+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

17 მარტს 15:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის სხდომა.

 

საკითხისდასახელება

1.             

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის 19-118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-0323074115-03 15.03.2023)

2.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის „თბილისის ავტობუსების პროექტის გაგრძელება  – ავტობუსის რეფორმის მხარდაჭერის“ პროექტის შესახებ2022 წლის 2 თებერვლის №2021.003798 საგრანტო ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის მიზნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან თანხმობის მიღების თაობაზე(საკრებულოს №12-032306965-03 10.03.2023)

3.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირისქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს დაფუძნებისა და დებულების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის 52-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0323074119-03 15.03.2023)

4.             

საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილითტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის 24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0323074119-03 15.03.2023)

5.             

ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესის დამტკიცებისა და პარკირების, სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანისადმი დაქვემდებარებული სატრანსპორტო საშუალების სპეციალურ დაცულ სადგომზე ტრანსპორტირებისა და შენახვის, სატრანსპორტო საშუალების თვლების სპეციალური საშუალებით ბლოკირების საფასურების დადგენის შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის 33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0323074119-03 15.03.2023)

6.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ტრანსპორტით გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების და ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრი№20-81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0323074119-03 15.03.2023)

7.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის 20-122 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032307485-03 15.03.2023)

8.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის №10-12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032307237-03 13.03.2023)

9.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის „სპორტი უფროსი თაობისთვის“ (კოდი 08 06 07) ფარგლებში საცურაო აუზების და ფიტნეს დარბაზების მომსახურების მისაღებად, 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული პირების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 აგვისტოს №13-76 დადგენილებაში ცვლილებისშეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0323044110-03 13.02.2023)

10.           

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციისა და დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების მართვის, ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ” ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032307510-03 16.03.2023)

11.           

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032305458-0323.02.2023)   

12.           

ქალაქ თბილისში, ნოდარ ჯანგირაშვილის ქუჩა №1ბ-ში (საკადასტრო კოდი:  №01.12.13.020.016) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032305452-0323.02.2023)   

13.           

ქალაქ თბილისში, ერეკლე ტატიშვილის ქუჩა №9-ში (საკადასტრო კოდი: №01.15.02.006.004) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (69/616 ნაწილი) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032305576-0324.02.2023)   

14.           

ქალაქ თბილისში, წულაძის ქუჩა (კორპუსი) №29-ში არსებული 23.96 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.11.037.003.01.004ა) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032305576-0324.02.2023)   

15.           

ქალაქ თბილისში, ყვარლის ქუჩა №101ბ-ში არსებული 49 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა №1-ის (საკადასტრო კოდი: №01.17.08.025.012) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032305576-0324.02.2023)   

16.           

ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა 74- ში არსებული 43.29 კვ.. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 01.17.02.059.105.01.003) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323074111-03 15.03.2023)

17.           

ქალაქ თბილისში, თელავის ქუჩა 51-ში (საკადასტრო კოდი: 01.17.13.001.015) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323074111-0315.03.2023)

18.           

ქალაქ თბილისში, ივანე მაჩაბლის ქუჩა 16-ში (საკადასტრო კოდი: 01.15.05.078.003) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323074111-0315.03.2023)

19.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2023 წლის 15 მარტის 23.317.325 დაქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში არსებული 399 კვ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.14.01.002.156) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (/.204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323074111-0315.03.2023)

20.           

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს „ნიკე გრუპს“ (ს/ნ. 405385578) შორის 2022 წლის 3 თებერვალს გაფორმებული „ქ. თბილისში, დიდი დიღმის მე-2 მიკრორაიონში, დემეტრე თავდადებულის ქუჩის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, №01.10.06.002.073 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, 3351 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“  ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანისა და ამავე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დაკისრებისაგან შპს „ნიკე გრუპის“ (ს/ნ. 405385578) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032307495-0315.03.2023)

21.           

ქალაქ  თბილისში,  ალექსანდრე მანაგაძის მე-4 ჩიხი №19-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.04.005.003.01.01.064) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 თებერვლის №41 განკარგულებაში ტექნიკური ხარვეზის გასწორები შესახებ (საკრებულოს №12-032306617-037.03.2023)   

22.           

. თბილისში, გიორგი ათონელის ქუჩა 19-ში არსებული 788 კვ.. მიწის ნაკვეთიდან 20 კვ.. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.15.04.020.039) პირდაპირი განკარგვის წესით შპსანას კარისთვის“ (/. 400343348) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323074112-0315.03.2023)

23.           

ქალაქ თბილისში, ჩიქოვანის ქუჩა 36-ში მდებარე უძრავი ქონების (/. 01.10.17.023.001.01.01.033) პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისსაქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციისთვის“ (/. 405185400) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323074112-0315.03.2023)

24.           

ქალაქ თბილისში, ჭავჭავაძის I ჩიხი, მზიურის მიმდებარედ 01.14.14.005.301 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონების არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „7X7 ფეხბურთის ასოციაციისთვის“ (/. 404573323) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323074112-0315.03.2023)

25.           

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0323074108-0315.03.2023)

26.           

