+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

9 სექტემბერს 14:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

 

 

თავისუფლების მოედანი №2 14.00საათი

საკითხისდასახელება

1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (მუნიციპალური ინსპექციის უფროსი) თანამდებობაზე ლაშა მაჭავარიანის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-032225128-03 08.09.2022)

2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (საქალაქო სამსახურის უფროსი) თანამდებობაზე ქეთევან შუბითიძის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-032225128-03 08.09.2022)

3

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის №4-7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032225043-03 07.09.2022)

5

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8 და მე-12 მე-16 ნაწილებით, 125 2 მუხლით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა" ქვეპუნქტით, 134 1 მუხლით, 135-ე-135 5 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8, მე-12- მე-13 და მე-15 ნაწილებით, 125 2 მუხლით, 135-ე-135 5 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ფაქტების ვიდეოფირზე ან/დაფოტოფირზე დაფიქსირების შემთხვევაში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის /გამოწერის, ჩაბარების, აღრიცხვა ანგარიშგებისა და გასაჩივრების წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 მაისის №57-52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032224335-03 31.08.2022)

5

„ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032224335-03 31.08.2022)

6

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032224335-03 31.08.2022)

7

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ტრანსპორტით გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების და ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032224335-03 31.08.2022)

8

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M3 კატეგორიისდა M2 კატეგორიის) და მიწისქვეშა ელექტრო ტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები" მგზავრთა გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6-25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032224335-03 31.08.2022)

9

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 12 აგვისტოს №21-85 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03222501-03 07.09.2022)

10

ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა №2-ში (საკადასტრო კოდი: №01.14.06.008.083) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032224543-03 02.09.2022; №12-032224548-03 02.09.2022)

11

ქალაქ თბილისში, ნორიოს აღმართი №2ბ-ში (საკადასტრო კოდი: №01.16.03.058.058.01.014) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს№12-032224543-03 02.09.2022)

12

ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ფერაძის ქუჩა №5-ში, კორპუსი №1-ში (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.013.429) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს№12-032224543-03 02.09.2022)

13

ქალაქ თბილისში, ქიზიყის ქუჩა №32-ში (საკადასტრო კოდები: №01.19.24.007.874, №01.19.24.007.875 და №01.19.24.007.876) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს№12-032224543-03 02.09.2022)

14

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, გიორგი სააკაძის ქუჩა №30-ში (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.056.005) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032224543-03 02.09.2022; №12-032224548-03 02.09.2022)

15

ქალაქ თბილისში, დიდ დიღომში, III მიკრორაიონის კორპუსი №4-ის მიმდებარედ, №01.10.07.007.177 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 6002 კვ. მ ფართობის მიწის ნაკვეთის ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული შპს „ინვესტ მშენ 1"-ისთვის (ს/ნ. 425368149) კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №12-032224550-03 02.09.2022)

16

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს „არომას" (ს/ნ. 245599990) შორის 2021 წლის 10 ივნისს გაფორმებული „ქ. თბილისში, სომხეთის ჩიხი №10-ის მიმდებარედ, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, №01.17.07.039.002 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 1827 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და შპს „არომასათვის" (ს/ნ. 245599990) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ" ხელშეკრულების საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან შპს „არომას" (ს/ნ. 245599990) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს№12-032225056-03 07.09.2022)

17

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს „საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფს" (ს/ნ. 405198806) შორის 2021 წლის 3 თებერვალს გაფორმებული „ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების (ს/კ: 01.72.14.034.711; ს/კ: 01.72.14.034.238; ს/კ: 01.72.14.034.243; ფართობი საერთო ჯამში - 5 615 კვ.მ.) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული შპს „საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფისათვის" (ს/ნ. 405198806) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ" ხელშეკრულების საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან შპს „საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფის" (ს/ნ. 405198806) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს№12-032225057-03 07.09.2022)

18

„ქ. თბილისში, პეკინის გამზ. №28-ის მიმდებარედ არსებული 35 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ. №01.10.14.030.069) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „თბილისი გულფ კოფე ენდ სნაკს"-ისთვის (ს/ნ. 402204379) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს№12-032224542-03 02.09.2022)

