებული საფასურის გადახდის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 20 ოქტომბრის №31-74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03233207-03 16.11.2023)

 

6.          

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ დაჩქარებული მომსახურების გაწევისა და მასზე დაწესებული საფასურის გადახდის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 20 ოქტომბრის №31-74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №03-032332121 17.11.2023)

 

7.          

„ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესის დამტკიცებისა და პარკირების, სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანისადმი დაქვემდებარებული სატრანსპორტო საშუალების სპეციალურ დაცულ სადგომზე ტრანსპორტირებისა და შენახვის, სატრანსპორტო საშუალების თვლების სპეციალური საშუალებით ბლოკირების საფასურების დადგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03233207-03 16.11.2023)

 

8.          

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველების (ძაღლების, კატების) მოვლა-პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის №7-28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032331271-03 08.11.2023)

 

9.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032330739-03 03.11.2023)

 

10.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032330741-03 03.11.2023)

 

11.       

,,ქალაქ თბილისში, დავით იოსელიანის მე-2 შესახვევი №17-ში (საკადასტრო კოდი: №01.12.15.001.006) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032330750-03 03.11.2023)

 

12.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ. 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032332126-03 17.11.2023)

 

13.       

ქალაქ თბილისში, ნიკოლოზ ხუდადოვის ქუჩა №173-ში, კორპუს №5-სა და კორპუს №6-ში (საკადასტრო კოდები: №01.16.09.001.001 და №01.16.09.001.020) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032332170-03 17.11.2023)

 

14.       

,,ქალაქ თბილისში, გლდანის დასახლებაში, I მიკრო/რაიონის კორპუსი №2ბ-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.006.010) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 25 აგვისტოს №368 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032330750-03 03.11.2023)

 

15.       

„ქალაქ თბილისში, გიორგი ლეონიძის ქუჩა №4/ივანე მაჩაბლის ქუჩა №2-ში არსებული 43.17 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.15.05.074.006.01.570) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 20 ოქტომბრის №492 განკარგულებაში ტექნიკური ხარვეზის გასწორება (საკრებულოს №12-0323310101-03 06.11.2023)

 

16.       

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე 4061 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ. №01.16.05.032.024) 11 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ზუხრა ტატიშვილისთვის (პ/ნ. 01030001988) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032330738-03 03.11.2023)

 

17.       

. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №128-142-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 756 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.13.08.009.074) 6 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიპირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ონურისთვის“ (ს/. 404475616) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032330742-03 03.11.2023)

 

18.       

. თბილისში, გორგასლის . №1-ის მიმდებარედ არსებული 5 კვ.. მიწის ნაკვთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.062.027) 3 კვ.. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ლია ლორთქიფანიძისთვის (/: 01006016607) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032330743-03 03.11.2023)

 

19.       

. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (აკადასტრო კოდი: №01.16.05.032.024) 24 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ნინო ლაბაძისთვის (პ/. 01008024363) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032330744-03 03.11.2023)

 

20.       

. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (აკადასტრო კოდი: №01.16.05.032.024) 39 კვ.. მიწის ნაკვეთიპირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ტელეგრაფისთვის“ (ს/. 404505406) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032330745-03 03.11.2023)

 

21.       

. თბილისში, 26 მაისის მოედანი №2-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 158 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.10.17.036.047) 25 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ფასანაური 2016“-ისთვის (ს/ნ. 405141029) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032330746-03 03.11.2023)

 

22.       

. თბილისში, ი. ჭავჭავაძის გამზ. №20-ის მიმდებარედ არსებული 22 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.008.037) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ღვინაძე და პარტნიორებისთვის“ (ს/. 205294545) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032330748-03 03.11.2023)

 

23.       

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №147-ის მიმდებარედ არსებული 19 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.16.01.030.001) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „დი რომასთვის“ (ს/ნ. 406216027) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323310100-03 06.11.2023)

 

24.       

. თბილისში, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ. №2-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 177 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ. №01.10.14.014.052) 27 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიპირდაპირი განკარგვის წესით შპს „სმარტ გრუპ +“-ისთვის (ს/. 405602441) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03233203-03 16.11.2023)

 

25.       

. თბილისში, თაყაიშვილის ქ. №4-ის მიმდებარედ არსებული 9 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.011.016) პირდაპირი განკარგვის წესით აკაკი კუჭაშვილისთვის (/ნ. 01019017918) და იზოლდა ქუთელიასთვის (პ/ნ. 01008003735) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032332128-03 17.11.2023)

 

26.       

