+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

22 სექტემბერს 14:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტს საკრებულოს სხდომა.

 

საკითხისდასახელება

1

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის №19-118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032326258-03 19.09.2023)

2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის №20-122 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032326362-03 20.09.2023)

3

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა ან/და წვრილფეხა პირუტყვის ყოფნის წესის დამტკიცების შესახებ “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-93 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032325458-03 11.09.2023)

4

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032326370-03 20.09.2023)

5

ქალაქ თბილისში, სამღერეთის ქუჩა №5-ში (საკადასტრო კოდი: №01.12.14.095.020) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03232432-03 31.08.2023)

6

ქალაქ თბილისში, რეხის ქუჩის მიმდებარედ არსებული 2633 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: 01.16.08.001.089) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03232433-03 31.08.2023)

7

ქალაქ თბილისში, კალოუბნის ქუჩა №18-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.017.008) მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (საცხოვრებელი ბინები/კომერციული ფართები) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03232471-03 04.09.2023)

8

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032324974-03 06.09.2023)

9

ქ. თბილისში, დიდ ლილოში, მშვიდობის . №1-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №81.08.29.180; №81.08.35.238; №81.08.35.239) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032325019-03 07.09.2023; №12-032326384-03 20.09.2023)

10

ქალაქ თბილისში, ივერიის ქუჩა №9-ში (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.038.005.01.527) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032325039-03 07.09.2023)

11

ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილი №104ზ-ში, კორპუსი №2-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.16.002.174.01.510) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032325039-03 07.09.2023)

12

ქალაქ თბილისში, გორის ქუჩა №31-ში (საკადასტრო კოდი: №01.13.07.021.124.05.507) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032325039-03 07.09.2023)

13

ქალაქ თბილისში, გიორგი მუხაძის ქუჩა №15-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.17.002.114.01.501) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032325039-03 07.09.2023)

14

ქალაქ თბილისში, გიორგი აბაშვილის ქუჩა №10-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.020.085.08.501 და №01.19.20.020.085.11.500) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032325039-03 07.09.2023)

15

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326375-03 20.09.2023)

16

ქალაქ თბილისში, ჰოსპიტლის შესახვევი №7-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.023.049) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326363-03 20.09.2023)

17

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა №34-ში არსებული 50.99 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.017.040.01.002) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326363-03 20.09.2023)

18

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2023 წლის 5 ივლისის გადაწყვეტილების (საქმე №ბს-193 (2კ-21)) აღსრულების მიზნით, ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, იუნკერთა ქუჩა №34-ში არსებული 67.83 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №81.01.05.498.01.501) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326365-03 20.09.2023; №12-032326366-03 20.09.2023)

19

ქალაქ თბილისში, ჯავახეთის ქუჩა №154-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.36.013.020.01.500) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032309658-03 06.04.2023)

20

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და ა(ა)იპ - საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას (ს/ნ. 201990079) შორის 2018 წლის 19 აპრილს გაფორმებული „უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ა(ა)იპ - საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის (ს/ნ. 201990079) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326361-03 20.09.2023)

21

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.032.024) 29 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ვერა დაბრუნდაშვილისთვის (პ/ნ. 01019019078) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032324330-03 31.08.2023)

22

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.032.024) 37 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ბარ 26“-ისთვის (ს/ნ. 405172156) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326367-03 20.09.2023)

23

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.032.024) 25 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „პალერმოსთვის“ (ს/ნ. 406238450) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326368-03 20.09.2023)

24

ქ. თბილისში, იუმაშევის ქ. №14-ის მიმდებარედ არსებული 414 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ. №01.19.26.004.151) პირდაპირი განკარგვის წესით სს „ლილო 1“-ისთვის (/ნ. 206268741) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326369-03 20.09.2023)

25

ქ. თბილისში, გამსახურდიას გამზირი №3-ის მიმდებარედ 9 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.13.032.009) პირდაპირი განკარგვის წესით თამაზ შეროზიასთვის (პ/ნ. 01024015000) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326381-03 20.09.2023)

26

ქალაქ თბილისში, შანდორ პეტეფის ქუჩა №17-ის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 2 434 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.07.031.069) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326376-03 20.09.2023)

