+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

12 ივლისს 10:30 საათზე, იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

#

საკითხის დასახელება

 მომხენებელი/ლები

 

1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის არჩილ გორდულაძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ

(№02-032417981  27.06.2024)

ზურაბ აბაშიძე

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი

 

2

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 15 დეკემბრის №33-89 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 (№12-032419312-03 11.07.2024)

გაიოზ თალაკვაძე/ლევან მიქავა

საფინანსო საქალაქო სამსახურს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

3

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და  შპს „თბილისერვის ჯგუფს“  შორის „თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტთან დაკავშირებით“ ქვესასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში, სასესხო შეთანხმების ხელმისაწვდომობის ვადის გახანგრძლივებაზე  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[12-032419160-03; 09.07.2024]

 

დავით ჩანქსელიანი

შპს თბილსერვის ჯგუფის წარმომადგენელი

 

4

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის N35-100 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(16-032418753-03; 05.07.2024)

თამარ ბერუაშვილი

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი

 

5

მისამართებზე   -   ქ. თბილისი,  საირმეს ქ. N 37   (ს/კ.№01.10.14.024.036), ქ. თბილისი, მუხაძის ქ. №4 (ს/კ.№01.14.11.024.004), ქ. თბილისი, ი. აბაშიძის ქ. N55   (ს/კ.  №01.14.11.024.012)     -     არსებული  დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისა და დაზარალებულ პირთა მიმართ გასაცემი ვალდებულებების შესრულებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (№12-032419273-03  10.07.2024)

სერგო ბირკაძე

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

6

„სპეციალური რეგულარული გადაყვანის განმახორციელებელი ავტობუსის (M 2 ან M 3

კატეგორიის) მარშრუტების დამტკიცებისთვის წესის განსაზღვრისა და მარშრუტების

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28

დეკემბრის №35-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

[12-032418016-03; 28.06.2024]

ვასილ აბულაძე

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

7

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებული სისტემის დანერგვის, რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-82 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

(№12-032419314-03  11.07.2024)

 

 

ვასილ აბულაძე

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

8

„ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციულ  საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსებით რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის განხორციელების ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

(02.07.2024; N12-032418490-03)

 

    ვიქტორ წილოსანი

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსი

 

9

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 103-ე მუხლით, 148-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით და 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ ( №12-032416488-03 12.06.2024)

გიორგი კობიაშვილი

სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის საგენტოს უფროსი

 

10

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(14.06.2024; 12-032416683-03; 12-032419237-03, 10.07.2024)

ოთარ ჩიტიძე

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

11

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 [12-032416684-03; 14.06.2024; 10.07.2024, 12-032419236-03]

ოთარ ჩიტიძე

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

12

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ დაჩქარებული მომსახურების გაწევისა და მასზე დაწესებული საფასურის გადახდის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 20 ოქტომბრის №31-74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 (14.06.2024; N12-032416688-03)

 

ოთარ ჩიტიძე

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

13

„კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ფატმანის ქუჩა N98-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.300.001, ფართობი - 7 321 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 9 ივნისის N267 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[14.06.2024; 12-032416681-03]

ოთარ ჩიტიძე

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

14

„კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ვარკეთილი 3-ის დასახლებაში არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი:  N01.19.39.014.047, ფართობი - 887 კვ.მ) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[14.06.2024; 12-032416691-03]

ოთარ ჩიტიძე

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

15

„კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი,  დიდი დიღმის დასახლება, II და III მიკრო/რაიონს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი:  N01.10.08.006.641, ფართობი - 4 976 კვ.მ) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[14.06.2024; 12-032416685-03]

ოთარ ჩიტიძე

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

16

„კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების

რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ცოტნე დადიანის ქუჩა N156-ში

მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: N01.12.12.008.034, ფართობი - 973 კვ.მ) მიმართებით,

გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(02.07.2024; N12-0324184122-03)