დედაქალაქის მიწათსარგებობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03230541-0323.02.2023;№12-03230542-0323.02.2023; №12-03230744-0315.03.2023; №12-0323074109-0315.03.2023; №12-0323074118-0315.03.2023;  №12-0323074120-03 15.03.2023; №12-03230475-03 “ პოზიცია 16.02.2023)

27.           

ქალაქ თბილისში, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა №42-ში; ქალაქი თბილისი ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი №118; №118ა; №116ბ; №116; №124ა; №116ა; №124-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.17.11.029.043; №01.17.11.029.035; №01.17.11.029.028; №01.17.11.029.037; №01.17.11.029.030; №01.17.11.029.013; №01.17.11.029.038; №01.17.11.029.046)მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032305554-0324.02.2023)   

28.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: №81.02.13.669; №81.02.13.671; №81.02.13.670; №81.02.13.672) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032305555-0324.02.2023)   

29.           

ქალაქ თბილისში, კრწანისის ქ. №5-ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, კრწანისის ქუჩა, №62; ქალაქი თბილისი, კრწანისის II ჩიხი, №2-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.18.06.015.162; №01.18.06.015.189; №01.18.06.015.159; №01.18.06.015.084) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323074123-03 15.03.2023

30.           

ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.14.16.008.060; №01.14.16.008.142; №01.14.16.008.144; №01.14.16.008.143; №01.14.16.008.141; №01.14.16.008.140) კინო-ქალაქის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323074121-03 15.03.2023)

31.           

ქალაქ თბილისში, სამურზაყანოს ქუჩა 39-ში  არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 01.16.03.010.002) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-0323074113-03 15.03.2023)

32.           

,,ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღმის დასახლება, IV მიკრორაიონის მიმდებარედ (ნაკვეთი 07/018) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 ივლისის №314 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032305556-03 24.02.2023)   

33.           

,,ქ. თბილისში, აკაკი წერეთლის გამზირის №117ე, №117, №117ბ, №117გ-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.13.06.001.036; №01.13.06.001.011; №01.13.06.001.015; №01.13.06.001.027; №01.13.06.001.016) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 9 თებერვლის №50 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323055121-0324.02.2023)   

34.           

,,ქალაქ თბილისში, კრწანისის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.18.06.013.013, ნაკვეთი 13/13) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 აგვისტოს  №200 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323074124-03 15.03.2023)

35.           

ქალაქ თბილისში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N31-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.05.006.118) ,,საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ადმინისტრაციული კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის №47 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323074110-03 15.03.2023)

36.           

ქალაქ თბილისში,ვ.ფშაველას I შეს. №1/43; ვაჟა-ფშაველას გამზირი, №41-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.14.03.034.016; №01.14.03.034.011; №01.14.03.034.015; №01.14.03.034.002) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323074114-03 15.03.2023)

37.           

ქალაქ თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირის V შესახვევი №7ა-ში;  ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა №48-ის მიმდებარედარსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.17.11.027.011; №01.17.11.027.144; №01.17.11.027.145; №01.17.11.027.143; №01.17.11.027.134) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323074116-03 15.03.2023)

38.           

ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩა №10-შიარსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.030.002) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323074117-03 15.03.2023)

39.           

ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელ მეურნეობაში; ქალაქ თბილისში, ქართულ-ამერიკული მეგობრობის გამზირი, №23-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.013.926; №01.72.14.009.657; №01.10.05.042.012) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საავტომობილო მომსახურების ცენტრის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტისდამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323074122-03 15.03.2023)

40.           

ქალაქ თბილისში,  შალვა მშველიძის ქუჩა №20-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.17.09.006.023) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323074126-03 15.03.2023)

41.           

შპსცენტრ პოინტ ჯგუფისდა მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, მისამართებზე - 1. . თბილისი, სოხუმის . 6 - არსებულ მიწის ნაკვეთთან (/. 01.13.06.015.005); 2. . თბილისი, ევდოშვილის . 25 - არსებულ მიწის ნაკვეთთან (/. 01.13.06.015.002) 3. . თბილისი, აკ.წერეთლის გამზირი/ვახუშტი ბაგრატიონის . 35/52- არსებულ მიწის ნაკვეთთან (/. 01.13.06.015.014) - მიმართებაში მიღებული ხელშემწყობი ღონისძიებების ფარგლებში შპსსანამის“ (/. 402191150) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №12-0323074125-03 15.03.2023)

42.           

შპსცენტრ პოინტ ჯგუფისდა მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (/კ. 204460957) და ნათელა ურუმაშვილის (/. 01011013838) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323074125-03 15.03.2023)

43.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის აქტებისა და ჩამოსაწერი ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №03-032306654 07.03.2023; №03-032307365 15.03.2023)

 

13:00
29 სექ
კომისიის სხდომა
სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისია
14:00
22 სექ
საკრებულოს სხდომა
13:45
22 სექ
ბიუროს სხდომა
13:00
22 სექ
კომისიის სხდომა
სარევიზიო კომისია
12:00
22 სექ
კომისიის სხდომა
კომისიების გაერთიანებული სხდომა.
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკის
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა
10:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა
16:00
21 სექ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
15:00
21 სექ
კომისიის სხდომა
გარემოს დაცვის
LiveZilla Live Chat Software