27

ქ. თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება II მიკრო რაიონში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 5310 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.07.016.110) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326377-03 20.09.2023)

28

ქალაქ თბილისში, ჩიტაიას ქუჩა №17-ში, მე-2 სართულზე არსებული 338.74 კვ.მ. ფართის (საკადასტრო კოდი: №01.16.06.006.008.01.506) პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი მწვანე სახლისთვის“ (ს/ნ. 205270570) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326381-03 20.09.2023)

29

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „კლასიკო 2020“-ს (ს/ნ. 402010701) შორის 2021 წლის 29 აპრილს გაფორმებულ „პირობებით გამოცხადებული აუქციონის №ე-582-1-26243 ხელშეკრულებაში“ ცვლილებისა და დამატებების შეტანის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326360-03 20.09.2023)

30

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „ალმას“ (ს/ნ. 204873388) შორის 2020 წლის 18 ივნისს გაფორმებულ „ფეხით გადასასვლელი ხიდების მშენებლობის მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული განსაზღვრული უძრავი ქონების (მიწის ნაკვეთების) სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ფორმით გადაცემის შესახებ“ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე შეთანხმების მოწონებისა და შპს „ალმას“ (ს/ნ. 204873388) მიმართ რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ (საკრებულოს №12-03232472-03 04.09.2023)

31

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ვანის ქუჩა №6-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.13.06.008.006, ფართობი - 1 860 კვ.მ.) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032324413-03 01.09.2023)

32

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, გორგასალის ქუჩა №75-ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქუჩის შესახვევი №14ბ; ქალაქი თბილისი, ქუჩა ვახტანგ გორგასალი, შესახვევი, №14; ქალაქი თბილისი, ქუჩა გორგასალი, მინისტრთა კაბინეტის მთავ. სამეურნ. სამმართველოს, და შინაგან საქმეთა სამინისტროს №2 და №3 სახლების მიმდებარედ მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.18.09.002.052, ფართობი - 7149 კვ.მ.) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032324740-03 04.09.2023)

33

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, ვახტანგ ცინცაძის ქუჩა, №2-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.033.059, ფართობი - 1740 კვ.მ.) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032324741-03 04.09.2023)

34

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, სესილია თაყაიშვილის ქ. №38-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.19.39.002.112, ფართობი - 668 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326383-03 20.09.2023)

35

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ხერგიანის ქუჩა №1; ქალაქი თბილისი, გლდანის VI მ/რ, მ. ხერგიანის ქუჩა №1-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.001.023, ფართობი - 2 184 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326385-03 20.09.2023)

36

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს ,,არქი ვარკეთილის“ (ს/ნ 405247754) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326390-03 20.09.2023)

37

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდამჭერი ღონისძიებების ფარგლებში ი.ბ.ა ,,ვაშლიჯვარის“ (ს/ნ 205584820) მიმართ მისამართზე: - ქ. თბილისი, არზაყან (დიმიტრი) ემუხვარის ქუჩა №12 (ს/კ: №01.10.18.005.046, ფართობი 668 კვ.მ) - მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში დამატებითი/დაზუსტებითი მხარდამჭერი ღონისძიების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326390-03 20.09.2023)

38

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ”ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032324412-03 01.09.2023; №12-032324414-03 01.09.2023; №12-03232501-03 07.09.2023; №12-03232511-03 08.09.2023; №12-032326380-03 20.09.2023; ; №12-032326389-03 20.09.2023 )

39

ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩა №10-ში არსებულ მიწის ნაკვეთსა (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.030.002) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032325137-03 08.09.2023)

40

ქ. თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.32.026; №81.02.32.114; №81.02.32.115; №81.02.32.051; №81.02.32.008; №81.02.32.022; №81.02.32.023; №81.02.32.024; №81.02.32.025; №81.02.32.027; №81.02.32.042; №81.02.32.045; №81.02.32.164) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032325139-03 08.09.2023)

41

ქალაქ თბილისში, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი №13-ში არსებულ მიწის ნაკვეთსა (საკადასტრო კოდი: №01.10.06.022.007) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032325147-03 08.09.2023)

