+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

7 დეკემბერს, 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

 

დღის წესრიგი

 

საკითხის დასახელება

1.             

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 1252 მუხლით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის “ა” ქვეპუნქტით, 135-ე მუხლითა და 1351 მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის შეფარდებული ადმინისტრაციული სახდელის (ჯარიმის) ან/და საურავის დარიცხვის შესახებ დადგენილების ზემდგომ ორგანოში (თანამდებობის პირთან) გასაჩივრებისას, საჩივრის განმხილველ და გადაწყვეტილების მიმღებ სამსახურად განსაზღვრის შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 ნოემბრის №15-30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031827665-03 03.10.2018)

2.             

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1352 მუხლით, 1353 მუხლის პირველი ნაწილით და 1354 მუხლით გათვალისწინებულ სამართალ დარღვევებისას საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და გასაჩივრების წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-031827666-03 03.10.2018)

3.             

ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031827730-03 04.10.2018)

4.             

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №16-0318271105-03 28.09.2018)

5.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 მარტის N15-47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0318339110-03 05.12.2018)

6.             

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  (საკრებულოს №12-03183345-03 30.11.2018)

7.             

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ: №01.16.05.032.024) 5 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით  ზუხრა ტატიშვილისთვის (პ/ნ: 01030001988) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318317113-03 13.11.2018)

8.             

ქალაქ თბილისში, მოსკოვის გამზირი №46-ის მიმდებარედ 36 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.19.34.004.039)  პირდაპირი განკარგვის წესით  შპ „სვით მანიასთვის" (ს/ნ: 442729665) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318317113-03 13.11.2018)

9.             

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ: №01.16.05.032.024) 23 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „აჩისთვის“ (ს/ნ: 202911055)  სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318317113-03 13.11.2018)

10.          

ქალაქ თბილისში, ი.აბაშიძის ქუჩა №76-84-ის მიმდებარედ 708 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.025.016)  11 კვ.მ მიწის ნაკვეთის   პირდაპირი განკარგვის წესით  შპ „როსტიჩერია ვივასთვის“ (ს/ნ: 405232733) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031831713-03 13.11.2018)

11.          

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №31-41-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 193 კვ.მ ფართობის ტერიტორიიდან 9 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:  №01.16.05.026.024)  პირდაპირი განკარგვის წესით  შპ „ბარისთვის“ (ს/ნ: 419621341) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031831713-03 13.11.2018)

12.          

ქალაქ თბილისში, ალეკო გობრონიძის ქუჩა N10-ის მიმდებარედ 128 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან  (საკადასტრო კოდი: №01.11.13.002.251) 29 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „სამშობლოსთვის (ს/ნ404984228)  სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031831713-03 13.11.2018)

13.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ თბილისში, დგებუაძის ქუჩა N1-ში მდებარე უძრავი ქონების  (საკადასტრო კოდი: N01.13.08.001.007.01.550) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  - „სმენადარღვეულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციისა და განვითრების საქველმოქმედო ფონდი აი იასთვის (ს/ნ: 404494935) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის  ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-0318317113-03 13.11.2018)

14.          

„ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში,  მდებარე 204 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.055.053) მანანა მიქელაძისთვის (პ/ნ: 01025000727) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 ნოემბრის428 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  (საკრებულოს №12-03183042-03 31.10.2018)

15.          

ალაქ თბილისში, ალ. ყაზბეგის გამზ. №25ა-ს მიმდებარედ არსებული 28 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.10.15.010.022) პირდაპირი განკარგვის წესით მზია ბიწაძისთვის (პ/ნ: 01024036486) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031832031-03 16.11.2018)

16.          

ალაქ თბილისში, ერეკლე II-ის ქუჩაზე რეგისტრირებული 1136 კვ.მ. ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ: №01.18.03.045.019) 37 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „კალასთვის (ს/ნ: 404433029) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031832031-03 16.11.2018)

17.          

ქალაქ თბილისში, ერეკლე II ქუჩაზე რეგისტრირებული 1136 კვ.მ. ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ: №01.18.03.045.019) 66 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „პასტორალისთვის“ (ს/ნ: 404432716)  სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031832031-03 16.11.2018)

18.          

ალაქ თბილისში, ფალიაშვილის ქ. №18-ის მიმდებარედ არსებული 4 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.14.11.014.028) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ო-ემ ჯგუფისთვის“ (ს/ნ: 404548245) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031832031-03 16.11.2018)

19.          

