+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

12 ივლისს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა

 

 

საკითხის დასახელება

1.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის არჩილ გორდულაძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ (საკრებულოს02-032417981  27.06.2024)

2.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევის შესახებ (საკრებულოს03-032419345  11.07.2024; 03-032419356  11.07.2024)

3.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევის შესახებ  (საკრებულოს03-032419356 11.07.2024)

4.          

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 15 დეკემბრის №33-89 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს 12-032419312-03 11.07.2024)

5.          

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის №35-100 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს16-032418753-03  05.07.2024)

6.          

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ დაჩქარებული მომსახურების გაწევისა და მასზე დაწესებული საფასურის გადახდის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 20 ოქტომბრის №31-74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-032416688-03  14.06.2024)

7.          

„სპეციალური რეგულარული გადაყვანის განმახორციელებელი ავტობუსის (M2 ან M3 კატეგორიის) მარშრუტების დამტკიცებისთვის წესის განსაზღვრისა და მარშრუტების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის №35-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-032418016-03  28.06.2024)

8.          

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებული სისტემის დანერგვის, რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-82 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-032419314-03  11.07.2024)

9.          

ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციულ  საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსებით რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის განხორციელების ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე (საკრებულოს12-032418490-03  02.07.2024)

10.       

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 103-ე მუხლით, 148-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით და 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს 12-032416488-03 12.06.2024)

11.       

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და  შპს „თბილისერვის ჯგუფს"  შორის „თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტთან დაკავშირებით" ქვესასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში, სასესხო შეთანხმების ხელმისაწვდომობის ვადის გახანგრძლივებაზე  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს12-032419160-03  09.07.2024)

12.       

ქალაქ თბილისში, გიორგი მდივანის I შესახვევი №8-ში არსებული 28.28 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.11.007.039.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-03241692-03  17.06.2024)

13.       

ქალაქ  თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მიხეილ ხერგიანის ქუჩა, ჩიხი II, №3-ში არსებული 70.59 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.15.08.001.013.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-03241692-03  17.06.2024)

14.       

ქალაქ თბილისში, დავით იოსელიანის მე-2 შესახვევი №17-ში (საკადასტრო კოდი: №01.12.15.001.006) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-03241695-03  17.06.2024)

15.       

ქალაქ თბილისში, ნიკოლოზ ხუდადოვის ქუჩა №3-ში, კორპუს №1-ში (საკადასტრო კოდი: №01.16.02.002.011.01.022) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032417047-03  18.06.2024; 12-032417048-03  18.06.2024)

16.       

ქალაქ თბილისში, ილორის ქუჩა №14-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.035.010) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032417048-03  18.06.2024)

17.       

ქალაქ თბილისში, ილორის ქუჩა №14-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.035.010) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032418479-03  02.07.2024)

18.       

ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება, კორპუსი №10-ის მიმდებარედ არსებული 400 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.10.002.476) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032418538-03  03.07.2024)

19.       

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლება, მასივი III, კვარტალი IV, კორპუსი №6-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.023.007) მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (საცხოვრებელი ბინები/კომერციული ფართები) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (საკრებულოს12-032419352-03  11.07.2024)

20.       

ქალაქ თბილისში, გორგასლის ქუჩა №115-ის მიმდებარედ არსებული 184 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.10.002.014) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032419353-03  11.07.2024)

21.       

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთი, გიორგი სააკაძის ქუჩა №30-ში არსებული 38.91 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.056.005.01.503) და 46.52 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.056.005.01.504) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032419354-03  11.07.2024)

22.       

ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა №67-ში არსებული 96.63 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.02.059.074.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032419354-03  11.07.2024)

23.       

„ქალაქ თბილისში, 17 შინდისელი გმირის ქუჩა №9-ში არსებული 76.20 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.10.013.001.01.07.032) და  76.20 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.10.013.001.01.07.042) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 29 მარტის №95 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე  (საკრებულოს12-03241691-03  17.06.2024) 

24.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ ხელშეკრულებებით განსაზღვრული სარგებლობის საფასურის ოდენობის გადახედვის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე (საკრებულოს12-032417891-03  26.06.2024) 

25.       

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის №128- 142-ის მიმდებარედ არსებული 756 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.13.08.009.074) 3 კვ.მ საერთო ფართობის ორი მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „კაფე საფორესთვის" (ს/ნ 204550057) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე  (საკრებულოს12-032418540-03  03.07.2024) 

26.       

ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №19-ის მიმდებარედ/ქ.თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №15-21-ის მიმდებარედ 11 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.007.061) პირდაპირი განკარგვის წესით ბესიკ მემანიშვილისთვის (პ/ნ. №01003015002) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს16-032418754-03  05.07.2024) 

27.       

ქ. თბილისში, კოტე აფხაზის ქუჩა №27-ის მიმდებარედ არსებული 319 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდ; №01.18.03.044.017) 1 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ვინეროსთვის" (ს/ნ. 405573062) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს16-032418754-03  05.07.2024) 

28.       

ქ. თბილისში, ფხოვის ქუჩაზე არსებული 3134 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან  (საკადასტრო კოდი: №01.15.04.020.030) 50 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და ქ.თბილისში, ფხოვის ქუჩა №6-ის მიმდებარედ არსებული 51 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.15.04.020.038) 46 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ჰანი ჰაივისთვის" (ს/ნ. 405672375) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს16-032418754-03  05.07.2024) 

29.       

ქ. თბილისში, დაბა კოჯორში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 600 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.81.28.026.005) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032417030-03  18.06.2024)

30.       

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს „აბგრეიდ ქონსთრაქშენს" (ს/ნ. 405542024) შორის 2023 წლის 11 იანვარს გაფორმებული „ქ. თბილისში, პეტრე იბერის შესახვევი №13-ის მიმდებარედ,  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული №01.10.06.001.292 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 3000 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთისა და №01.10.06.001.293  საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთიდან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის თანასაკუთრებაში არსებული 688 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის (წინა საკადასტრო კოდი: №01.10.06.001.261), კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე" ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დაკისრებისგან, შპს „აბგრეიდ ქონსთრაქშენის" (ს/ნ. 405542024) უფლებამონაცვლე, შპს „ბლოქსი თავდადებულზეს" (ს/ნ. 405626997) გათავისუფლების თაობაზე (საკრებულოს12-032417186-03  19.06.2024)

31.       

„ქ. თბილისში, გიორგი დანელიას ქუჩა №61-ში მდებარე, №01.14.06.004.004 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ უძრავ  ქონებაზე  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ზოგიერთი (მშენებარე) ფართის, კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაუსრულებლობის შედეგად დაზარალებული პირებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი შეთანხმების პროექტის პირობების შეთანხმების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 24 მაისის №233 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს12-032419261-03  10.07.2024)

32.       

შპს „ათორის" (ს/ნ. 405077633) და მასთან აფილირებული კომპანიების მიერ მშენებლობის დაუმთავრებლობის შედეგად დაზარალებული პირების საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფის მიზნით, ქალაქ თბილისში, სარაჯიშვილის ქუჩა №36-ში და მის მიმდებარედ, №01.10.10.007.061, №01.10.10.007.080 და №01.10.10.007.081 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ჯამურად 16871 კვ.მ. ფართობის მქონე მიწის ნაკვეთების ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის - შპს „ნ.გ.ბ."-ისათვის (ს/ნ. 405193678), კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს12-032418532-03  03.07.2024)

33.       

(საკრებულოს12-032419260-03  10.07.2024)

34.       

მისამართებზე   -   ქ. თბილისი,  საირმეს ქ. № 37   (ს/კ.№01.10.14.024.036), ქ. თბილისი, მუხაძის ქ. №4 (ს/კ.№01.14.11.024.004), ქ. თბილისი, ი. აბაშიძის ქ. №55   (ს/კ.  №01.14.11.024.012)     -     არსებული  დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისა და დაზარალებულ პირთა მიმართ გასაცემი ვალდებულებების შესრულებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032419273-03  10.07.2024)

35.       

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 მაისის №10-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-032418645-03  04.07.2024)

36.       

„კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ფატმანის ქუჩა №98-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.300.001, ფართობი - 7 321 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 9 ივნისის №267 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  (საკრებულოს12-032416681-03  14.06.2024)

37.       

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი,  დიდი დიღმის დასახლება, II და III მიკრო/რაიონს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი:  №01.10.08.006.641, ფართობი - 4 976 კვ.მ) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს12-032416685-03  14.06.2024)

38.       

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ვარკეთილი 3-ის დასახლებაში არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი:  №01.19.39.014.047, ფართობი - 887 კვ.მ) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს12-032416691-03  14.06.2024)

39.       