19

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №81-87-ის მიმდებარედ არსებული 424 ვკვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 17 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.003.132) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „უკვესთვის" (ს/ნ. 404474662) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს№12-032224546-03 02.09.2022)

20

ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირი №17-19-ის მიმდებარედ/რუსთაველის გამზირი №19-ის მიმდებარედ არსებული 274 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან 13 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.15.04.017.030) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ტრედლოსთვის" (ს/ნ. 405504850) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს№12-032224546-03 02.09.2022)

21

ქ. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №12-16-ის მიმდებარედ არსებული 1674 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან 9 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.009.030) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ბერიტუსისთვის" (ს/ნ. 405515456) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს№12-032224546-03 02.09.2022)

22

„ქალაქ თბილისში, ფარნავაზის გამზირის მიმდებარედ არსებული 1862 კვ.მ მიწის ნაკვეთის ტერიტორიიდან (ს/კ. №01.72.14.014.980) 52 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით გიორგი ივანიძისთვის (პ/ნ. 01019032912) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს№12-032224549-03 02.09.2022)

23

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032224483-03 01.09.2022; )

24

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032224544-03 02.09.2022; №12-032224545-03 02.09.2022; №12-032224556-03 02.09.2022; №12-032224566-03 02.09.2022; №12-03222152-03 03.08.2022 "" პოზიცია)

25

ქალაქ თბილისში, ვანის ქუჩა №5, №6-ში (ნაკვ. 8/5) არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.13.06.008.077; №01.13.06.008.006; №01.13.06.008.075) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032224815-03 05.09.2022)

26

ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.02.13.956; №81.02.13.815; №81.02.13.957; №81.02.20.299; №81.02.19.245-ის ნაწილი) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032224816-03 05.09.2022)

27

ქალაქ თბილისში,სოფელ დიღომში, "ჩალიპირებში"; ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ავთანდილის ქუჩა, №72,№70, №74-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.032.816; №01.72.14.032.817; №01.72.14.032.888; №01.72.14.032.887; №01.72.14.032.889; №01.72.14.032.639; №01.72.14.032.502; №01.72.14.032.890; №01.72.14.032.261; №01.72.14.032.638; №01.72.14.032.448; №01.72.14.032.159; №01.72.14.032.161; №01.72.14.032.260; №01.72.14.032.503; №01.72.14.032.485) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032224824-03 05.09.2022)

28

ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, სოფელ კიკეთში; ქალაქი თბილისი, სოფელი კიკეთი, ალექსანდრე ცომაიას ქუჩა №5; №9-ში; ქალაქი თბილისი, სოფელი კიკეთი, ივანე გიგინეიშვილის ქუჩა №12-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.01.02.595; №81.01.02.580; №81.01.02.618; №81.01.02.819; №81.01.02.590; №81.01.02.880; №81.01.02.581; №81.01.02.879; №81.01.02.857; №81.01.02.599; №81.01.02.945; №81.01.02.818) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032224832-03 05.09.2022)

29

ქალაქ თბილისში, არჩილ ქურდიანის ქუჩა №13, №13ა, №15, №15ა, №17, №19; ქალაქი თბილისი, სლავა მეტრეველის ქუჩა №14, №14ა, №14ბ, №12, №10, №8, №13ა, №6, №6-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.13.07.017.033, №01.13.07.017.056, №01.13.07.017.057, №01.13.07.017.034, №01.13.07.017.037, №01.13.07.017.015, №01.13.07.017.022, №01.13.07.017.066, №01.13.07.017.067, №01.13.07.017.005, №01.13.07.017.008, №01.13.07.017.011, №01.13.07.017.061, №01.13.07.017.062) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032224833-03 05.09.2022)

30

,,ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში, ,,ავშნიანში'' არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №72.13.41.020; №72.13.41.012; №72.13.38.245; №72.13.41.009; №72.13.41.712; №72.13.41.713; №72.13.41.402; №72.13.41.016; №72.13.41.744; №72.13.41.043; №72.13.41.042; №72.13.41.663; №72.13.38.143; №72.13.41.479; №72.13.41.481; №72.13.41.055; №72.13.41.045; №72.13.41.522; №72.13.41.405; №72.13.41.171; №72.13.41.493; №72.13.41.428; №72.13.41.404; №72.13.41.625; №72.13.41.414; №72.13.41.044; №72.13.41.398; №72.13.41.492) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032225017-03 07.09.2022)

