+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

25 აგვისტოს 14.00 საათზე საკრებულოს სხდომა გაიმართება.

 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

 

 

 

საკითხისდასახელება

1.            

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის №20-122 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032322036-03 08.08.2023)

2.            

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს დაფუძნებისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის №52-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032323529-03 23.08.2023)

3.            

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8 და მე-12-მე-16 ნაწილებით, 125 2 მუხლით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 134 1 მუხლით, 135-ე-135 5 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125- ე მუხლის მე-8, მე-12-მე-13 და მე-15 ნაწილებით, 125 2 მუხლით, 135-ე-135 5 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ფაქტების ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირების შემთხვევაში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის/ გამოწერის, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და გასაჩივრების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 მაისის №57-52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032323529-03 23.08.2023)

4.            

„ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესის დამტკიცებისა და პარკირების, სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანისადმი დაქვემდებარებული სატრანსპორტო საშუალების სპეციალურ დაცულ სადგომზე ტრანსპორტირებისა და შენახვის, სატრანსპორტო საშუალების თვლების სპეციალური საშუალებით ბლოკირების საფასურების დადგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032323529-03 23.08.2023)

5.            

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისათვის განკუთვნილ ზოლში „A” კატეგორიის მსუბუქი ავტომობილის - ტაქსის (M1 კატეგორია) მოძრაობის ან/და მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომის მიზნით გაჩერების ადგილების და პირობების, მომხმარებლის პირადი სივრცის უზრუნველყოფის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032323529-03 23.08.2023)

6.            

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M3 კატეგორიის და M2 კატეგორიის) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6–25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032323529-03 23.08.2023)

7.            

ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება, კორპუსი №6-ის მიმდებარედ არსებული 82.32 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.10.002.195.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032322035-03 08.08.2023)

8.            

ქალაქ  თბილისში, კონსტიტუციის ქუჩა №2ა-ში (საკადასტრო კოდები: №01.16.01.010.018.02.612 და   №01.16.01.010.018.02.050) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032322035-03 08.08.2023)

9.            

ქალაქ თბილისში, ალექსანდრე წურწუმიას ქუჩა №13-ში არსებული 68.60 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.01.083.009.01.525) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032322035-03 08.08.2023)

10.         

ქალაქ  თბილისში,  გლდანის დასახლებაში, I მიკრო/რაიონის, კორპუს №2ბ-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.006.010) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032322035-03 08.08.2023)

11.         

ქალაქ თბილისში, მიხეილ გახოკიძის ქუჩა №14დ-ში (საკადასტრო კოდი:  №01.19.19.005.217.01.047) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032322035-03 08.08.2023)

12.         

ქალაქ თბილისში, ჰოსპიტალის შესახვევი №7-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.023.049) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03232283-03 16.08.2023)

13.         

ქალაქ თბილისში, ჰოსპიტალის შესახვევი №7-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.023.049) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032320842-03 27.07.2023)

14.         

ქალაქ თბილისში, აეროდრომის დასახლება, XI ქუჩა, კორპუსი 3-თან არსებული 860 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.014.045) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ. 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032320842-03 27.07.2023)

15.         

(საკრებულოს №12-032322034-03 08.08.2023)

16.         

ქალაქ თბილისში, ც.დადიანის ქუჩა №105-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.12.13.087.004.01.501) პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „კავშირი ქალი და რეალობისთვის“ (ს/ნ. 400052134) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032322137-03 09.08.2023)

17.         

ქ. თბილისში, გამზირი ილია ჭავჭავაძე, №50-54-ის მიმდებარედ  არსებული 2432 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.004.047) 13 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით  შპს „მარიტასთვის“ (ს/ნ. 204862791) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032322137-03 09.08.2023)

18.         

. თბილისში, კედიას ქ. №8-ის მიმდებარედ არსებული 19 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.13.06.008.108) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „კლასიკ დეველოპმენტისთვის“ (/ნ. 402020184) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03232281-03 16.08.2023)

19.         

ქალაქ თბილისში, ლისის მიმდებარე ტერიტორიაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 9 500 კვ.მ.  მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.72.58.046.002) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03232282-03 16.08.2023)

20.         

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და ა(ა)იპ - საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას (ს/ნ. 201990079) შორის 2019 წლის 9 ივლისს გაფორმებული „უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ა(ა)იპ - საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის (ს/ნ. 201990079) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032322052-03 08.08.2023)

21.         