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ცოტნე დადიანის ქუჩა №156-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.12.12.008.034, ფართობი - 973 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0324184122-03  02.07.2024)

40.       

„კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ალექსი გობრონიძის ქუჩა №53- ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.11.17.027.014, ფართობი - 1 231 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს16-032418533-03  03.07.2024)

41.       

„კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა №73-ში არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.18.06.019.070, ფართობი - 3342 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს16-032419226-03  10.07.2024)

42.       

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ვახტანგ ცინცაძის ქუჩა №2-ში არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.033.059, ფართობი - 1740 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს16-032419227-03  10.07.2024)

43.       

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-032416683-03  14.06.2024; 12-032419237-03  10.07.2024)

44.       

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-032416684-03  14.06.2024; 12-032416690-03  14.06.2024; 12-0324166232-03  14.06.2024; 12-032417018-03  18.06.2024; 12-032418492-03  02.07.2024; 12-032418493-03  02.07.2024; 12-032418480-03  02.07.2024; 12-0324184152-03  02.07.2024; 12-03241922-03  10.07.202412-032419236-03  10.07.2024; 12-0322187132-03 - 06.07.2022 (გადადებული ,,დ" პოზიცია)

45.       

ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.02.18.678; №81.02.18.632; №81.02.18.295; №81.02.18.688; №81.02.18.088) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-0324166212-03  14.06.2024)

46.       

ქალაქ თბილისში, სოფელ ლისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №72.16.17.952; №72.16.21.076; №72.16.21.789; №01.72.16.094.005-ის ნაწილი) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის  დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს12-032418484-03  02.07.2024)

47.       

ქალაქ თბილისში, ქუჩა ტრიკოტაჟი, №3; ქალაქი თბილისი, ქუჩა ვ.ნინუა, №3-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.12.12.001.197, №01.12.12.001.196, №01.12.12.001.412, №01.12.12.001.208, №01.12.12.001.218, №01.12.12.001.409) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის  დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს12-032419222-03  10.07.2024)

48.       

ქალაქ თბილისში,  სოფელ შინდისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №81.02.06.614; №81.02.06.613; №81.02.06.608)  სააგარაკე-დასასვენებელი ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032419223-03  10.07.2024)

49.       

ქალაქ თბილისში, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა, №73ა/გიორგი გურამიშვილის ქუჩა, №1; ქალაქი თბილისი, გიორგი გურამიშვილის ქუჩა, № 1ა, №1ბ-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი:  №01.18.06.019.137; №01.18.06.019.062; №01.18.06.019.078) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის  დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს12-032419225-03  10.07.2024)

50.       

ქ. თბილისში, სოფელი ტაბახმელა, შავნაბადას ქუჩა, №67, №59, №65, №63, №61, №57; ქალაქი თბილისი, სოფელი ტაბახმელა, მუხრან-თელეთის ქუჩა, №48, №46, №44, №42, №38, № 40-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: №81.02.05.466; №81.02.05.441; №81.02.05.733; №81.02.93.269; №81.02.99.961; №81.02.05.483; №81.02.05.531; №81.02.05.539; №81.02.05.759; №81.02.39.032; №81.02.99.597; №81.02.99.596) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032419228-03  10.07.2024)

51.       

ქალაქ თბილისში, გორგასალის ქუჩა, №113-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.18.09.009.005; №01.18.09.009.006) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს12-032419229-03  10.07.2024)

52.       

   ქალაქ თბილისში, "დელისი-3"-ის საცხოვრებელი რაიონის მიმდებარედ, ინტენსიფიკაციის გზის სამხრეთით , (ნაკვეთი №1/124)  არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.14.15.001.289; №01.14.15.001.418) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032419245-03  10.07.2024)

53.       

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.18.079; №81.02.18.795; №81.02.18.786; №81.02.18.787; №81.02.18.078) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032419246-03  10.07.2024)

54.       

დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს12-032416682-03  14.06.2024)

55.       

,,ქალაქ თბილისში, ნადიკვარის ქუჩა №34-ის მიმდებარედ; ქალაქ თბილისში ოქროყანის დასახლებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.18.01.004.314; №01.18.01.002.264) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის  დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 თებერვლის №60 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032416689-03  14.06.2024)

56.       

ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, გორგასლისა და გულიას ქუჩების გადაკვეთაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური-საზოგადოებრივი და საცხოვრებელი დანიშნულების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №85 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032418489-03  02.07.2024)

57.       