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე 4061 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ. №01.16.05.032.024) 30 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ელესთვის“ (ს/ნ. 422432665) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03233244-03 20.11.2023)

 

27.       

ქალაქ თბილისში, რ. ლაღიძის ქ. №2-სა და რ. თაბუკაშვილის ქ. №46-ში (ს/კ.01.15.04.015.001 და 01.15.04.015.003) მდებარე კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლთან დაკავშირებით რიგი ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე (საკრებულოს №12-032330740-03 03.11.2023)

 

28.       

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, დასახლება ვაზისუბანი, II მიკრო/რაიონში (თბოსადგური №45) მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.17.07.017.046, ფართობი - 900 კვ.მ.) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032330643-03 02.11.2023)

 

29.       

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, მუხიანის IVა მ/რ, კოპრუსი 8-ისა და კოპრუსი №9-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.11.13.007.124, ფართობი - 957 კვ.მ.) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032330644-03 02.11.2023)

 

30.       

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ერწოს ქუჩა №14-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.12.08.010.029, ფართობი - 1 515 კვ.მ.) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03233072-03 03.11.2023)

 

31.       

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ვლადიმერ ნანეიშვილის ქუჩა №21-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.006.279) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03233206-03 16.11.2023)

 

32.       

. თბილისში, შპს „ათორის“ (ს/ნ. 405077633) და მასთან აფილირებული კომპანიების მიერ დაუსრულებელ მშენებლობებთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032332044-03 16.11.2023)

 

33.       

ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114), ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ.№01.10.06.001.115); ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29), (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2 (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10, (ს/კ. №01.13.02.005.006) - არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და შპს „1 ინვესტმენტის“ (ს/ნ. 405193277) მიმართ მისამართზე - ქ. თბილისი, გორგასლის ქ, №6 (ს/კ. №01.18.05.001.006) მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 ივლისის №343 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ (საკრებულოს №03-032332120 17.11.2023)

 

34.       

ქ. თბილისში, შარტავას ქ. №3 (ს/ კ.№01.10.13.015.112), შარტავას ქ. №1 (ს/კ.№01.10.13.015.114), პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ.№01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29), (ს/კ.№01.10.10.025.029), კოსმონავტების ქ №45-47-49 (ს/კ.№01.13.05.004.173, 01.13.05.004.059, 01.13.05.004.142), ბოხუას ქ. №10, (ს/კ.№01.13.02.005.006) მარიჯანის ქუჩა №2 (ს/კ.№01.14.03.039.007) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს „ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ.204460957) და ამხანაგობა „ვაშლიჯვარი“-ს (ს/ნ 205394633) მიმართ, მისამართზე - ქ. თბილისი, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზა, მუხრან მაჭავარიანის ქ. №18-ში (ს/კ: №01.10.18.006.221) არსებულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 19 ნოემბრის №535 განკარგულების და „მისამართზე - ქ. თბილისი, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზა, მუხრან მაჭავარიანის ქ. №18-ში (ს/კ. №01.10.18.006.221) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში, გაცემული მხარდამჭერი ღონისძიებების ფარგლებში - ი.ბ.ა „ვაშლიჯვარის“ (ს/ნ. 205394633) მიერ შესრულებული ვალდებულების დადასტურების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ 2023 წლის 21 თებერვლის №72 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ (საკრებულოს №03-032332120 17.11.2023)

 

35.       

ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ.№01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115), ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29), (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი, მარიჯანის ქუჩა №2 (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, 01.13.05.004.059, 01.13.05.004.142), ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10, (ს/კ. №01.13.02.005.006) -არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და შპს „ტიფლისის“ (ს/ნ. 400232645) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი ქუჩა გორგასალი, №34, ქ. თბილისი ვახტანგ გორგასლის ქუჩა №34ბ-ში (ს/კ.01.18.09.004.106) მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 აგვისტოს №394 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ (საკრებულოს №03-032332120 17.11.2023)

 

36.       

განსაკუთრებული რეგულირების სარეკრეაციო ზონის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323321121-03 17.11.2023)

 

37.       

