+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

9 ივნისს 10:30 საათზე, იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

#

საკითხის დასახელება

 მომხენებელი/ლები

 

1

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის N20-121 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

[29.05.2023; 12-0323149117-03]

გელა ჩივიაშვილი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

2

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის N20-122 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

[02.06.2023; 12-032315356-03]

გელა ჩივიაშვილი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

3

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „ანაგს“ (ს/ნ 245416401) შორის 2013 წლის 6 თებერვალს გაფორმებულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი №E-168-11-6569 ოქმით (ხელშეკრულებით) გათვალისწინებული პირობის გაუქმების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[18.05.2023; 12-032313829-03]

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

4

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს 2019 წლის 8 თებერვლის აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი №E-446-15-23098 ოქმითა (ადმინისტრაციული დაპირება) და 2019 წლის 28 თებერვლის №26392 და №26393 საკუთრების მოწმობებით გათვალისწინებული პირობების გაუქმების საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(17.05.2023; 12-032313792-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

5

„ქალაქ თბილისში, გიორგი დანელიას ქუჩა №12-ში მდებარე 5538 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.06.006.163) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და ფ/პ ირაკლი შარაშიძეს (პ/ნ. 01009004220) შორის 2017 წლის 09 ნოემბერს გაფორმებული „პირობებით გამოცხადებული აუქციონის №ე---46-21692 ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებული პირობის გაუქმების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(29.05.2023; N12-0323149119-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

6

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს „იმობილიარეს“ (ს/ნ: 400324056) შორის 2022 წლის 27 ივლისს გაფორმებული „ქ. თბილისში, გმირ კურსანტთა ქუჩა N4-ის მიმდებარედ, (ნაკვეთი 13/035) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, N01.11.05.013.035 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 4552 კვ. მ ფართობის მიწის ნაკვეთის კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულების საფუძველზე დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან შპს „იმობილიარეს“ (ს/ნ: 400324056) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(17.05.2023; 12-032313787-03)

 

 

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

7

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის

სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ

უფლებამონაცვლეებსა და შპს „ლიტ ჯეო ინვესტს“ (ს/ნ: 243859749) შორის 2021

წლის 29 დეკემბერს გაფორმებული „ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, N01.10.07.007.122

საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, 4057 კვ. მ ფართობის მიწის ნაკვეთის

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულების

საფუძველზე დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან შპს „ლიტ ჯეო ინვესტის“

(ს/ნ: 243859749) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(08.06.2023; 12-03231592-03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

8

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის

სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ

უფლებამონაცვლეებსა და სს „გრინ ქეფითალს“ (ს/ნ: 405447903) შორის 2021 წლის 21

სექტემბერს გაფორმებული „ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში/ნაფეტვრებისკენ მიმავალ

გზაზე, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული N01.14.06.004.002

(ფართობი - 103443 კვ.მ.) (წინა საკადასტრო კოდები: (ს/კ:) N01.14.06.003.058;

N01.14.06.003.003; N01.14.06.003.004; N01.14.06.003.060; N01.14.06.006.127) და

N01.14.06.006.131 (ფართობი - 15 720 კვ.მ.) საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული

მიწის ნაკვეთების ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი

უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული სს „გრინ

ქეფითალისათვის“ (ს/ნ: 405447903) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების

შესახებ” ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანისა და ამავე ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დაკისრებისაგან სს „გრინ ქეფითალის“ (ს/ნ:

405447903) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

[08.06.2023; 12-03231591-03]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

9

„ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, კრისტიან სტივენის ქუჩა N23-ში მდებარე 92.00 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.040.029.01.06.030) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 10 ივნისის N221 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(17.05.2023; N12-032313795-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

10

„ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, კრისტიან სტივენის ქუჩა N23-ში მდებარე 44.80 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.040.029.01.06.014) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 10 ივნისის N222 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(17.05.2023; N12-032313795-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

11

“ქალაქ თბილისში, თბილისის ზღვის მიმდებარედ არსებული 2388 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.12.06.001.099) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(25.05.2023; 12-032314555-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

12

„ქალაქ თბილისში, სოფელ პატარა ლილოში არსებული 2020 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.81.08.416.001) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(25.05.2023; N12-032314555-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

13

„ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N48-ში არსებული 19.65 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.14.05.003.007.01.1056) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(17.05.2023; N12-032313794-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

14

“ქალაქ თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N143-ის მიმდებარედ არსებული 75.31 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.14.002.182.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(17.05.2023; N12-032313794-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

15

„ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა N24-28/ალექსანდრე ყაზბეგის I შესახვევი N11-ში არსებული 96.81 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.068.01.501) და 11.40 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.068.01.502) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(25.06.2023წ;  12-032314555-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

16

“ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა N10-ში მდებარე 107.97 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.044.01.002) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(25.05.2023; 12-032314555-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

17

„ქალაქ თბილისში,  პოლიციის ქუჩა N7ა-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.22.007.052.01.506) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(30.05.2023; № 12-032315018-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