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს „ენსი დეველოპმენტს“ (ს/ნ. 405385925 - დღეის მდგომარეობით: შპს „დეკა დეველოპმენტ“ - ს/ნ. 405385925) შორის 2021 წლის 11 ივნისს გაფორმებული  „ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში (ნაკვეთი 06/095); ქ. თბილისში, არჩილ მეფის ქ. №13-15-ის მიმდებარედ, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, №01.10.08.006.230 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული (წინა საკადასტრო კოდი: №01.10.08.006.095; №01.10.07.007.111), 10 755 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დაკისრებისაგან შპს „დეკა დეველოპმენტის“ (ს/ნ. 405385925) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03232285-03 16.08.2023)

22.         

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ბეჟანიშვილის ქუჩა №15; ქალაქი თბილისი, ე. ბეჟანიშვილის ქუჩა №15-ის მიმდებარედ არსებულ  მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.12.12.005.010, ფართობი -  629 კვ.მ.) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების  საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03232080950-03 28.07.2023)

23.         

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი,  ლურჯქედის ქუჩა №1-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.11.17.003.416, ფართობი -  1 391 კვ.მ) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032322834-03 16.08.2023)

24.         

მისამართზე  - ქ. თბილისი, შარტავას ქ. N1 (ს/კ N 01.10.13.015.114)  არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისთვის და მისამართზე  - ქ. თბილისი, შარტავას ქ. N3 (ს/კ N 01.10.13.015.112) ფართის სახით გასაცემი ვალდებულებების შესრულებისთვის შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ 204460957) მიმართ დამატებითი/დაზუსტებითი მხარდამჭერი ღონისძიების გამოყენების  საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-032323524-03 23.08.2023)

25.         

მისამართზე -  ქ. თბილისი, არჩილ ამაღლობელის ქუჩა N  35 (ს/კ:  N01.14.08.007.064 (ძველი მისამართი: არჩილ ამაღლობელის ქუჩა N 24) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შპს ,,იქსორი“-ს (ს/კ 405168946) მიმართ დამატებითი მხარდამჭერი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-03232361-03 24.08.2023)

26.         

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032320828-03 27.07.2023; 12-032322026-03 08.08.2023; 12-03232211-03 09.08.2023; 12-03232212-03 09.08.2023; 12-03232213-03 09.08.2023; №12-03232284-03 16.08.2023; №12-032322923-03 17.08.2023;)

27.         

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების მიმდებარედ არსებული, კოოპერატიული ბინათმშენებლობით  დაზარალებულთა დაკმაყოფილების მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ გადაცემული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.06.002.078) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გარეშე სამშენებლო განვითარების დასაშვებობის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032320829-03 27.07.2023)

28.         

ქალაქ თბილისში, სოფელ ქვემო ლისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: N72.16.21.665; N72.16.17.654; N72.16.21.662; N72.16.21.023; N72.16.21.024; N72.16.21.663; N72.16.21.664; N72.16.17.655; N01.72.16.096.002) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ერთბინიანი სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032323430-03 22.08.2023)

29.         

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში; ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში, სამადლოს ქუჩა №16-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.18.901; №81.02.18.902; №81.02.18.107; №81.02.18.105; №01.81.02.183.003; №81.02.18.561) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03232222-03 10.08.2023)

30.         

ქალაქ თბილისში,  ლისის ტბის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.16.008.073) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032322915-03 17.08.2023)

31.         

ქალაქ თბილისში, მერაბ კოსტავას ქუჩა N55; ქალაქი თბილისი, მდ.მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს და კოსტავას I შესახვევი; ქალაქი თბილისი, კოსტავას ქუჩა N69-ში; ქალაქი თბილისი, მერაბ კოსტავას ქუჩა N51; ქალაქი თბილისი, მდ.მტკვრის მარჯვენა სანაპიროსა და კოსტავას I შესახვევი; ქალაქი თბილისი, ფაბრიკა ‘’ამირან - სინთეზი’’-სა და ცენტრალური საცურაო აუზის მიმდებარედ, სანაპიროს მხრიდან; ქალაქი თბილისი, სამრეწველო-სავაჭრო ფირმა ‘’ამირან-სინთეზი’’-ს მიმდებარე ტერიტორია სანაპიროს მხრიდან; ქალაქი თბილისი, გმირთა მოედანსა და საცურაო აუზს შორის; ქალაქი თბილისი, ცენტრალური საცურაო აუზის მექანიკური საამქროს მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, ‘’ლაგუნა ვერეს’’ მოპირდაპირედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N01.15.03.004.038; N01.15.03.004.090; N01.15.03.004.049; N01.15.03.004.037; N01.15.03.004.017; N01.15.03.004.028; N01.15.03.004.015; N01.15.03.004.008; N01.15.03.004.013; N01.15.03.004.019; N01.15.03.004.043; N01.15.03.004.041; N01.15.03.004.042; N01.15.03.004.046; N01.15.03.004.023; N01.15.03.004.084; N01.15.03.004.061; N01.15.03.004.079; N01.15.03.004.078) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციუ-რი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03232353-03 23.08.2023)