ქალაქ თბილისში, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა N37-ის მიმდებარედ არსებული 15 კვ.. მიწის ნაკვეთის (/: № 01.18.04.006.052) პირდაპირი განკარგვის წესით სსტერაბანკისთვის“ (/: 204546045) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031832030-03 16.11.2018)

20.          

ქალაქ თბილისში, შარტავას ქუჩა №42-ის მიმდებარედ არსებული 6 კვ.. მიწის ნაკვეთის (/: № 01.10.13.012.030) პირდაპირი განკარგვის წესით თამარ შეითნიშვილისთვის (/: 01005002157) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031832030-03 16.11.2018)

21.          

ქალაქ თბილისში, ბამბის რიგის მიმდებარედ არსებული 422 კვ.. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.061.041) 20 კვ.. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპსარტ-მონტესთვის“ (/: 406159151) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031832030-03 16.11.2018)

22.          

ქალაქ თბილისში, ქინძმარაულის ქუჩა №15-ის მიმდებარედ არსებული 59 კვ.. მიწის ნაკვეთის (/: №01.19.33.001.264) პირდაპირი განკარგვის წესით შპსმოდინახესთვის” (/: 439393835) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031832030-03 16.11.2018)

23.          

ქალაქ თბილისში, აკაკი წერეთლის გამზირი №118-ის მიმდებარედ არსებული 39 კვ.. მიწის ნაკვეთის (/: № 01.13.05.002.089) პირდაპირი განკარგვის წესით შპსბურგერ ბარ კომპანისთვის” (/: 405241563) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031832030-03 16.11.2018)

24.          

ქალაქ თბილისში, მცხეთის ქუჩა N4-ის მიმდებარედ არსებული 10 კვ.. მიწის ნაკვეთის (/: № 01.14.11.036.011) პირდაპირი განკარგვის წესით მაია ჩავლეიშვილისთვის (/: 01021017124) იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031832030-03 16.11.2018)

25.          

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.. ფართობის ტერიტორიიდან (/: №01.16.05.032.024) 30 კვ.. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ზუხრა ტატიშვილისთვის (/: 01030001988) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031832030-03 16.11.2018)

26.          

ქალაქ თბილისში, ი. აბაშიძის ქ. №2-20-ის მიმდებარედ არსებული 1492 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: №01.14.11.031.048) 30 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „კანაპესთვის (ს/კ: 205178635) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03183404-03 06.12.2018)

27.          

„ქალაქ თბილისში, ფოსტის შესახვევი #11-ში მდებარე 325 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: #01.17.01.101.008) და ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის III მ/რ, კორპ. #8-ის მიმდებარედ არსებული 934 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: #01.10.08.006.627) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031832031-03 16.11.2018)

28.          

ქალაქ თბილისში, ნადიკვრის . #34-ის მიმდებარედ არსებული 108000 კვ.. მიწის ნაკვეთი (/: 01.18.01.002.260) და ალაქ თბილისში, ოქროყანის დასახლებაში არსებული 10294 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი (/: 01.18.01.002.263) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318323134-03 19.11.2018)

29.          

ალაქ თბილისში, ჯავახეთის ქ. კორპუსი №29-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.009.003.01.503) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031828869-03 15.10.2018)

30.          

ქალაქ თბილისში,  რეხის ქუჩა №6-ში (საკადასტრო კოდი: №01.16.08.004.068) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031828869-03 15.10.2018)

31.          

ქალაქ თბილისში,  გლდანის I მიკრორაიონის კორპუსი №15-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.007.013) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031828869-03 15.10.2018)

32.          

ალაქ თბილისში, ფონიჭალის მე-3 მიკრორაიონის კორპუსი N28-ში   (საკადასტრო კოდი: N01.18.13.024.017.01.128) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე  თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-0318271148-03 28.09.2018)

33.          

ქალაქ თბილისში, ბერიაშვილის ქუჩა N6-ში (ნაკვეთი N04/033) (საკადასტრო კოდი: N01.19.19.004.033) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318340118-03 06.12.2018)

34.          

ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილსა და შერვაშიძის ქუჩას შორის მდებარე 900 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.08.075.025), ქ. თბილისში, საქართველოს ერთიანობისათვის მებრძოლთა ქუჩაზე მდებარე 1817 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.001.108), ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კილომეტრზე მდებარე 1367 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.007.615), ქ.თბილისში, ნუციბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ 2173 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.11.001.168), ქ.თბილისში, წურწუმიასა და ნ.ირბახის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებული 1000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.17.01.050.017)   შპს „კაზ ფროფერთი მენეჯმენტ ისთ“-ისთვის (ს/კ: 404520363) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის N130 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0318340135-03 06.12.2018)

35.          

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაო

LiveZilla Live Chat Software