+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

18 თებერვალს 13:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხსენებელი /მომხსენებლები

1.    

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №51-104 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03200378-03; 06.02.2020).

 

გაიოზ თალაკვაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი

2.        

,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და შპს “თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას“ შორის თბილისის ავტობუსების პროექტის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ქვესასესხო ხელშეკრულების გაფორმებაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან თანხმობის მიღების თაობაზე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულების პროექტი“ (12-0320037141-03; 06.02.2020).

დავით ჯაიანი - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

3.        

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8 და მე-12-მე-14 ნაწილებით, 125  მუხლით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 135-ე–135მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის შეფარდებული ადმინისტრაციული სახდელის (ჯარიმის) ან/და საურავის დარიცხვის შესახებ დადგენილების ზემდგომ ორგანოში (თანამდებობის პირთან)   გასაჩივრებისას, საჩივრის            განმხილველ დაგადაწყვეტილების მიმღებ პირად  განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03200421-03; 11.02.2020).

ვასილ აბულაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

4.        

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-   მუხლის მე-8 ნაწილით და 125  მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგების, გასაჩივრებისა და ზემდგომ            ორგანოში წარდგენის         წესის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის    საკრებულოს 2018  წლის 30  მარტის          №16-53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03200421-03; 11.02.2020).

ვასილ აბულაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

5.        

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე   მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით  გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას (ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის M3 კატეგორიის ავტობუსით მგზავრების უბილეთო მგზავრობა, აგრეთვე ათიდან თექვსმეტი  წლის ასაკამდე ბავშვების უბილეთოდ წაყვანა) საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგების, გასაჩივრებისა და ზემდგომ ორგანოში გადაგზავნის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-70 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03200421-03; 11.02.2020).

ვასილ აბულაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

6.        

„საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ  საზღვრებში ეკონომიკის  რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M  კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო)  ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის       27 მარტის №6–25 დადგენილებაში ცვლილების   შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03200421-03; 11.02.2020).

ვასილ აბულაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

7.        

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას შეღავათით      მოსარგებლე მოქალაქეთა  მგზავრობის ფასის/დადგენილი  ტარიფის ანაზღაურების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03200421-03; 11.02.2020).

 

 

ვასილ აბულაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

8.        

„ქალაქ თბილისის   ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების  საფასურის დადგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016   წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისიმუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-03200421-03; 11.02.2020).

 

ვასილ აბულაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

9.        

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში  ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია)  მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის    12 დეკემბრის №17-47 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისიმუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (16-03200446-03; 13.02.2020).

 

ვასილ აბულაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

10.    

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში        ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის  მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია)  მოძრაობის   მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის შესახებ“  ქალაქ თბილისიმუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (16-03200446-03; 13.02.2020).

ვასილ აბულაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

11.    

„ქალაქ თბილისის   მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს დაფუძნებისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020  წლის 24 იანვრის №52-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის  თაობაზე“ ქალაქ თბილისიმუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (16-03200446-03; 13.02.2020).

ვასილ აბულაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

12.    

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო  პირობების,  ნებართვის   გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის   27 ივლისის   №24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისიმუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (16-03200446-03; 13.02.2020).

ვასილ აბულაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

13.    

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  სსიპ – ქალაქ თბილისის   მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს ელექტრონული საქმისწარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისიმუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (16-03200446-03; 13.02.2020).

ვასილ აბულაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

LiveZilla Live Chat Software