32.         

„ქალაქ თბილისში, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ, მე-13 კმ (ნაკვ.14/579); ქალაქ თბილისში, აგრარული უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.014.835; №01.72.014.843; №01.72.14.014.579; №01.72.14.014.380) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032322917-03 17.08.2023)

33.         

ქალაქ თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №49, №49-ა; №49-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.14.07.008.178; №01.14.07.008.180; №01.14.07.008.182) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032322921-03 17.08.2023)

34.         

ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.02.02.989; №81.02.99.731; №81.02.02.351; №81.02.02.987; №81.02.02.988; №81.02.02.919; №81.02.02.918; №01.81.10.291.001; №01.81.10.291.003) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032322943-03 17.08.2023)

35.         

ქალაქ თბილისში, სოფელ ქვემო ლისის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.72.16.104.012) სააგარაკე-დასასვენებელი ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032322944-03 17.08.2023)

36.         

„ქალაქ თბილისში, ქუჩა რკინიგზა, №30; ქალაქი თბილისი , ქუჩა ც. დადიანი, №32-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.12.12.011.116; №01.12.12.011.001; №01.12.12.011.120; №01.12.12.011.111; №01.12.12.011.128; №01.12.12.011.129) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-032322946-03 17.08.2023)

37.         

ქალაქ თბილისში, სოფელ ქვემო ლისის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.72.16.104.013, №72.16.20.571) სააგარაკე-დასასვენებელი ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032322947-03 17.08.2023)

38.         

,,ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში; ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, ერედვის ქუჩა, №87, №81, №89, №85, №83, №91; ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, ფატმანის ქუჩა №96, №100, №98, №84, №94, №92-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.038.178, №01.72.14.038.116, №01.72.14.038.657, №01.72.14.038.520, №01.72.14.038.117, №01.72.14.038.118, №01.72.14.038.972, №01.72.14.038.522, №01.72.14.038.368, №01.72.14.038.521, №01.72.14.056.128, №01.72.14.056.129, №01.72.14.038.112, №01.72.14.038.915) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 ნოემბრის №623 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032320841-03 27.07.2023)  

39.         

ქალაქ თბილისში, თვალჭრელიძის ქუჩა №2, №6-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.19.009.078) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03232305-03 18.08.2023)

40.         

ქალაქ თბილისში, ქალაქ თბილისში, კათოლიკოსი აბრაჰამ I-ის ქუჩა, №13; №15ა; №23ა; №21ა; №17ა; №16; №41; №39; №20; №18; №12; №10; №23; №25; №14; №21; №15; №19; №17-ში; ქალაქი თბილისი, დიღომი; ქალაქი თბილისი, აგრარული უნივერსიტეტის მეაბრეშუმეობის კვლევითი ინსტიტუტის ფართობების მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, აგრარული უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე; ქალაქი თბილისი, ფარნავაზ მეფის გამზირი, №41; №39-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.014.230; №01.72.14.014.858; №01.72.14.014.626; №01.72.14.014.629; №01.72.14.014.704;  №01.72.14.014.264; №01.72.14.014.942; №01.72.14.014.242; №01.72.14.014.438; №01.72.14.014.816; №01.72.14.014.219; №01.72.14.014.339; №01.72.14.014.232; №01.72.14.014.225; №01.72.14.014.222; №01.72.14.014.262; 01.72.14.014.738; №01.72.14.014.987; №01.72.14.014.220; №01.72.14.014.677; №01.72.14.014.255) და მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-03232306-03 18.08.2023)

41.         

’ქალაქ თბილისში, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი №13-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.06.022.007) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 30 ივნისის №324 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების კორექტირებული პროექტი  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032322835-03 16.08.2023)

42.         