42

ქალაქ თბილისში, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი №13-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.06.022.008; №01.10.06.022.007-ის ნაწილი) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032325148-03 08.09.2023)

     43

ქ. თბილისში, ნოდარ ბოხუას ქუჩა №1; №3ა-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.13.01.014.003; №01.13.01.014.053) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032325161-03 08.09.2023)

44

ქალაქ თბილისში, რეხის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.16.08.005.117; №01.16.08.005.109; №01.16.08.006.110) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326397-03 08.09.2023)

45

,,ქ. თბილისში, დიდგორის რაიონში, სოფელ წავკისში შ.პ.ს. ,,ზევსი’’-ს საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე, გარდაბნის რაიონის ქალაქთმშენებლობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სამსახურის მიერ 19.10.06 წ. შეთანხმებული საცხოვრებელი კომპლექსის ,,წავკისი ველის’’-ს’’ განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03232491-03 06.09.2023)

46

ქალაქ თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ - თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2011 წლის 16 სექტემბრის №01/2773 ბრძანებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326388-03 20.09.2023)

47

,,ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.21.331; №81.02.21.276; №81.02.21.332) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 7 სექტემბრის №411 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326391-03 20.09.2023)

48

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, უნივერსიტეტის ქ. №5-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №86 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326396-03 20.09.2023)

49

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №72.16.15.580; №72.16.15.582; №72.16.15.445; №72.16.15.805; №72.16.33.070; №72.16.15.584; №72.16.15.585; №72.16.23.669) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032324739-03 04.09.2023)

50

ქალაქ თბილისში, მიხეილ გრიგორაშვილის ქუჩა, № 19-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდები: №01.19.24.007.905) სასაწყობე კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032325138-03 08.09.2023)

51

ქალაქ თბილისში, სოფელ აგარაკი, ერეკლე დანელიას ქუჩა, №16-ში არსებულ მიწის ნაკვეთსა (საკადასტრო კოდი: №72.16.09.179) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326387-03 20.09.2023)

52

ქალაქ თბილისში, სოფელი წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №81.02.13.589; №81.02.13.588; №81.02.13.590; №81.02.13.587; №81.02.19.647; №81.02.19.670) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326386-03 20.09.2023)

53

ქალაქ თბილისში, სოფელი ტაბახმელა; ქალაქი თბილისი, სოფელი ტაბახმელა, თბილისი-კოჯორის გზატკეცილი №129, №131, №133-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: №81.02.03.583; №81.02.03.578; №81.02.03.577; №81.02.03.582; №81.02.03.575; №81.02.03.943) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326393-03 20.09.2023)

54

ქალაქ თბილისში, სოფელი ქვემო ლისში, „ხოდაბუნების მიწა"-ზე არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: №72.16.17.979; №72.16.21.078; №72.16.21.071; №01.72.16.096.001; №72.16.17.542; №72.16.21.978) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326394-03 20.09.2023

55

ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.06.006.021; ნაკვეთი 06/021) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 6 ნოემბრის №349 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების ცვლილების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326392-03 20.09.2023)

56

,,ქალაქ თბილისში, დიდ დიღომში ასასვლელ გზასა და ფარნავაზის ქუჩის გადაკვეთასთან; ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლებაში, ჰიპერმარკეტ ,,გუდვილი’’-ს მიმდებარედ; ქალაქ თბილისში, ფარნავაზ მეფის გამზირი №1ა-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.10.06.011.083; №01.10.06.011.063) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 1 ოქტომბრის №285 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტისა და ,,ქალაქ თბილისში, დიდ დიღომში ასასვლელ გზასა და ფარნავაზის ქუჩის გადაკვეთასთან; ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლებაში, ჰიპერმარკეტ ,,გუდვილი’’-ს მიმდებარედ; ქალაქ თბილისში, ფარნავაზ მეფის გამზირი №1ა-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.10.06.011.083; №01.10.06.011.063) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 2 ივლისის №283 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე (საკრებულოს №12-032326395-03 20.09.2023)

57

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის 2023 წლის 6 თვის (01.01.2023-01.07.2023) მუშაობის ანგარიშ (საკრებულოს №12-0323202118-03 21.07.2023)

LiveZilla Live Chat Software