31

ქალაქ თბილისში, გიორგი გურამიშვილის ქუჩა №14ბ, №12ბ; №14; №16-ში; ქალაქი თბილისი, გორგასლის II შესახვევი, №2-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.18.09.003.020; №01.18.09.003.023; №01.18.09.002.020; №01.18.09.002.027; №01.18.09.002.001) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032225023-03 07.09.2022)

32

ქალაქ თბილისში, აბაშვილის ქუჩა №7-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდები: №01.19.19.004.008) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032225024-03 07.09.2022)

33

,,ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, სარაჯიშვილის გამზ. №2-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.11.04.026.048; №01.11.04.026.109; №01.11.04.026.110) მრავალფუნქციური ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 ნოემბრის №444 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032224566-03 02.09.2022)

34

,,ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, სოფელი ლისის მიმდებარედ არსებულ ტერიტორიაზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების შესახებ'' ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ - თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2009 წლის 18 ნოემბრის №01/1711 ბრძანებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032225055-03 07.09.2022)

35

,,ქალაქ თბილისში, გურამიშვილის გამზირის №64-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.12.01.005.129-ის ნაწილზე; №01.12.01.005.051; №01.12.01.005.091; ნაკვეთი: №5/50, №5/51, №005/056) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 აპრილის №142 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032224913-03 06.09.2022)

36

,,ქალაქ თბილისში, ისანი-სამგორის რაიონში, კახეთის გზატკეცილზე (ნაკ. №002/012) დიდი ლილოს საკრებულოს ტერიტორიაზე (ნაკ. №002/005) და კახეთის გზატკეცილი №112-ის მიმდებარედ (ნაკ. №002/010) სავაჭრო კომპლექსის დასაპროექტებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - არქიტექტურის სამსახურის 2011 წლის 25 ივლისის №01/1991 ბრძანებით შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის ცვლილების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032224823-03 05.09.2022)

37

ქალაქ თბილისში, აღმაშენებლის ხეივანის №180-ში, საკადასტრო კოდი: №01.72.14.034.753 (ფართობი: 8854.00 კვ.მ) სავაჭრო-საგამოფენო ცენტრის ცენტრის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის №117 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის ცვლილების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032224912-03 06.09.2022)

38

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.02.21.740; №81.02.21.739; №81.02.21.738) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032224917-03 06.09.2022)

39

ქალაქ თბილისში, სოფელ ლისზე არსებულ მიწის ნაკვეთებსა(საკადასტრო კოდები: №72.16.28.228-ის ნაწილი; №72.16.26.379-ის ნაწილი; №72.16.28.207; №72.16.28.200; №72.16.28.208; 72.16.28.201; 72.16.28.214; 72.16.28.210; 72.16.28.209; 72.16.28.211; 72.16.28.212; 72.16.28.203; 72.16.28.216; №72.16.28.213; №72.16.28.215; №72.16.28.293; №72.16.28.153; №72.16.28.278) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032224567-03 02.09.2022)

40

ქალაქ თბილისში, სოფელ აგარაკში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა(საკადასტრო კოდები: №72.16.28.217; №72.16.28.294; №72.16.28.258) და დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032224817-03 05.09.2022)

41

ქალაქ თბილისში, სამურზაყანოს ქუჩა, № 39-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.16.03.010.002) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032224822-03 05.09.2022)

42

ქალაქ თბილისში, ლისში, სოფელ თხინვალაში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №72.16.15.504; №72.16.23.216; №72.16.23.863) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032224827-03 05.09.2022)

43

ქალაქ თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდინარე მტკვარს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.17.14.003.571; №01.17.14.003.187) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032221577-03 03.08.2022)