ოთარ ჩიტიძე

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

17

„კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ალექსი გობრონიძის ქუჩა N53-ში  მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი:  N01.11.17.027.014, ფართობი -   1 231 კვ.მ) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(03.07.2024; N16-032418533-03)

ოთარ ჩიტიძე

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

18

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი,  ვახტანგ გორგასლის ქუჩა N73-ში არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: N01.18.06.019.070, ფართობი - 3342 კვ.მ) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

[10.07.2024; 12-032419226-03]

ოთარ ჩიტიძე

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

19

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი,  სოფელი დიღომი, ვახტანგ ცინცაძის ქუჩა N2-ში არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.033.059, ფართობი - 1740 კვ.მ) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

[10.07.2024; 12-032419227-03]

ოთარ ჩიტიძე

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

20

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 მაისის №10-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(04.07.2024; N12-032418645-03)

 

 

ქვარა ჩართოლანი

ა(ა)იპ თბილსის მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორის მოადგილე

 

21

,,ქალაქ თბილისში, 17 შინდისელი გმირის ქუჩა #9-ში არსებული 76.20 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.10.013.001.01.07.032) და 76.20 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.10.013.001.01.07.042) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის  29 მარტის #95 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(17.06.2024; N12-03241691-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

22

„ქ. თბილისში, დაბა კოჯორში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 600 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.81.28.026.005) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(18.06.2024; 12-032417030-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

23

,, ქალაქ თბილისში, გიორგი მდივანის I შესახვევი N8-ში არსებული 28.28 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.11.007.039.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(17.06.2024;  N16-03241692-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

24

 

“ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მიხეილ ხერგიანის ქუჩა, ჩიხი II, N3-ში არსებული 70.59 კვ.მ კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.15.08.001.013.01.500)   პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(17.06.2024; 12-03241692-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

25

,,ქალაქ თბილისში, ილორის ქუჩა N14-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.035.010) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ„

(18.06.2024; № 12-032417048-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

26

,,ქალაქ თბილისში, ილორის ქუჩა N14-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.035.010) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ„

(02.07.2024; N12-032418479-03)

           

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

27

 

,,ქალაქ  თბილისში, ნიკოლოზ ხუდადოვის ქუჩა N3-ში, კორპუს N1-ში, (საკადასტრო კოდი: N01.16.02.002.011.01.022) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(18.06.2024წ; N12-032417047-03 N12-032417048-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

28

,,ქალაქ თბილისში, დავით იოსელიანის მე-2 შესახვევი N17-ში (საკადასტრო კოდი: N01.12.15.001.006) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(17.06.2024; № 12-03241695-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

29

„ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთი, გიორგი სააკაძის ქუჩა N30-ში არსებული 38.91 კვ.მ

უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.056.005.01.503) და 46.52 კვ.მ უძრავი

ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.056.005.01.504) პირდაპირი განკარგვის ფორმით

პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(11.07.2024; 12-032419354-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

30

„ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა N67-ში არსებული 96.63 კვ.მ უძრავი ქონების

(საკადასტრო კოდი: N01.17.02.059.074.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით

პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(11.07.2024; 12-032419354-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

31

„ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N19-ის მიმდებარედ/ქ.თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N15-21-ის მიმდებარედ 11 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.14.007.061)  პირდაპირი განკარგვის წესით ბესიკ მემანიშვილისთვის (პ/ნ: 01003015002) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(05.07.2024; N12-032418754-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

32

“ქ. თბილისში, კოტე აფხაზის ქუჩა N27-ის მიმდებარედ არსებული 319 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდ; N01.18.03.044.017) 1 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ვინეროსთვის“ (ს/ნ: 405573062) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(05.07.2024; № 12-032418754-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

33

 

ალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის N128-142-ის მიმდებარედ არსებული 756 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.13.08.009.074) 3 კვ.მ საერთო ფართობის ორი მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს კაფე საფორესთვის“ (/ნ 204550057) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(03.07.2024; N12-032418540-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

