+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

19 მაისს, 10:30 საათზე, იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

 მომხენებელი/ლები

 

1

,,ევროპის საბჭოსა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შორის საგრანტო შეთანხმების

გაფორმების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან თანხმობის

მიღების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების

 

პროექტის თაობაზე

 

(17.05.2023; N12-0323137109-03)

 

ვახტანგ ლომჯარია

ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

2

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის  N19-118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(10.05.2022; N12-032313081-03)

გაიოზ თალაკვაძე/ლევან მიქავა

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

3

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ

(16.05.2023;12-032313663-03)

 

გელა ჩივიაშვილი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

4

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

 

(15.05.2023; #12-032313560-03)

 

 

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

5

„„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

[12-032313561-03; 15.05.2023]

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

6

საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისათვის განკუთვნილ ზოლში „A” კატეგორიის მსუბუქი ავტომობილის - ტაქსის (M1 კატეგორია) მოძრაობის ან/და მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომის მიზნით გაჩერების ადგილების და პირობების, მომხმარებლის პირადი სივრცის უზრუნველყოფის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

(16.05.2023;12-032313664-03)

 

 

 

 

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

7

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 მაისის №10-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

[17.05.2023; 12-03231371-03]

 

ქვარა ჩართოლანი

ა(ა)იპ თბილისის განვითარებოის ფონდის დირექტორის მოადგილე

 

8

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის N17-56

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(17.05.2023; N12-032313778-03)

 

 

გიორგი კობიაშვილი

სსიპ ცხოველთა მონოტორინგის სააგენტოს უფროსი

 

9

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებია და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(26.04.2023; №12-032311661-03

27.04.2023; №12-032311785-03

03.05.2023; №12-032312371-03)

 

ოთარ ჩიტიძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

სერგო ბირკაძე

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

10

„ქალაქ თბილისში, სოფელი ლისის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული 4 900 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.58.011.006) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[17.05.2023; 12-032313776-03]

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

11

„„საქართველოს საპატრიარქოსათვის ოქროყანაში ტაძრის ასაშენებლად მიწის

ნაკვეთის დამაგრების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 1999 წლის 07

ოქტომბრის N12.25.259 დადგენილებით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების

საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 

განკარგულების პროექტის შესახებ

[12-032313798-03; 17.05.2023]

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

12

„ქალაქ თბილისის თვითმმართველ ერთეულსა და შპს „სასკოს“ (ს/ნ. 205045636) შორის 2008 წლის 18 იანვარს გაფორმებულ „უძრავი ქონების ნასყიდობისა და იპოთეკის ხელშეკრულებაში“ ცვლილებისა და დამატებების შეტანის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება

(17.05.2023; 12-0323137112-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

13

„ქ. თბილისში, შატილის ქუჩა №4-ში მდებარე 45 870 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: 01.12.03.005.008) უძრავი ქონებისა და ქ. თბილისში, შატილის ქუჩაზე მდებარე 8 804 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: 01.12.03.005.009) მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

[17.05.2023; 12-0323137111-03]

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

14

„ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასა და შპს „კაიძენ სპორტს“ (ს/ნ. 202365546) შორის 2010 წლის 27 სექტემბერს დადებულ ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება

(17.05.2023; 12-0323137113-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

15

“ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილი N75-ში (საკადასტრო კოდი:

01.19.25.001.011) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით

პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(17.05.2023; 12-0323137100-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

16

“ქ. თბილისში, გიორგი ბრწინვალეს ქუჩა N49-ში არსებული 19226 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.10.06.001.299) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(17.05.2023; 12-0323137108-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

17

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს -

ქონების მართვის სააგენტოსა და ა(ა)იპ - საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას (ს/ნ:

201990079) შორის 2019 წლის 28 ოქტომბერს გაფორმებული „უძრავი ქონების

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ ხელშეკრულებით“ ნაკისრი

ვალდებულების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ა(ა)იპ -

საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის (ს/ნ: 201990079) გათავისუფლების საკითხის

შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულების პროექტის შესახებ

[12-032313796-03; 17.05.2023]

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

18

ქ. თბილისში, გორგასლის ქუჩა 1-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდები: 01.18.03.064.079; 01.18.03.064.080; 01.18.03.062.122) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „სოთოსთვის“ (/: 405108226) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება

(17.05.2023; 12-032313799-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

19

„ქ. თბილისში, შატბერაშვილის ქუჩა N7-ის მიმდებარედ 10 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.14.11.059.100) ინდივიდუალური ბინათმშენებლობის ამხანაგობა „თბილისი სითი 2015“-ისთვის (ს/ნ: 205303795)  იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის  საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

[12-032312148-03; 01.05.2023]

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

20

ქალაქ თბილისში, ილორის ქუჩა N14-ში, 1 სართულზე არსებული 545.99 კვ.მ ფართის (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.035.010.01.506) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „სამედიცინო ცენტრი დიომედითვის“ (ს/კ: 206269045) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება

(17.05.2023; 12-0323137105-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

21

ქალაქ თბილისში, ევროპის მოედნის მიმდებარედ არსებული 963 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 11 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: N01.17.01.090.023) პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „დავით სარაჯიშვილის საგამოფენო პავილიონისთვის“ (ს/ნ: 405606143) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

(17.05.2023; 12-0323137105-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

22

მისამართებზე- ქ.თბილისი, საირმის ქუჩა N37 (ს/კ: N01.10.14.024.036); ქ.თბილისი, მუხაძის

ქ.N4 (ს/კ: N01.14.11.024.004); ქ.თბილისი ი.აბაშიძის ქ.N55 (ს/კ: 01.14.11.024.012) მდებარე

ობიექტებისათვის დაუმთავრებელი მშენებლობის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

(17.05.2023; N:03-032313785)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

23

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი

მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი

ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და და შპს ,,შიზის“ (ს/კ 406368728) მიმართ გასატარებელი

ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულების პროექტის თაობაზე

(17.05.2023; N: 12-0323137104-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

24

,,მისამართზე - ქ. თბილისი, ბოჭორმის ქუჩა N20/ლეხ კაჩინსკის ქუჩა N2 (ს/კ

01.17.13.041.016), არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისთვის

დაინტერესებული პირის შპს ,,სამშენებლო კომპანია ალფა დეველოპმენტის” (ს/ნ:

454407721) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის

თაობაზე

(17.05.2023; N: 12-0323137104-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

 

12:00
05 მარ
კომისიის სხდომა
ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო
14:00
20 თებ
საკრებულოს სხდომა
13:45
20 თებ
ბიუროს სხდომა
13:00
20 თებ
კომისიის სხდომა
სარევიზიო კომისია
12:00
20 თებ
კომისიის სხდომა
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა
12:00
20 თებ
კომისიის სხდომა
ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო
11:30
20 თებ
კომისიის სხდომა
ეკონომიკური განვითარების
11:30
20 თებ
კომისიის სხდომა
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
11:00
20 თებ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
10:30
20 თებ
კომისიის სხდომა
სატრანსპორტო საკითხთა
16:00
19 თებ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
LiveZilla Live Chat Software