+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

15 მაისს 13:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ურბანული კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაციისა და ინტეგრირებული ავტომატიზებული მგზავრობის საფასურის შეგროვების სისტემის შესამუშავებლად" გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების (C37466/1413/9665)  დანართი B-ში (საკონსულტაციო კონტრაქტი) ცვლილების შეტანის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

(06.04.2020; N12-03200972-03)

 

დავით ჯაიანი

სსიპ ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

2.

ალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ზოგიერთი პირის დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების  მოსაკრებელის გადახდისაგან გათავისუფლების შესახებ 2020 წელს გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე

 (01.05.2020 ;№12-032012227-03)

დავით ჩანქსელიანი

შპს თბილსერვისი ჯგუფის იურისტი

გაიოზ თალაკვაძე საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი

3.

„ქ. თბილისში, თამარაშვილის ქუჩა N13ა, N13ბ, N13გ (ს/კ N01.14.14.001.121,  N01.14.14.001.122, N01.14.14.001.123) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შპს ,,იქსორი თამარაშვილზე"- თვის (ს/ნ 405210711) ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 (27.04.2020; N12-032011836-03)

 

ილია ელოშვილი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მაოდგილე

4.

„ქ. თბილისში, ნიკოლოზ ყიფშიძის ქუჩა N1 (ს/კ N01.14.14.003.122) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით  შპს ,,გუმბათი ჰოლდინგი+"-ისთვის (ს/კ 404582073) ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 (27.04.2020; N12-032011840-03)

 

ილია ელოშვილი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მაოდგილე

5.

„ქალაქ თბილისში, ერწოს . N15-ის მიმდებარედ არსებული 2500 კვმ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.12.08.010.053) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(23.03.2020; 11-032008314-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

6.

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ თბილისში, ქუჩა კრწანისი, N72-ში მდებარე 1275 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:  01.18.06.015.057) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(14.04.2020; N12-032010472-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

7

"ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N19-72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(07.05.2020; №12-032012855-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

8.

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N19-78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(07.05.2020; N12-032012855-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

9.

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ღია კაფეს მოწყობის მიზნით გადაცემული მიწის ნაკვეთების მოიჯარეთა მიმართ ზოგიერთი ხელშემწყობი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე"  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(08.05.2020;  N12-032012954-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

10.

"ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების მიზნით, სარგებლობის უფლებით გადაცემული  უძრავი ქონების მოსარგებლეთა მიმართ ზოგიერთი ხელშემწყობი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(08.05.2020;  №12-032012954-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

11.

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537)   პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ თანხმობის გაცემის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(07.05.2020; N12-032012856-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

12.

ქალაქ თბილისში, დასახლება ვაზისუბანი, კორპუსი №7ა-ში (საკადასტრო კოდი: 01.17.10.002.060.01.505) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

                                           (№11-032009010-03 30.03.2020)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

13

"ქალაქ თბილისში, გლდანის მასივში, II მიკრო/რაიონში, სერვის ცენტრის მიმდებარედ (ნაკვეთი 12/042) (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.012.042.01.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე "

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

 (08.05.2020; 12-032012953-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

14.

"ქალაქ თბილისში, იპოლიტ-ივანოვის ქუჩა N43-ში (ნაკვეთი33/073) (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.033.073.01.023) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე " ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახე

[08.05.2020; 12-032012953-03]

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

15.

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 16 078 კვ.მ. უძრავი ქონების  (მდებარე - ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობზე, II მიკრო/რაიონში, I კვარტალში, კორპუსი N8-ის მიმდებარედ, ნაკვ. 007/268 , საკადასტრო კოდი: N01.14.01.007.268) ყოფილი საუწყებო სამშენებლო კოოპერატივი N601-ის უფლებამონაცვლე - ქ. თბილისის ინდივიდუალური  ბინათმშენებლობის მენაშენეთა ამხანაგობა  „ნუცუბიძის პლატო 601"-ისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 ნოემბრის N382 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და ყოფილი საუწყებო სამშენებლო კოოპერატივი N601-ის უფლებამონაცვლე - ქ. თბილისის ინდივიდუალური  ბინათმშენებლობის მენაშენეთა ამხანაგობა  „ნუცუბიძის პლატო 601"-სა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს შორის  „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე"  2016 წლის 2 დეკემბერს გაფორმებულ  ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანაზე თანხმობის გაცემის შესახებ"

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

(14.05.2020 N12-032013517-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

16.

" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

(14.05.2020; 12-032013516-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

17

"ქალაქ თბილისში, ფერდობი შალვა ნუცუბიძე, მიკრო/რაიონი IV, კორპუსი 55-ში (საკადასტრო კოდი: N01.14.01.001.060.01.021ა) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე "

(14.05.2020; 12-032013519-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

18

"ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი, N2-8-ში (საკადასტრო კოდი: N01.16.05.033.005.01.558) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე "

(14.05.2020; 12-032013519-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

19.

ქალაქ თბილისში, კოლმეურნეობის მოედანი „პირიმზე"-ს მიმდებარედ არსებული 242 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 36 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.18.03.010.009)  გვანცა ქურხულისთვის  (პ/ნ: 01011076630) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(16.04.20; 12-032010741-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

20.

ქალაქ თბილისში, ხიზანიშვილის ქუჩაზე, ავეჯის სახლის მოპირდაპირედ არსებული 37 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.11.12.014.109)  შპს „ორიგინალი +"-ისთვის (ს/ნ: 400081095) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(07.05.2020,№12-032012857-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

  21.

შპს „ატრაქციონისთვის" (ს/კ: 405354753)  იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 (14.05.2020; N12-032013518-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

  22.

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 135-1352 მუხლებით, 1353 მუხლის პირველი ნაწილით, 1354 და 1355 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის

ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და გასაჩივრების წესის

დამტკიცების შესახებ

(14.05.2020 №12-032013544-03)

 

 

 

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

23

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული  სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებების ერთ ბავშვზე/აღსაზრდელზე გათვლილი ვაუჩერით დაფინანსების, სასკოლო მზაობის საგანმანათლებლო სახელმწიფო სტანდარტის დანერგვის, მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებებში ბავშვის/აღსაზრდელის რეგისტრაციისა და მიღება-ამორიცხვის  წესის დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 02 ოქტომბრის N25-101 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

(14.05.2020; 03-032013557)

 

თამარ ტალიაშვილი

განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯომარე

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software