+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

09 აგვისტოს 10:00 საათზე გაიმართება იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(12.07.2022; №12-0322193196-03;  12-032212440-03)

 

თემურ ბოლოთაშვილი

სსიპ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი

2

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური

დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის N5-14

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

 

საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(02.08.2022; N12-032221474-03)

გელა ჩივიაშვილი

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი

3

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლებაში, III და IV მ/რ-ებს შორის არსებული, კოოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებულთა დაკმაყოფილების მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ გადაცემული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.07.007.104) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გარეშე სამშენებლო განვითარების დასაშვებობის საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(21.07.2022; №12-032220217-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის საგენტოს უფროსი

4

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლება, III და IV მიკრორაიონებს შორის N01.10.07.007.104 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 19000 კვ. ფართობის მიწის ნაკვეთის ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული შპს არომასთვის (/:245599990), კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

(21.07.2022; N12-0322200249-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის საგენტოს უფროსი

5

 „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „კვგ ჯგუფს“ (ს/ნ 454409907) შორის, 2020 წლის 6 იანვარს გაფორმებული პირობებით გამოცხადებული აუქციონის №ე-4995-24641 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის ნაწილობრივ გაუქმების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[12-032220255-03; 21.07.2022]

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის საგენტოს უფროსი

6

ქალაქ თბილისში, ჰოსპიტლის შესახვევი N7-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.12.023.049) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(21.07.2022; N:12-032220247-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის საგენტოს უფროსი

7

ქალაქ თბილისში, ჰოსპიტლის შესახვევი N7-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.12.023.049) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(02.08.2022; N12-032221473-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის საგენტოს უფროსი

8

„ქალაქ თბილისში, საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქუჩა N29-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.003.034) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(02.08.2022; № 12-032221473-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის საგენტოს უფროსი

9

 

„ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა N61-ში მდებარე 120.15 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.02.059.047.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(02.08.2022წ;  N 12-032221473-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის საგენტოს უფროსი

10

„ქალაქ  თბილისში,  ნიკოლოზ ხუდადოვის ქუჩა N173-ში, კორპუს N6-ში (საკადასტრო კოდი:  N01.16.09.001.020.01.017)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(22.07.2022წ;  N12-032220247-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის საგენტოს უფროსი

11

„ქ. თბილისში, მარჯანიშვილის მოედანზე, დ. აღმაშენებლის გამზ. N86-90-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 634 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის ტერიტორიიდან (ს/კ: 01.16.05.002.035) 9 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ბ&რ ჯორჯიასთვის“  (ს/ნ: 402179771) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(21.07.22;  12-032220254-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის საგენტოს უფროსი

12

„ქ. თბილისში, მარჯანიშვილის მოედანზე, დ. აღმაშენებლის გამზ. N86-90-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 634 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის ტერიტორიიდან (ს/კ: 01.16.05.002.035) 16 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ტამტამისთვის (ს/ნ: 406348590) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(03.08.2022; N12-03222153-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის საგენტოს უფროსი

13

„ქ. თბილისში, მედეა ჯუღელის ქ. N10-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთების  (ს/კ: 01.15.03.010.218; 01.15.03.010.219) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისთვის“ (ს/ნ: 203826002) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(04.08.22;  12-032221663-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის საგენტოს უფროსი

14

„ქალაქ თბილისში ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 767 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: №01.17.14.001.457) და 450 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: №01.17.14.001.459) მიწის ნაკვეთების და ქ. თბილისში, ოქროყანას დასახლებაში არსებული 434 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.06.012.159) „მორიგების დამტკიცებისა და საქმის წარმოების შესახებ“ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2022 წლის 8 ივნისის№2ბ/348-22 განჩინებით დამტკიცებული მორიგების აქტის  ნაწილობრივ აღსრულების მიზნით პრივატიზების თაობაზე“ საკითხის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს № 12-0322189124-03 08.07.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის საგენტოს უფროსი

15

 

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2018 წლის 24 ოქტომბრის N3/2418-18 გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით განსახორციელებელ რიგ ღონისძიებათა თაობაზე“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2022 წლის 6 ივლისის N22.1027.1125 განკარგულების ფარგლებში გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

[03.08.2022; 12-03222151-03]

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის საგენტოს უფროსი

16

„ქ. თბილისში, დიღმის მასივში, III კვარტალში მდებარე უძრავი ქონების (/: 01.13.03.038.004)  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

[12-03222161-03; 04.08.2022]

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის საგენტოს უფროსი

17

“ქ. თბილისში, სარაჯიშვილის ქუჩა N89-ში მდებარე სპორტული მოედნის მიმდებარედ არსებული 1095 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.11.05.027.008) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(03.08.2022; 16-032221532-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის საგენტოს უფროსი

18

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრის“ დაფუძნების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

[04.08.2022; 12-032221693-03]

 