‘’ქალაქ თბილისში, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი №13-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.06.022.008) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 30 ივნისის №325 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების კორექტირებული პროექტი  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032322836-03 16.08.2023)

43.         

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. №12-14-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №269 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის ცვლილების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032322916-03 17.08.2023)

44.         

ქ. თბილისში, გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, გლდანის I მ/რ-სა და მუხიანის I მ/რ-ს შორის არსებულ ტერიტორიაზე სავაჭრო, საოფისე, ავტოვაგზალი, საყოფაცხოვრებო და სხვა მომსახურების ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2009 წლის 4 თებერვლის №01/90 ბრძანებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის ცვლილების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032322919-03 17.08.2023)

45.         

,,ქ. თბილისში, ისან-სამგორის რაიონში, ფონიჭალას დასახლებაში IV მაცივრის მიმდებარედ, სააქციო საზოგადოება’’wimm-bill-da№№-food”-ის და შპს’’ვიმ-ბილ-დან საქართველო“-ს კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე რძის პროდუქტების საწარმოს განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ“ ქ თბილისის მერიის სსიპ-ქ. თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2009 წლის 16 ივნისის №01/760 ბრძანებით შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის  დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-032322920-03 17.08.2023)

46.         

ქალაქ თბილისში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №18-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდები: №01.14.05.008.410) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032321298-03 31.07.2023)

47.         

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში; ქალაქი თბილისი, ტაბახმელა, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.02.01.692; №81.02.21.180; №81.02.21.222; №81.02.21.722; №81.02.21.592; №81.02.21.593; №81.02.21.506; №81.02.21.221; №81.02.21.509; №81.02.21.508; №81.02.21.962; №81.02.21.961; №81.02.94.946; №81.02.21.772; №81.02.21.537; №81.02.21.179; №81.02.01.381-ის ნაწილი) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032321338-03 01.08.2023)

48.         

ქალაქი თბილისში, სოფელ წავკისში, მარიჯანის ქუჩა, №30გ, №30დ, №30ა, №32, №30, №30ბ-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.02.18.580; №81.02.18.579; №81.02.18.582; №81.02.12.903; №81.02.18.666; №81.02.18.581) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტი  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03232141-03 02.08.2023)

49.         

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №72.16.15.695; №72.16.15.743; №72.16.15.832; №72.16.15.696; №72.16.23.885; №72.16.15.854; №72.16.15.836; №72.16.23.892) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03232221-03 10.08.2023)

50.         

ქალაქ თბილისში, ალექსანდრე თვალჭრელიძის ქუჩა, №1, №1ა, №1გ;  №1დ; №1ბ; №1ე; ქალაქი თბილისი, თვალჭრელიძის ქუჩა №2-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.19.18.008.032, №01.19.18.008.029, №01.19.18.008.030, №01.19.18.008.027, №01.19.18.008.033, №01.19.18.008.031, №01.19.18.008.034, №01.19.18.008.047, №01.19.18.008.051) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032322832-03 16.08.2023)

51.         

ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ შინდისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.81.02.330.002; №81.02.39.313) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032322833-03 16.08.2023)

52.         

ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ტაბახმელაში, ნასახლარის ქუჩისთვის  სახელმწიფო მოღვაწის პავლე საყვარელიძის  სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

53.         

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ქოშიგორაზე, უდაბნოს მონასტრის III შესახვევთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ერთი ჩიხისთვის ისტორიკოსის მიხეილ გაფრინდაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

54.         

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში,მელაანის I შესახვევისთვის, მასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და გუჯარეთის II ქუჩის მონაკვეთისთვის სპორტსმენის დავით ციმაკურიძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

55.         

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, ბათლომე ხუციშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და გუჯარეთის II ქუჩის მონაკვეთისთვის მომღერლის მაია თომაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

56.         

ქალაქ  თბილისში, ისნის რაიონში, სამგორის ქუჩისთვის და ციხისძირის მონაკვეთისთვის საზოგადო მოღვაწის ვარლამ ჩერქეზიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

57.         

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, გარეკახეთის ქუჩისთვის ხელოვნებათმცოდნე გურამ აბრამიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

58.         

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, ალექსანდრე წურწუმიას შესახვევისთვის და დედოფლისწყაროს I შესახვევისთვის  საზოგადო მოღვაწის ბესარიონ ნიჟარაძის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

59.         