44

ქალაქ თბილისში, კათოლიკოსი აბრაჰამ I-ის ქუჩა, №13; №15ა; №23ა; №21ა; №17ა; №16; №41; №39; №20; №18; №12; №10; №23; №25; №14; №21; №15; №19; №17-ში; ქალაქი თბილისი, დიღომი; ქალაქი თბილისი, აგრარული უნივერსიტეტის მეაბრეშუმეობის კვლევითი ინსტიტუტის ფართობების მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, აგრარული უნივერსიტეტის ტერიტორიზე; ქალაქი თბილისი, ფარნავაზ მეფის გამზირი, №41; №39-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.014.230; №01.72.14.014.858; №01.72.14.014.626; №01.72.14.014.629; №01.72.14.014.704; №01.72.14.014.264; №01.72.14.014.942; №01.72.14.014.242; №01.72.14.014.438; №01.72.14.014.816; №01.72.14.014.219; №01.72.14.014.339; №01.72.14.014.232; №01.72.14.014.225; №01.72.14.014.222; №01.72.14.014.262; №01.72.14.014.738; №01.72.14.014.987; №01.72.14.014.220; №01.72.14.014.677; №01.72.14.014.255) და მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032224918-03 06.09.2022)

45

,,ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში №01.14.06.003.035 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე (საერთო ფართობი: 24 205 კვ.მ.) სასწავლო-სპორტული კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების შესახებ'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 მაისის №150 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032224919-03 06.09.2022)

46

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის" და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის" (ს/კ. 204460957) დაშპს „მონოლითი 1"-ის (ს/ნ.405494610) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს№12-0322220198-03 08.08.2022)

47

შპს „ქოზი ჰოუმ თბილისის" (ს/ნ 406228283) მიმართ მისამართზე - ქ. თბილისი, არჩილ მეფის ქუჩა №25ბ (ს/კ. 01.10.07.007.093) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისთვის მხარდამჭერი ღონისძიებების გამოყენების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს№12-0322220198-03 08.08.2022)

48

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, III მასივის VI კვარტალის კორპუსი I (ს/კ. №01.19.20.030.009) არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობის ჩანაცვლების მიზნით, შპს ,,ვი.ვი.ენ კომპანის" (ს/ნ 406126133) მიმართ მისამართზე - ქალაქი თბილისი, დასახლება ვარკეთილი, მასივი III, კვარტალი VI, კორპუსი I (ს/კ. №01.19.20.030.009) არსებულ მიწის ნაკვეთზე ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს№12-032225058-03 07.09.2022)

49

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის" და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის" (ს/კ. 204460957) და კერძო პირის მირზა ნოზაძის (პ/ნ. 60001025588) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032225059-03 07.09.2022; №12-032225134-03 08.09.2022)

50

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის" და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის" (ს/კ. 204460957) და შპს ,,ალმას" (ს/ნ. 204873388) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032225059-03 07.09.2022; №12-032225134-03 08.09.2022)

51

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის" და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის" (ს/კ. 204460957) და შპს ,,ურუს გრუპის" (ს/ნ. 405453619) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032225059-03 07.09.2022; №12-032225134-03 08.09.2022)

52

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის" და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის" (ს/კ. 204460957) და შპს „დიჯი დეველოპერის" (ს/ნ. 405476462) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032225059-03 07.09.2022; №12-032225134-03 08.09.2022)

53

იბა ,,დიდგორი 2006"-ის (ს/ნ. 205137449) მიმართ მისამართზე - ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №16 (ს/კ. №01.10.06.001.234) - არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისთვის მხარდამჭერი ღონისძიებების გამოყენების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032225059-03 07.09.2022; №12-032225134-03 08.09.2022)

54

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის" და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის" (ს/კ. 204460957) და შპს „კონსტრუქშენ გრუპი 2030"-ის (ს/ნ. 405523955) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032225059-03 07.09.2022; №12-032225134-03 08.09.2022)

55

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის" და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის" (ს/კ. 204460957) და შპს ,,სანამის" (ს/ნ. 402191150) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032225059-03 07.09.2022; №12-032225134-03 08.09.2022)

56

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის" და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის" (ს/კ. 204460957) და შპს „სექტორი 1-ის"(ს/ნ. 405282215) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032225059-03 07.09.2022; №12-032225134-03 08.09.2022)

57

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის 2022 წლის 6 თვის (01.01.2022-01.07.2022) მუშაობის ანგარიში (საკრებულოს №03-0322220171-03 08.08.2022)

58

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, ბოჭორმის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის, დოლაბაურის I ქუჩისთვის, დოლაბაურის III ჩიხისთვის, დოლაბაურის გასასვლელისთვის, დოლაბაურის I ჩიხისთვის საქართველოს ეროვნული გმირის, ალექსანდრე ონიანის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

