+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

17 მარტს 10:30 საათზე, იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

 

მომხენებელი/ლები

1

„„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის № 19-118

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

[12-0323074115-03; 15.03.2023]

გაიოზ თალაკვაძე/ლევან მიქავა

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

2

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და

განვითარების ბანკს (EBRD) შორის „თბილისის ავტობუსების პროექტის გაგრძელება

ავტობუსის რეფორმის მხარდაჭერის“ პროექტის შესახებ 2022 წლის 2 თებერვლის

N2021.003798 საგრანტო ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის მიზნით ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან თანხმობის მიღების თაობაზე”

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(10.03.2023; N12-032306965-03)

 

 

 

ვიქტორ წილოსანი/დავით ჯაიანი

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსი/ უფროსის მოადგილე

 

3

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(15.03.2023; 12-0323074119-03

ვიქტორ წილოსანი/ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსი/ უფროსის მოადგილე

 

4

          „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს დაფუძნებისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის №52-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(15.03.2023; 12-0323074119-03)       

 

ვიქტორ წილოსანი/ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსი/ უფროსის მოადგილე

 

5

„„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ტრანსპორტით გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების და ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(15.03.2023; 12-0323074119-03)

ვიქტორ წილოსანი/ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსი/ უფროსის მოადგილე

 

6

„ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესის დამტკიცებისა და პარკირების, სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანისადმი დაქვემდებარებული სატრანსპორტო საშუალების სპეციალურ დაცულ სადგომზე ტრანსპორტირებისა და შენახვის, სატრანსპორტო საშუალების თვლების სპეციალური საშუალებით ბლოკირების საფასურების დადგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(15.03.2023; 12-0323074119-03)

ვიქტორ წილოსანი/ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსი/ უფროსის მოადგილე

 

7

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(15.03.2023; №12-03230744-03)  

ქვარა ჩართოლანი

ააიპ „თბილისის განვითარების ფონდის“ დირექტორის მოადგილე

 

8

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და

ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის N10-12

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(13.03.2023; №12-032307237-03)

ირაკლი გვილავა

კულტურის, განათლების სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

9

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის „სპორტი უფროსი თაობისთვის“ (კოდი 08 06 07) ფარგლებში საცურაო აუზების და ფიტნეს დარბაზების მომსახურების მისაღებად, 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული პირების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 აგვისტოს №13-76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

(№12-0323044110-03 13.02.2023)

ირაკლი გვილავა

კულტურის, განათლების სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

10

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქთბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის N20-122 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

[15.03.2023; 12-032307485-03]

გელა ჩივიაშვილი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

11

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანებისრეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანისთაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის

შესახებ

(15.03.2023; 12-0323074108-03)

სერგო ბირკაძე

 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

12

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 (№12-032305458-03 23.02.2023)   

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

დავით ჩანქსელიანი

შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ წარმომადგენელი

 

13

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის

სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ

უფლებამონაცვლეებსა და შპს „ნიკე გრუპს“ (ს/ნ: 405385578) შორის 2022 წლის 3

თებერვალს გაფორმებული „ქ. თბილისში, დიდი დიღმის მე-2 მიკრორაიონში, დემეტრე

თავდადებულის ქუჩის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში

არსებული, N01.10.06.002.073 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, 3351 კვ.მ

ფართობის მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“

ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანისა და ამავე ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დაკისრებისაგან შპს „ნიკე გრუპის“ (ს/ნ:

405385578) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(15.03.2023; N12-032307495-03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

14

 

„ქალაქ  თბილისში,  ალექსანდრე მანაგაძის მე-4 ჩიხი N19-ში (საკადასტრო კოდი: 01.11.04.005.003.01.01.064) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 თებერვლის N41 განკარგულებაში ტექნიკური ხარვეზის გასწორების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(07.03.2023;  N12-032306617-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

15

ქალაქ თბილისში, ყვარლის ქუჩა N101ბ-ში არსებული 49 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N1-ის (საკადასტრო კოდი: N01.17.08.025.012) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(24.02.2023; 12-032305576-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