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, პეტროს ადამიანის სახელობის სომხურ დრამატულ თეატრთან არსებული სკვერისთვის მწერლისა და დრამატურგის გაბრიელ სუნდუკიანის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

60.         

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში გაბრიელ სუნდუკიანის ქუჩისთვის ენათმეცნიერის, აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

61.         

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, გიორგი ჩიტაიას ქუჩის მონაკვეთისთვის და გიორგი ჩიტაიას ჩიხისთვის ილუზიონისტის ზურაბ ვადაჭკორიას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

62.         

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ოთარ ჩეჩელაშვილის ქუჩის მონაკვეთისთვის, მასთან არსებული უსახელო ქუჩისთვის, მნათობის ქუჩის მონაკვეთისთვის, პეტრე ბაგრატიონის ქუჩის მონაკვეთისთვის, პაატა სააკაძის ქუჩის მონაკვეთისთვის, მნათობის ჩიხის მონაკვეთისთვის მწერლის ზაირა არსენიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

63.         

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, მნათობის ჩიხის ორი მონაკვეთისთვის მნათობის I და II ჩიხების სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

64.         

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ორხევის ქუჩისთვის და ორხევის I გასასვლელისთვის დრამატურგის გია ბადრიძის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

65.         

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ივანე მიჩურინის ქუჩის მონაკვეთისთვის და მასთან არსებული  შესახვევისთვის ხელბურთელის ჯემალ ცერცვაძის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

66.         

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ივანე მიჩურინის ქუჩის მონაკვეთისთვის აკადემიკოს ნანა ხაზარაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

67.         

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ოთარ ჩეჩელაშვილის ქუჩის მონაკვეთისთვის და მასთან არსებული II შესახვევისთვის აკადემიკოს გივი ცინცაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

68.         

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, ბარალეთის ქუჩის მონაკვეთისთვის და მასთან არსებული სამი ჩიხისთვის მსახიობის ნინო დავითაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

69.         

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, თიანეთის გზატკეცილის მონაკვეთისთვის მომღერლის ლევან კბილაშვილის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

70.         

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, დავით ჭიჭინაძის ქუჩისთვის რეჟისორის ზაზა ურუშაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

71.         

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, რკინიგზის ქუჩისთვის საქართველოს ეროვნული გმირის ავთანდილ იოსელიანის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

72.         

ქალაქ თბილისში, დიდუბის რაიონში, წერეთლის გამზირთან არსებული უსახელო სკვერისთვის რეჟისორის გიზო ჟორდანიას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

73.         

ქალაქ თბილისში, დიდუბის რაიონში, ტრანსპორტის ქუჩისთვის პოეტის, ფილოლოგის ანზორ აბულაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

74.         

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, პეტრე და იოსებ ოცხელების ქუჩასთან არსებული უსახელო სკვერისთვის, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული მებრძოლის შმაგი ხაიკაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

75.         

ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, მარნეულის გზატკეცილთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის, მასთან არსებული ოთხი შესახვევისთვის სახელმწიფო მოღვაწის ფარიხან სოფიევას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

76.         

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ლეო და ნოდარ გაბუნიების ქუჩასთან არსებული ორი უსახელო შესახვევისთვის ლეო და ნოდარ გაბუნიების სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

77.         

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ნაძვების ქუჩის მონაკვეთისთვის ნაძვების I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

78.         

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, დიდ ლილოში, ნატალია სამქანაშვილის ქუჩის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

79.         

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ვარკეთილის მეურნეობის დასახლებაში, თეთრიწყაროს ქუჩის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

80.         

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, ბოჭორმის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ჩიხისთვის ბოჭორმის I ჩიხის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

81.         

ქალაქ თბილიში, ნაძალადევის რაიონში აბესალომ ვეკუას ქუჩის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს 03-032322852-03 16.08.2023)

 

 

13:00
29 სექ
კომისიის სხდომა
სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისია
14:00
22 სექ
საკრებულოს სხდომა
13:45
22 სექ
ბიუროს სხდომა
13:00
22 სექ
კომისიის სხდომა
სარევიზიო კომისია
12:00
22 სექ
კომისიის სხდომა
კომისიების გაერთიანებული სხდომა.
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკის
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა
10:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა
16:00
21 სექ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
15:00
21 სექ
კომისიის სხდომა
გარემოს დაცვის
LiveZilla Live Chat Software