59

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, თხინვალაში მდებარე უსახელო სკვერისთვის საქართველოს ეროვნული გმირის, გიორგი ანწუხელიძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

60

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, კახეთის გზატკეცილთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული შვიდი შესახვევისთვის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული მებრძოლის, ლევან დევდარიანის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

61

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, მარინა ჭყონია-სამარგულიანის ქუჩასთან მდებარე უსახელო სკვერისთვის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული მებრძოლის, ილია ბაბუციძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

62

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ზღვის უბნის დასახლების III მიკრო/რ-ნის, I კვარტალში არსებული უსახელო სკვერისთვის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული მებრძოლის, გიორგი ჯოჯუას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

63

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, თემქის ქუჩისთვის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული მებრძოლის, ლევან ჭოჭუას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

64

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ივერი ფრანგიშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული მებრძოლის, კახაბერ თავგორაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

65

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, შუა მინდვრის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და ოთხი ჩიხისთვის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული მებრძოლის, კობა სერგიას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

66

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, შუა მინდვრის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ორი ჩიხისთვის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული მებრძოლის, გიორგი ბერიკაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

67

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, თეოდორე უშაკოვის ქუჩისთვის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული მებრძოლის, გიორგი ღვინიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

68

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, თენგიზ შეშელიძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული მებრძოლის, ანზორ გელდიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

69

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, დიდ ლილოში, კახეთის გზატკეცილთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული ნატალია სამქანაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

70

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, საცხენისის ქუჩისთვის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული ჟურნალისტის, გიგა ჩიხლაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

71

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, კახეთის გზატკეცილთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული ფოტორეპორტიორის, ალექსანდრე კლიმჩუკის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

72

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, კახეთის გზატკეცილთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული ტელეოპერატორის, სტან სტორიმანსის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

73

ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, მარნეულის გზატკეცილთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის მერაბ ნიქაბაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

74

ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, წავკისში, არჯევან ანანიაშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ერთი ჩიხისთვის იუნკერის, საზოგადო მოღვაწე ნიკოლოზ მათიკაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

75

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ევროპის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის პირველი მფრინავი ქართველი ქალის ფადიკო გოგიტიძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

76

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ვაჟა-ფშაველას გამზირთან მდებარე უსახელო სკვერისთვის ნიკო კვარაცხელიას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

77

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, შალვა კოხრეიძის ქუჩისთვის სპორტსმენის ვლადიმერ რუბაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

78

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, ბათლომე ხუციშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის სოფიო ყულოშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

79

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, ბათლომე ხუციშვილის ქუჩის გაგრძელების და ქუჩასთან არსებული ერთი უსახელო ჩიხისთვის ბათლომე ხუციშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

80

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, მალხაზ ჯღარკავას ქუჩასთან მდებარე უსახელო შესახვევისთვის მალხაზ ჯღარკავას I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

81

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ლევან ჩარკვიანის ქუჩასთან მდებარე უსახელო შესახვევისთვის ლევან ჩარკვიანის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

82

„ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, რომან გვენცაძის ქუჩასთან არსებული ოთხი უსახელო ჩიხისთვის რომან გვენცაძის სახელის მინიჭების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 10 ივნისის №288 განკარგულებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

83

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, გენო ადამიას ქუჩის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს №03-032225120-03 08.09.2022)

 

 

 

11:00
11 დეკ
კომისიის სხდომა
სატრანსპორტო საკითხთა
14:00
06 დეკ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
12:00
05 დეკ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
14:00
21 ნოემ
საკრებულო სხდომა
13:45
21 ნოემ
ბიუროს სხდომა
10:30
21 ნოემ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
17:00
20 ნოემ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
15:00
20 ნოემ
კომისიის სხდომა
ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო
16:00
17 ნოემ
კომისიის სხდომა
ეკონომიკური განვითარების
15:00
17 ნოემ
კომისიის სხდომა
გარემოს დაცვის
15:00
17 ნოემ
კომისიის სხდომა
სატრანსპორტო საკითხთა
LiveZilla Live Chat Software