34

„ქ. თბილისში, ფხოვის ქუჩაზე არსებული 3134 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან  (საკადასტრო კოდი: 01.15.04.020.030) 50 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და ქ.თბილისში, ფხოვის ქუჩა N6-ის მიმდებარედ არსებული 51 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.15.04.020.038) 46 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ჰანი ჰაივისთვის“ (ს/ნ: 405672375) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(05.07.2024; N16-032418754-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

35

ქალაქ თბილისში, გორგასლის ქუჩა №115-ის მიმდებარედ არსებული 184 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.10.002.014) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(11.07.2024; 12-032419353-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

36

„ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება, კორპუსი N10-ის მიმდებარედ არსებული 400 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.10.002.476) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(03.07.2024; N12-032418538-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

37

„„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს „აბგრეიდ ქონსთრაქშენს“ (ს/ნ: 405542024) შორის 2023 წლის 11 იანვარს გაფორმებული „ქ. თბილისში, პეტრე იბერის შესახვევი N13-ის მიმდებარედ,  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული N01.10.06.001.292 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 3000 კვ. მ. ფართობის მიწის ნაკვეთისა და N01.10.06.001.293  საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთიდან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის თანასაკუთრებაში არსებული 688 კვ. მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის (წინა საკადასტრო კოდი: 01.10.06.001.261), კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დაკისრებისგან, შპს „აბგრეიდ ქონსთრაქშენის“ (ს/ნ: 405542024) უფლებამონაცვლე, შპს „ბლოქსი თავდადებულზეს“ (ს/ნ: 405626997) გათავისუფლების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[12-032417186-03; 19.06.2024]

 

 

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

38

„ქ. თბილისში, გიორგი დანელიას ქუჩა N61-ში მდებარე, N01.14.06.004.004 საკადასტრო

კოდით რეგისტრირებულ უძრავ ქონებაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკუთრებაში არსებული ზოგიერთი (მშენებარე) ფართის, კოოპერატიული

ბინათმშენებლობის დაუსრულებლობის შედეგად დაზარალებული პირებისთვის

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი შეთანხმების

პროექტის პირობების შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2024 წლის 24 მაისის №233 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის

შესახებ“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის

თაობაზე

(10.07.2024; N12-032419261-03)

 

 

 

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

39

„ქალაქ თბილისში, მიკრო/რაიონი ვაზისუბნის IIა, კორპუსი N27-ის მიმდებარედ,

N01.17.06.014.050 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 7 035 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის,

ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი

უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის - შპს

„ახალი ვაზისუბნისთვის“ (ს/ნ: 405675899), კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე,

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების

პირობების შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულების პროექტის თაობაზე

(10.07.2024; N12-032419260-03)

 

 

 

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

40

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ ხელშეკრულებებით განსაზღვრული სარგებლობის საფასურის ოდენობის გადახედვის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2024 წლის 17 ივნისის №24.1068.1209  განკარგულებით გათვალისწინებული საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(N12-032417891-03; 26.06.2024)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

41

„შპს „ათორის“ (ს/ნ. 405077633) და მასთან აფილირებული კომპანიების მიერ მშენებლობის დაუმთავრებლობის შედეგად დაზარალებული პირების საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფის მიზნით, ქალაქ თბილისში, სარაჯიშვილის ქუჩა №36-ში და მის მიმდებარედ, №01.10.10.007.061, №01.10.10.007.080 და №01.10.10.007.081 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ჯამურად 16871 კვ.მ. ფართობის მქონე მიწის ნაკვეთების ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის - შპს „ნ.გ.ბ.“-ისათვის (ს/ნ. 405193678), კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(03.07.2024; N12-032418532-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

42

„ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლება, მასივი III, კვარტალი IV, კორპუსი N6-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.023.007) მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (საცხოვრებელი ბინები/კომერციული ფართები) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[11.07.2024; 12-032419352-03]

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

LiveZilla Live Chat Software