+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

28 თებერვალს 13:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1.

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის №52-10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(27.02.2020;12-03200581-03)

გელა ჩივიაშვილი

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი

2

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  „სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს“ დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (24.02.2020;№12-0320055104-03)

 

გელა ჩივიაშვილი

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი

3

„მეორეული საბურავების, შავი და ფერადი ლითონების, ჯართის, ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ნაწილების, ადვილად აალებადი, ფეთქებადი ან ამტვერებადი მასალის განთავსების ან/და რეალიზაციის წესის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(27.02.2020; N12-032005823-03)

 

გიგა გიგაშვილი

გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი

4

 

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(25.02.2020; N12-03200578-03

27.02.2020; 12-032005845-03)

 

გიორგი ებანოიძე

ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

5

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(27.02.2020; N12-032005845-03)

 

გიორგი ებანოიძე

ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

6

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს "კონსალტინგ გრუპს" (უფლებამონაცვლე შპს „სითი ბოქსი“, ს/კ 439402843) შორის 2017 წლის 31 მაისს გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანისა და დაკისრებული  პირგასამტეხლოსგან  შპს „სითი ბოქსის“ (ს/კ  439402843) გათავისუფლების თაობაზე

 (18.02.2020№12-03200491-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

7

 

“ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში არსებული 210 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N72.13.44.142) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

 (26.02.2020; N12-032005711-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

8

 

„ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა N21-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.041.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(27.02.2020;12-03200583-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

9

 

„ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა N110-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.02.059.004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

 (27.02.2020; N12-03200583-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

10

„ქალაქ თბილისში, გახოკიძის ქუჩა N8-ში (ნაკვეთი N05/040, საკადასტრო კოდი: N01.19.19.005.040.01.009) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

 (27.02.2020; N12-03200583-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

11

„ქალაქ თბილისში, ფაღავას ქუჩა N18-ში (საკადასტრო კოდი: N 01.17.01.012.006.01.515) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(27.02.2020; № 12-03200583-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

12.

„ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის II ჩიხის N1-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.079.01.001) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(27.02.2020; N12-03200583-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

13

„ქალაქ თბილისში, საინგილოს ჩიხი N5-ის კორპუს N2-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.02.059.056.01.502) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(27.02.2020; N 12-03200583-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

14

ქალაქ თბილისში, ანჩისხატის ეკლესიის მიმდებარედ  არსებული 58 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.18.03.015.015) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

27.02.2020;12-032005810-03

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

15

„ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N44-ში (საკადასტრო კოდი: N01.14.05.003.009) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(26.02.2020; N12-032005813-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

16

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, იოსებ გრისაშვილის ქუჩა N49-ში (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.001.009) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის N 402 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

(26.02.2020; N12-032005813-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

17

„ქალაქ თბილისში, ზღვისუბნის დასახლებაში (ყოფილი თემქა) მე-11 მიკრო/რაიონის I კვარტალის N20ბ-ში (საკადასტრო კოდი: N01.12.02.014.061) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ.

 

(26.02.2020; N12-032005813-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

18

„ქალაქ თბილისში, ემირ ბურჯანაძის N49-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.33.021.028) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 (27.02.2020; N12-032005813-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

19

 

ქალაქ თბილისში, შავთელის ქუჩა N26-ის მიმდებარედ 50 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (ს/კ: 01.18.03.016.047) პირდაპირი განკარგვის წესით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრისთვის (ს/ნ: 204390159)  სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(27.02.20; 12-032005812-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

20

„ქალაქ თბილისში, მიცკევიჩის ქუჩა N6-ის მიმდებარედ არსებული 21 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.10.14.031.055) პირდაპირი განკარგვის წესით ლალი ჟღენტისთვის (პ/ნ: 01025004391) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 ივლისის N206 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და  ქალაქ თბილისში, მიცკევიჩის ქუჩა N6-ის მიმდებარედ არსებული 21 კვ. მიწის ნაკვეთის (/: 01.10.14.031.055) პირდაპირი განკარგვის წესით ლალი ჟღენტისთვის (/: 01025004391) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

 

(27.02.2020; N 12-032005812-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

21

„ქალაქ თბილისში, ჩიქოვანის ქუჩა N30-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ: 01.10.17.023.001.00.01.032) პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციისთვის“  (ს/კ: 405185400) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(27.02.20; № 12-032005814-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფრო

22

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება

(26.02.2020;11-032005789-03)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფელბათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

23

საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6–25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

(27.02.20; № 12-032005834-03)

 

ვასილ აბულაძე

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

24

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას შეღავათით მოსარგებლე მოქალაქეთა მგზავრობის ფასის/დადგენილი ტარიფის ანაზღაურების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის

18 თებერვლის №53–22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

(27.02.20; № 12-032005834-03)

 

 

ვასილ აბულაძე

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

LiveZilla Live Chat Software