18

“ქალაქ  თბილისში, საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქუჩა N29-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.003.034.01.041) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(30.05.2023;  N12-032315018-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

19

“ქალაქ თბილისში, ზურაბ იარაჯულის I ჩიხი N20-ში  (საკადასტრო კოდი: N01.19.33.001.195.01.008) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(30.05.2023; 12-032315018-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს  უფროსი

 

20

“ქალაქ თბილისში, ნიკოლოზ ხუდადოვის ქუჩა N173, სახლი N2-ში, კორპუს N3-სა და კორპუს N6-ში (საკადასტრო კოდები: N01.16.09.001.002, N01.16.09.001.003 და N01.16.09.001.020) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(05.06.2023; 12-032315658-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს  უფროსი

 

21

„ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა N2-ში არსებული 28.91 კვ.მ უძრავი ქონების

(საკადასტრო კოდი: N01.14.06.008.083.01.002) პირდაპირი განკარგვის ფორმით

პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[12-032315838-03; 07.06.2023]

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს  უფროსი

 

22

“ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, გიორგი სააკაძის ქუჩა N30-ში არსებული 87.43 კვ.მ

უძრავი ქონება (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.056.005.02.505) პირდაპირი განკარგვის

ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე” თაობაზე” ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(07.06.2023; 12-032315838-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს  უფროსი

 

23

„ქალაქ თბილისში, რთველაძის ქუჩა N3-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.12.025.001)

არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის

შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულების პროექტის შესახებ

(07.06.2023; N12-032315838-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს  უფროსი

 

24

„ქალაქ თბილისში, მასივი III-ში (ნაკვ. 20/025), (ს/კ: N01.19.20.020.080) და ქალაქ

თბილისში, ლევან მაჭავარიანის ქუჩა N7ბ-ში (ს/კ : N01.19.20.020.083) არსებული

ფართების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(07.06.2023; N12-03231593-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს  უფროსი

 

25

“ქ. თბილისში, მშრალი ხიდის მიმდებარედ არსებული 3136 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.18.03.004.010) 78 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „კენკოსთვის“ (ს/ნ: 400325359) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(25.05.2023; № 12-032314556-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

26

„ქ. თბილისში, ფხოვის ქუჩაზე არსებული 3134 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.15.04.020.030) 10 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ეი ჯი პი სი 2022“-ისთვის (ს/ნ: 405578307) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 (29.05.2023; 12-032314983-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

27

„ქ. თბილისში, ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა N41-ის მიმდებარედ 37 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.11.12.004.216) პირდაპირი განკარგვის წესით მურმანი ღონღაძისთვის (პ/ნ: 57001003366) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(05.06.2023; N12-032315660-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

28

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, შპს „ფუძნარისთვის“ (ს/კ 405586780), მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ნინო აბაშიძე-ორბელიანის ქუჩა №72-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.038.337, ფართობი - 1000.00 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე

 (№12-032315357-03 02.06.2023; №12-032315357-03 02.06.2023; №12-032315722-03 06.06.2023;) 

ნინო ბაგაშვილი

სსიპ - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

29

,,კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების

რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი,

ფატმანის ქუჩა N98-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.300.001,

ფართობი - 7 321 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

 

(07.06.2023; N: 12-032315839-03)

ნინო ბაგაშვილი

სსიპ - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

30

,,კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-

ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, შპს „არეა ენთერფრაისისთვის“ (ს/კ

437978903), მისამართზე - ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, შერმადინის ქუჩა N27-ში

მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.036.442) მიმართებით

გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

 

(07.06.2023; N: 12-032315837-03)

ნინო ბაგაშვილი

სსიპ - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

31

,,კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-

ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, შპს „მანუსთვის“ (ს/კ 406060220),

მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ვაზისუბნის I მ/რ, კორპ. N16 მიმდ; ქალაქი თბილისი,

ვაზისუბნის I მ/რ, კორპუსი N15-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთთან

(საკადასტრო კოდი: N01.17.07.039.031, ფართობი - 1 551 კვ.მ) მიმართებით,

გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

 

(07.06.2023; N: 12-032315832-03)

ნინო ბაგაშვილი

სსიპ - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

32

მისამართზე - ქ. თბილისი, შარტავას ქ. N1 (ს/კ N 01.10.13.015.114) არსებული

დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისთვის და მისამართზე - ქ. თბილისი,

შარტავას ქ. N3 (ს/კ N 01.10.13.015.112) ფართის სახით გასაცემი ვალდებულებების

შესრულებისთვის შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ 204460957) და შპს ,,ინსის“ (ს/ნ:

206278516) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე

(08.06.2023; 12-03231598-03)

ვახტანგ ლომჯარია

ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

 

33

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(07.06.2023; №12-032315835-03)

ოთარ ჩიტიძე

სსიპ - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

34

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიათა შემადგენლობის

 

ცვლილების თაობაზე

(07.06.2023; №03-032315819

07.06.2023; №03-032315830

08.06.2023; №03-032315912

22.05.2023; №03-032314247)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

LiveZilla Live Chat Software