16

“ქალაქ თბილისში, ერეკლე ტატიშვილის ქუჩა N9-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.02.006.004) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (69/616 ნაწილი) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(24.02.2023; 12-032305576-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

17

„ქალაქ თბილისში, წულაძის ქუჩა (კორპუსი) N29-ში არსებული 23.96 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.11.037.003.01.004ა) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(24.02.2023; № 12-032305576-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

18

„ქალაქ თბილისში, ნოდარ ჯანგირაშვილის ქუჩა N1ბ-ში (საკადასტრო კოდი: N01.12.13.020.016) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(23.02.2023; 12-032305452-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

19

ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა N74-ში არსებული 43.29 კვ.მ უძრავი ქონების

(საკადასტრო კოდი: N01.17.02.059.105.01.003) პირდაპირი განკარგვის ფორმით

პრივატიზების თაობაზე

(N12-0323074111-03 15.03.2023

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

20

ქალაქ თბილისში, თელავის ქუჩა N51-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.13.001.015) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(№12-0323074111-0315.03.2023)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

21

ქალაქ თბილისში, ივანე მაჩაბლის ქუჩა N16-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.05.078.003) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(№12-0323074111-0315.03.2023)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

22

„ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში არსებული 399 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო

კოდი: N01.14.01.002.156) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს

სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537)

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(15.03.2023; N12-0323074111-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

23

ქ. თბილისში, გიორგი ათონელის ქუჩა N19-ში არსებული 788 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 20 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.15.04.020.039) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ანას კარისთვის“ (ს/ნ: 400343348)იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(№12-0323074112-0315.03.2023)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

24

„ქალაქ თბილისში, ჩიქოვანის ქუჩა N36-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ:

01.10.17.023.001.01.01.033) პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს დაუნის სინდრომის

ასოციაციისთვის“ (ს/კ: 405185400) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის

უფლებით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(15.03.2023; N12-0323074112-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

25

„ქალაქ თბილისში, ჭავჭავაძის I ჩიხი, მზიურის მიმდებარედ N01.14.14.005.301

საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონების არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირი „7X7 ფეხბურთის ასოციაციისთვის“ (ს/ნ:

404573323) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო

უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(15.03.2023; 12-0323074112-03)

 

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

26

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის აქტებისა და ჩამოსაწერი ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

 

(07.03.2023; N11-032306654-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

27

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი

მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი

ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და ნათელა ურუმაშვილის (პ/ნ: 01011013838) მიმართ

გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

 

საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(15.03.2023; N 12-0323074125-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

28

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი

მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, მისამართებზე - 1. ქ.

თბილისი, სოხუმის ქ. 6 - არსებულ მიწის ნაკვეთთან (ს/კ: N01.13.06.015.005); 2. ქ.

თბილისი, ევდოშვილის ქ. 25 - არსებულ მიწის ნაკვეთთან (ს/კ: N01.13.06.015.002) 3. ქ.

თბილისი, აკ.წერეთლის გამზირი/ვახუშტი ბაგრატიონის ქ. N35/52- არსებულ მიწის

ნაკვეთთან (ს/კ: N01.13.06.015.014) - მიმართებაში მიღებული ხელშემწყობი ღონისძიებების

ფარგლებში შპს „სანამის“ (ს/კ 402191150) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის

შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების

 

პროექტის შესახებ

(15.03.2023; N 12-0323074125-03)

 

 

 

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

16:00
26 აპრ
საკრებულოს სხდომა
15:45
26 აპრ
ბიუროს სხდომა
12:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო
11:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
10:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
სატრანსპორტო საკითხთა
10:00
26 აპრ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
16:00
25 აპრ
კომისიის სხდომა
ეკონომიკური განვითარების
15:45
25 აპრ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
15:00
25 აპრ
კომისიის სხდომა
გარემოს დაცვის
15:00
23 აპრ
კომისიის სხდომა
კომისიების გაერთიანებული სხდომა
14:00
23 აპრ
კომისიის სხდომა
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა
LiveZilla Live Chat Software