მისამართზე - ქ. თბილისი, ბიძინა კვერნაძის ქუჩა N33/პავლე ასლანიდის ქ. N40 (ყოფილი ქუჩა აკური, N33, ქუჩა ალმასიანი N40, N42, N44, N46 (ნაკვეთი 35/31)  (საკადასტრო კოდი: 01.10.13.035.053) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით მისამართზე - ქ. თბილისი, ფერდობი ნუცუბიძე, II მ/რ, I კვარტალი, კორპუსი N7-ის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: N01.14.01.007.350) ახლანდელი საკადასტრო კოდი: 01.14.01.007.399)   არსებული სამშენებლო ობიექტის მიმართ დამატებითი/დაზუსტებითი ხელშემწყობი ღონისძიების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032332426-03 20.11.2023)

 

38.       

მისამართზე - ქ. თბილისი, იასამნის ქ N 4 (ს/კ 01.10.11.001.116)   არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისათვის  შპს „გელოვანის“ (ს/კ 405411157) მიმართ დამატებითი/დაზუსტებითი ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების  საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032332426-03 20.11.2023)

 

39.       

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს 12-0322187132-03-06.07.2022; №12-0323291128-03 18.10.2023 №12-032329259-03 19.10.2023; №12-032330632-03 02.11.2023; №12-032330634-03 02.11.2023; №12-03233204-03 16.11.2023; №12-03233205-03 16.11.2023; №12-032332026-03 16.11.2023; №12-032332030-03 16.11.2023)

 

40.       

ქალაქ თბილისში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №18-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.05.008.410) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032330631-03 02.11.2023)

 

41.       

ქალაქ თბილისში, სოფელ ქვემო ლისზე; ქალაქ თბილისში, ლეო კვაჭაძის I ჩიხი, №4ა-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №72.16.21.856, №72.16.21.903, №72.16.21.035, №72.16.21.904, №72.16.21.897, №72.16.21.896, №72.16.21.002, №72.16.21.001, №72.16.21.857) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032330633-03 02.11.2023)

 

42.       

ქალაქ თბილისში, ლილოს დასახლებაში, იუმაშევის ქუჩა №22-ში (ნაკვ.04/053) არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.26.004.053) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სასაწყობე შენობა-ნაგებობების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032332037-03 16.11.2023)

 

43.       

ქალაქ თბილისში, სოფელი ქვემო ლისში, "ხოდაბუნების მიწა"-ზე არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №72.16.17.979; №72.16.21.078; №72.16.21.071; №01.72.16.096.001; №72.16.17.542; №72.16.21.978) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032332068-03 16.11.2023)

 

44.       

„ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.14.05.009.122; №01.14.05.009.123) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 ნოემბრის №584 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032332043-03 16.11.2023)

 

45.       

ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.21.422; №81.02.21.025; №81.02.21.438; №81.02.21.421; №81.02.21.197; №81.02.21.012; №81.02.21.016; №81.02.21.437; №81.02.21.017) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03233071-03 03.11.2023)

 

46.       

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.02.99.679; №81.02.99.666; №81.02.98.030) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032330799-03 03.11.2023)

 

47.       

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში, ვახტანგ თედიაშვილის ქუჩა №15-ში; ქალაქი თბილისი, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.02.12.542; №81.02.18.831; №81.02.99.882) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032331093-03 06.11.2023)

 

48.       

ქალაქ თბილისში, მიხეილ თამარაშვილის გამზირი №13ა, №13გ, №13ბ; ქალაქი თბილისი, თამარაშვილის ქუჩასა და მდ. ვერეს შორის, გაერთიანება ‘’სამთო ქიმია’’-სა და ‘’საქჰიდროენერგომშენი’’-ს მშენებარე სახლის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი, შესახვევი №55; ქალაქი თბილისი, წყნეთის ქუჩა №57ა, №57; ქალაქი თბილისი, მიხეილ თამარაშვილის ქუჩა №13ბ-ს მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №№01.14.14.001.121; 01.14.14.001.122; 01.14.14.001.123; 01.14.14.001.124; 01.14.14.001.125; 01.14.14.001.126; 01.14.14.001.127; 01.14.14.001.026; 01.14.14.001.087; 01.14.14.001.088; 01.14.14.001.090; 01.14.14.001.094; 01.14.14.001.095; 01.14.14.001.097; 01.14.14.001.207; 01.14.14.001.918) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032332069-03 16.11.2023)

 

49.       