ირაკლი გვილავა

კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსი

19

ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის „სპორტი უფროსი თაობისთვის“ (კოდი 08 06 07) ფარგლებში საცურაო აუზების და ფიტნეს დარბაზების მომსახურების მისაღებად, 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული პირების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ

(05.08.2022;12-032221787-03)

ირაკლი გვილავა

კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსი

20

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 მაისის №10-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

(05.08.2022;12-032221786-03)

 

ქვარა ჩართოლანი

ა(ა)იპ“თბილისის განვითარების ფონდის“ დირექტორის მოადგილე

21

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციისა და დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების მართვის, ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ” ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

(05.08.2022;12-032221786-03)

ქვარა ჩართოლანი

ა(ა)იპ“თბილისის განვითარების ფონდის“ დირექტორის მოადგილე

22

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და გერმანიის რეკონსტრუქციის

საკრედიტო ბანკს (KfW) შორის „მდგრადი ურბანული მობილობა საქართველოში”

პროექტის ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოდან თანხმობის მიღების შესახებ“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

 

საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

(04.08.2022; N12-032221694-03)

დავით ჯაიანი

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

23

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი

მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდამჭერი ღონისძიებების ფარგლებში

შპს ,,პალა ინვესტ ჯგუფის“ (ს/ნ 405507250) მიმართ მისამართზე - ქ. თბილისი, ვაშლიჯვარი,

სარაჯიშვილის ქუჩა, #5ა (ს/კ 01.10.10.006.024) მდებარე სამშენებლო ობიექტთან

მიმართებაში დამატებითი/დაზუსტებული მხარდამჭერი ღონისძიების გამოყენების

საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 

განკარგულების პროექტის შესახებ

(04.08.2022; N12-032221616-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

24

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი

მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი

ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს „ჯორჯიან ფროფერთი ინვესტმენტ“-ის (ს/კ:

402037746)მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 

განკარგულების პროექტის შესახებ

(04.08.2022; N12-032221616-03)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

25

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი

მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი

ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს ,,დომუს - ვაკის პარკის“ (ს/ნ 405127937) მიმართ

 

გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 

განკარგულების პროექტის შესახებ

(04.08.2022; N12-032221616-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

26

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი

მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი

ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს „მეგა დიდუბე“ -ს (ს/ნ 404565430) მიმართ გასატარებელი

 

ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 

განკარგულების პროექტის შესახებ

(04.08.2022; N12-032221616-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

27

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი

მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი

ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს „სექტორი 7“-ის (ს/ნ 405388129) მიმართ გასატარებელი

 

ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 

განკარგულების პროექტის შესახებ

(04.08.2022; N12-032221616-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

28

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი

მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი

ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს „ტტტ“-ს (ს/ნ 406295619) მიმართ გასატარებელი

 

ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 

განკარგულების პროექტის შესახებ

(04.08.2022; N12-032221616-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

29

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი

მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი

ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს ,,დელისი დეველოპმენტის“ (ს/ნ 405466865) მიმართ

გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

 

საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(04.05.2022; N12-032212414-03)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

30

ქ.თბილისში, ა.წერეთლის გამზირი N 23-25-სა (01.13.07.008.002) და ქუჩა ბათუმი N11/ა.წერეთლის გამზირი N19-21-ში (01.13.07.008.003) არსებული ობიექტებისათის დაუმთავრებელი მშენებლობის სტატუსის მინიჭების შესახებ

(30.05.2022;10/032215035-03; 05.08.2022; 10/032221792-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

31

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და  შპს „არეკ“-ის (ს/ნ 402202745)  მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე”  საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(06.08.2022;12-03222181-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

32

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს „ოსტატის“ (ს/ნ 400145758) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე

საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(06.08.2022;12-03222181-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

33

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და  შპს „ელიტ ინვესტის“ (ს/ნ 405012837) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე

საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(06.08.2022;12-03222181-03) 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

34

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957), შპს ,,სუბიექტის“ (ს/კ 405234170) და შპს „ნინას“ (ს/ნ 405233144) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე 

საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(06.08.2022;12-03222181-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

35

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და  შპს „პროპერთი ინვესტ გრუპის“ (ს/ნ 405483285) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე 

საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(06.08.2022;12-03222181-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

36

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და  შპს „სამიტი ქონსთრაქშენის“(ს/ნ 406328184 ) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების  თაობაზე 

საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(06.08.2022;12-03222181-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

37

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და  შპს „სოხუმი-2004“-ის (ს/ნ 249271746) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე 

საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(06.08.2022;12-03222181-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

38

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და  შპს „სპექტრის“ (ს/ნ 204877838) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე 

საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(06.08.2022;12-03222181-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

39

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და  შპს „ტიფლისის“ (ს/ნ 400232645)  მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების  შეთანხმების თაობაზე 

საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(06.08.2022;12-03222181-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

LiveZilla Live Chat Software