„ქალაქ თბილისში, გიორგი გურამიშვილის ქუჩა №14ბ, №12ბ, №14, №16-ში; ქალაქი თბილისი, გორგასლის II შესახვევი, №2-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა   (საკადასტრო კოდები: №01.18.09.003.020; №01.18.09.003.023; №01.18.09.002.020; №01.18.09.002.027; №01.18.09.002.001) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის №447 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს12-032419238-03  10.07.2024)

58.       

,,ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ლიპტოვის ქ. №8, №17-ში, თბილისის ზღვა, ბეშენოვას ქ. №7, №7ა, №9, №22, №24, №26, №28, №30-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 მაისის №164 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032419259-03  10.07.2024)

59.       

,,ქ.თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ'' ქალაქ თბილის მერიის სსიპ - თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2011 წლის 16 სექტემბრის №01/2773 ბრძანებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 15 აპრილის №163 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე (საკრებულოს12-032418535-03  03.07.2024)

60.       

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში;  ქალაქი თბილისი, სოფელ ტაბახმელაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე   (საკადასტრო კოდები: №81.02.33.061; №01.81.02.294.008-ის ნაწილი; №81.02.02.649; №81.02.02.729; №81.02.02.730; №01.81.02.344.002) ინდივიდუალური ერთბიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032416680-03  14.06.2024)

61.       

ქალაქ თბილისში,   ფონიჭალას დასახლებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე   (საკადასტრო კოდები: №01.18.13.020.056; №01.18.13.020.059) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032416686-03  14.06.2024)

62.       

ქალაქ თბილისში, სოფელი ტაბახმელა, თბილისი-კოჯორის გზატკეცილი №160; ქალაქი თბილისი, სოფელი ტაბახმელა, ტაბახმელას ველის ქუჩა, №2; ქალაქი თბილისი, სოფელ ტაბახმელაში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა   (საკადასტრო კოდები: №81.02.28.087; №81.02.28.089; №81.02.28.090; №81.02.28.088; №81.02.28.153; №81.02.28.071; №81.02.28.070; №81.02.28.024; №81.02.03.628; №81.02.03.629; №81.02.28.025) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების  რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-0324166211-03  14.06.2024)

63.       

ქალაქ თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირის VI შესახვევი №4-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.17.11.027.107) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032417046-03  18.06.2024)

64.       

ქალაქ ქალაქ თბილისში, სოფელი ქვემო ლისის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, სოფელი ლისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე   (საკადასტრო კოდი: №01.72.16.104.010-ის ნაწილი; №72.16.17.881; №72.16.17.882; №72.16.17.883; №72.16.17.886; №72.16.17.887) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032418481-03  02.07.2024)

65.       

ქალაქ თბილისში, სოფელ ლისში; ქალაქი თბილისი, სოფელი ქვემო ლისის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე   (საკადასტრო კოდი: №72.16.17.576; №01.72.16.104.015-ის ნაწილი) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032418482-03  02.07.2024)

66.       

ქალაქ თბილისში, წყნეთის სატყეო ტერიტორიაზე; ქალაქი თბილისი, დაბა წყნეთი, არსენას ქუჩა №10ა-ში; ქალაქი თბილისი, ბაგების სატყეო უბანში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე  (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.007.062; №01.20.01.007.056; №01.20.01.007.086; №01.20.01.007.061; №01.20.01.007.043; №01.20.01.143.013-ის ნაწილი) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032418483-03  02.07.2024)

67.       

'' ქალაქ თბილისში, სოფელი კიკეთი, გიორგი შატბერაშვილის ქუჩა, №3; ქალაქი თბილისი, სოფელი კიკეთი, გიორგი შატბერაშვილის ქუჩა, № 2-21-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №81.01.01.890, №81.01.01.337) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032419247-03  10.07.2024)

68.       

ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, სოლომონ ზალდასტანიშვილის შესახვევისთვის და გასასვლელისთვის მომღერლის თამაზ სეფერთელაძის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

69.       

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, მერაბ ალექსიძის ქუჩასთან არსებული უსახელო სკვერისთვის კინომსახიობის ლიკა ქავჟარაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

70.       

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ტეხურის ქუჩისთვის ექიმ-ინფექციონისტის, აკადემიკოს  ვლადიმერ ბახუტაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

71.       

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდ დიღომში, იოანე პეტრიწის 4 ა კორპუსთან არსებული უსახელო სკვერისთვის შოთა ქარსელაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

72.       

ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, ვახტანგ გორგასლის ქუჩის მონაკვეთისთვის  კომპოზიტორის შალვა დავითაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

73.       

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, აკაკი ვასაძის ქუჩისთვის რეჟისორის სანდრო ახმეტელის სახელის მინიჭების შეახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

74.       

ქალაქ თბილისში, დიდუბის რაიონში, სანდრო ახმეტელის ქუჩისთვის რეჟისორისა და სცენარისტის დევი აბაშიძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

75.       

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, წნორისწყლის და „დ" ქუჩებისთვის  რეჟისორისა და მსახიობის აკაკი ვასაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

76.       

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, კახეთის გზატკეცილთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და  მასთან არსებული უსახელო სკვერისთვის სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწის იასონ ლორთქიფანიძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

77.       

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, მიხეილ ბუხაიძის I შესახვევისთვის მეან-გინეკოლოგის, პროფესორ პალიკო კინტრაიას ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

78.       

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, თეიმურაზ ბოჭორიშვილის I გასასვლელისთვის თეიმურაზ ბოჭორიშვილის III ჩიხის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

79.       

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, გიგო ხეჩუაშვილის ქუჩის მონაკვეთისთვის გიგო ხეჩუაშვილის I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

80.       

,,ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, ე.წ. მუხიანი 2-ის დასახლებში ღების ქუჩის მონაკვეთისთვის ჯვარის I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2024 წლის 20 თებერვლის №82 განკარგულებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

81.       

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, იოთამ ზედგინიძის ქუჩასთან არსებული უსახელო ჩიხისთვის იოთამ ზედგინიძის I ჩიხის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

82.       

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, კაკლიანის ქუჩის მონაკვეთისთვის, მასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და ერთი ჩიხისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის კობა მირზაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

83.       

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სოფელ დიღომში სერგი ცხაკაიას ქუჩის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

84.       

ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ტაბახმელაში, თბილისი-კოჯრის II შესახვევისთვის, მასთან მდებარე უსახელო  ქუჩისთვის და ორი ჩიხისთვის  იუნკერ ლევან კანდელაკის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

85.       

ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, წავკისში არჯევან ანანიაშვილის ქუჩის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

86.       

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, დიდ ლილოში რაჭის ქუჩასთან არსებული სამი უსახელო ჩიხისთვის რაჭის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

87.       

ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, სოფელ ფონიჭალაში აფხაზეთის ქუჩის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

88.       

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ელენე ახვლედიანის ხევისთვის მსახიობის თამარ სხირტლაძის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

89.       

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, მახათას აღმართთან მდებარე ორი უსახელო ქუჩისთვის და ერთი შესახვევისთვის ხელოვნებათმცოდნე ნადია შალუტაშვილის და მთამსვლელის, გეოგრაფ მარინე უთმელიძის სახელების მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

90.       

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, დიდ ლილოში, კონსტანტინე ანდრიაძის ქუჩასთან მდებარე ორი უსახელო ქუჩისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მედდების ინგა გვასალიას და რუსუდან ჩხეტიანის სახელების მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

91.       

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ვლადიმერ კოკინაკის ქუჩის ორი მონაკვეთისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლების, ცოლ-ქმრის მერი პაკელიანის და ალექსანდრე გამსახურდიას სახელების მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

92.       

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ვლადიმერ კოკინაკის ქუჩის მონაკვეთისთვის, მასთან არსებული ორი უსახელო ჩიხისთვის და ჯავის II შესახვევის მონაკვეთისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მრბრძოლის ლილი თაკვარელიას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

93.       

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ფეიქართა ქუჩისთვის სახელმწიფო მოღვაწის ეველინა თავაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

94.       

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, სანდრო ახმეტელის თეატრთან მდებარე უსახელო სკვერისთვის მსახიობის, საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლის თამარ წულუკიძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

95.       

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, მაქსიმ გორკის შესახვევისთვის  და ვეძათხევის შესახვევის მონაკვეთისთვის მსახიობის დუდუხანა წეროძის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

96.       

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ლეჩხუმის ქუჩის მონაკვეთისთვის ეროვნული მოძრაობის მონაწილის, უფლებადამცველ მარიკა ბაღდავაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

97.       

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, მარიამ ივანიშვილი-დემურიას ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის დრამატურგის, მწერლისა და პუბლიცისტის ნატალია აზიანის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032419320  11.07.2024)

 

 

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software