+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

 21 ნოემბერს 10:30 საათზე, იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

#

საკითხის დასახელება

 

1

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის № 19-118 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

[12-03233211-03; 17.11.2023]

 

გაიოზ თალაკვაძე/ლევან მიქავა

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი/ უფროსის მოადგილე

2

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის N20-122 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

 

(6.11.2023; N12-032331094-03)

 

 

გელა ჩივიაშვილი

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი

3

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს დაფუძნებისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის №52-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[15.11.2023; 12-03233207-03]

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

4

„,,ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესის დამტკიცებისა და პარკირების, სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანისადმი დაქვემდებარებული სატრანსპორტო საშუალების სპეციალურ დაცულ სადგომზე ტრანსპორტირებისა და შენახვის, სატრანსპორტო საშუალების თვლების სპეციალური საშუალებით ბლოკირების საფასურების დადგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

[12-03233207-03; 16.11.2023]

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

5

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირისქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ დაჩქარებული მომსახურების გაწევისა და მასზე დაწესებული საფასურის გადახდის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2023 წლის 20 ოქტომბრი№31-74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(16.11.2023; N12-03233207-03)

 

ოთარ ჩიტიძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

6

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირისქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ დაჩქარებული მომსახურების გაწევისა და მასზე დაწესებული საფასურის გადახდის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2023 წლის 20 ოქტომბრი№31-74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(17.11.2023; N03-032332121)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

ოთარ ჩიტიძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

7

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(16.11.2023; N12-032332026-03)

(16.11.2023; N12-032332030-30)

 

ოთარ ჩიტიძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

8

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული

მოძრავი ქონების საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს

სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537)

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(17.11.2023; N12-032332126-03)

 

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

9

ქალაქ თბილისში, ნიკოლოზ ხუდადოვის ქუჩა №173-ში, კორპუს №5-სა და კორპუს №6-ში (საკადასტრო კოდები: №01.16.09.001.001 და №01.16.09.001.020) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

 (№12-032332170-03 17.11.2023)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

10

„ქ. თბილისში, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ. N2-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 177 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: N01.10.14.014.052) 27 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „სმარტ გრუპ +“-ისთვის (ს/ნ: 405602441) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(16.11.23;  12-03233203-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

11

„ქ. თბილისში, თაყაიშვილის ქ. N4-ის მიმდებარედ არსებული 9 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.11.011.016) პირდაპირი განკარგვის წესით აკაკი კუჭაშვილისთვის (პ/ნ: 01019017918) და იზოლდა ქუთელიასთვის (პ/ნ: 01008003735) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(17.11.2023; N12-032332128-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

12

„ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე 4061 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ:

№01.16.05.032.024) 30 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს

„ელესთვის“ (ს/ნ: 422432665) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის

შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 

განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.11.23;  12-03233244-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

13

„ქ. თბილისში, შარტავას ქ. №3 (ს/კ № 01.10.13.015.112), შარტავას ქ. №1 (ს/კ №

01.10.13.015.114), პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ №01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის ქ

№16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის

მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29), (ს/კ №01.10.10.025.029), კოსმონავტების ქ № 45-47-49 (ს/კ

№01.13.05.004.173, 01.13.05.004.059, 01.13.05.004.142), ბოხუას ქ. №10, (ს/კ №

01.13.02.005.006) მარიჯანის ქუჩა №2 (ს/კ № 01.14.03.039.007) არსებული

დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით,

შპს „ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და ამხანაგობა „ვაშლიჯვარი“-ს (ს/ნ

205394633) მიმართ, მისამართზე - ქ. თბილისი, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი

გზა, მუხრან მაჭავარიანის ქ. №18-ში (ს/კ: №01.10.18.006.221) არსებულ მიწის ნაკვეთზე

მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების

საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2021 წლის 19 ნოემბრის №535 განკარგულების და „მისამართზე - ქ. თბილისი, ნუცუბიძე-

ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზა, მუხრან მაჭავარიანის ქ. №18-ში (ს/კ.

№01.10.18.006.221) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში, გაცემული მხარდამჭერი

ღონისძიებების ფარგლებში - ი.ბ.ა „ვაშლიჯვარის“ (ს/ნ. 205394633) მიერ შესრულებული

ვალდებულების დადასტურების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ 2023 წლის 21

თებერვლის №72 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(17.11.2023; 03-032332120)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

14

„ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ N 01.10.13.015.114), ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №

01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. N6, კორპუსი 14, (ს/კ N01.10.06.001.115);

ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის

მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29), (ს/კ №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი,

მარიჯანის ქუჩა №2 (ს/კ. N 01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ №45-47-49

(ს/კ №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142); ქ. თბილისი, ბოხუას ქ.

№10, (ს/კ. №01.13.02.005.006) -არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის

ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს „1

ინვესტმენტის“ (ს/ნ. 405193277) მიმართ მისამართზე - ქ. თბილისი, გორგასლის ქ, №6 (ს/კ.

№01.18.05.001.006) მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი

ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 ივლისის N343 განკარგულების

ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(17.11.2023; 03-032332120)

 

 

 

 

 

 

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

15

„ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114); ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ №

01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115),

ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის

მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29), (ს/კ. №01.10.10.025.029); ქ. თბილისი,

მარიჯანის ქუჩა №2 (ს/კ. №01.14.03.039.007); ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. № 45-47-49

(ს/კ. №01.13.05.004.173, 01.13.05.004.059, 01.13.05.004.142), ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,

(ს/კ. № 01.13.02.005.006) -არსებული სამშენებლო ობიექტების დასრულებისთვის

ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს

„ტიფლისის“ (ს/ნ. 400232645) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი ქუჩა გორგასალი, №34, ქ.

თბილისი ვახტანგ გორგასლის ქუჩა №34ბ-ში (ს/კ 01.18.09.004.106) მდებარე სამშენებლო

ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის

შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9

აგვისტოს №394 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(17.11.2023; 03-032332120)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

16

ქ. თბილისში, შპს „ათორის“ (ს/ნ. 405077633) და მასთან აფილირებული კომპანიების მიერ  დაუსრულებელ მშენებლობებთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

  (№12-032332044-03 16.11.2023)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

17

მისამართზე - ქ. თბილისი, იასამნის ქ N 4 (ს/კ 01.10.11.001.116) არსებული

დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისათვის შპს „გელოვანის“ (ს/კ 405411157)

მიმართ დამატებითი/დაზუსტებითი ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის

შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.11.2023; 12-032332426-03)

 

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

18

მისამართზე - ქ. თბილისი, ბიძინა კვერნაძის ქუჩა N33/პავლე ასლანიდის ქ. N40 (ყოფილი

ქუჩა აკური, N33, ქუჩა ალმასიანი N40, N42, N44, N46 (ნაკვეთი 35/31) (საკადასტრო კოდი:

01.10.13.035.053) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით

მისამართზე - ქ. თბილისი, ფერდობი ნუცუბიძე, II მ/რ, I კვარტალი, კორპუსი N7-ის

მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: N01.14.01.007.350) ახლანდელი საკადასტრო კოდი:

01.14.01.007.399) არსებული სამშენებლო ობიექტის მიმართ დამატებითი/დაზუსტებითი

ხელშემწყობი ღონისძიების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.11.2023; 12-032332426-03)

 

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

19

“განსაკუთრებული რეგულირების სარეკრეაციო ზონის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(17.11.2023; 12-0323321121-03)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

LiveZilla Live Chat Software