ქალაქ თბილისში, ტატა (ტატიანა) თვალჭრელიძის ქუჩა №9; ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ (ნაკვ.08/018), (ნაკვ.08/004) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.14.16.008.045; №01.14.16.008.018; №01.14.16.008.046) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032319448-03 13.07.2023)

 

50.       

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, რამაზ ჩხიკვაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო სკვერისთვის მსახიობის გურამ ფირცხალავას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032332199 17.11.2023)

 

51.       

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ანაპის 414 დივიზიის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის აკადემიკოს გოჩა ჩოგოვაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032332199 17.11.2023)

 

52.       

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ქოშიგორაზე, ნიკო ჭავჭავაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთავის და მასთან არსებული ერთი შესახვევისთვის ქართველი ოფიცრის დიმიტრი ჩრდილელის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032332199 17.11.2023)

 

53.       

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ლისის ქუჩის გაგრძელების, მასთან მდებარე ორი უსახელო ქუჩისთვის და ოთხი შესახვევისთვის მაგნოლიის და აკაციის სახელების მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032332199 17.11.2023)

 

54.       

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, კობა აბზიანიძის ქუჩისთვის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული მებრძოლის სოსო ღვინიაშვილის სახელის მინიჭების შეხახებ (საკრებულოს №03-032332199 17.11.2023)

 

55.       

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, თენგიზ ჩანტლაძის ქუჩის მონაკვეთისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის კობა აბზიანიძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032332199 17.11.2023)

 

56.       

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, გიორგი ჩიტაიას ქუჩის მონაკვეთისთვის და მასთან არსებული უსახელო სკვერისთვის ცხინვალის რეგიონში საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლის გია მოსეშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032332199 17.11.2023)

 

57.       

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ავშნის ქუჩის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს №03-032332199 17.11.2023)

 

58.       

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, მალხაზ ჯღარკავას I შესახვევის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს №03-032332199 17.11.2023)

 

59.       

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ელო ანდრონიკაშვილის ქუჩის გაგრძელების და ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის ელო ანდრონიკაშვილის II შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032332199 17.11.2023)

 

60.       

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ზურაბ მაჩხანელის ქუჩის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს №03-032332199 17.11.2023)

 

61.       

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, დიდ ლილოში, ალიოშა ჯაფარიძის ქუჩასთნ მდებარე უსახელო შესახვევისთვის ალიოშა ჯაფარიძის I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032332199 17.11.2023)

 

62.       

ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, სოფელ ფონიჭალაში ბაგრატის ქუჩასთან არსებული უსახელო გასასვლელისთვის ბაგრატის I გასასვლელის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032332199 17.11.2023)

 

63.       

ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, საბატონოს ქუჩის, ჩიხების ნუმერაციის ცვლილების შესახებ (საკრებულოს №03-032332199 17.11.2023)

 

64.       

ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, რაშიდ ბეიბუთოვის ქუჩის გაგრძელების და ქუჩასთან არსებული უსახელო ჩიხისთვის რაშიდ ბეიბუთოვის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032332199 17.11.2023)

 

65.       

ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, გია ბერუაშვილის ქუჩასთან არსებული უსახელო გასასვლელისთვის გია ბერუაშვილის I გასასვლელის სახელის მინიჭების შეახებ (საკრებულოს №03-032332199 17.11.2023)

 

66.       

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სიხარულის ქუჩის I ჩიხისთვის აკაკი გელოვანის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032332199 17.11.2023)

 

67.       

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სოფელ დიდგორში ორასი თავდადებული მხედრის I შესახვევის სიტუაციური ნახაზის დაზუსტების შესახებ (საკრებულოს №03-032332199 17.11.2023)

 

68.       

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, კობა სერგიას ქუჩის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს №03-032332199 17.11.2023)

 

69.       

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ლეო კვაჭაძის ქუჩასთან არსებული უსახელო გასასვლელისთვის ლეო კვაჭაძის I გასასვლელის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032332199 17.11.2023)

 

70.       

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, ჯუმბერ ლეჟავას ქუჩის მონაკვეთისთვის, იოანე ზოსიმეს ქუჩის მონაკვეთისთვის და მასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის იოანე ზოსიმეს სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032332199 17.11.2023)

 

71.       

ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, კიკეთში, დიდების ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის დიდების II შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032332199 17.11.2023)

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software