+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

15 მაისს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპლიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

საკითხის დასახელება

1.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაციისა და ინტეგრირებული ავტომატიზებული მგზავრობის საფასურის შეგროვების სისტემის შესამუშავებლად" გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების (C37466/1413/9665) დანართი B-ში (საკონსულტაციო კონტრაქტი) ცვლილების შეტანის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-03200972-03 06.04.2020)

2.             

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 135-1352 მუხლებით, 1353 მუხლის პირველი ნაწილით, 1354 და 1355 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის

ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და გასაჩივრების წესის

დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-032013544-03 14.05.2020)

3.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ზოგიერთი პირის დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების  მოსაკრებელის გადახდისაგან გათავისუფლების შესახებ 2020 წელს გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე (საკრებულოს №12-032012227-03 01.05.2020)

4.             

"ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032012855-03 07.05.2020)

5.             

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032012855-03 07.05.2020)

6.             

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ღია კაფეს მოწყობის მიზნით გადაცემული მიწის ნაკვეთების მოიჯარეთა მიმართ ზოგიერთი ხელშემწყობი ღონისძიების განხორციელების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032012954-03 08.05.2020)

7.             

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების მიზნით, სარგებლობის უფლებით გადაცემული  უძრავი ქონების მოსარგებლეთა მიმართ ზოგიერთი ხელშემწყობი ღონისძიების განხორციელების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032012954-03 08.05.2020)

8.             

ვლეებისთვისა და შპს „პერსპექტივასათვის" (ს/კ: 405304950) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №12-032013516-03 14.05.2020)

9.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 16 078 კვ.მ. უძრავი ქონების  (მდებარე - ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობზე, II მიკრო/რაიონში, I კვარტალში, კორპუსი №8-ის მიმდებარედ, ნაკვ. 007/268 , საკადასტრო კოდი: №01.14.01.007.268) ყოფილი საუწყებო სამშენებლო კოოპერატივი №601-ის უფლებამონაცვლე - ქ. თბილისის ინდივიდუალური  ბინათმშენებლობის მენაშენეთა ამხანაგობა  „ნუცუბიძის პლატო 601"-ისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 ნოემბრის №382 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და ყოფილი საუწყებო სამშენებლო კოოპერატივი №601-ის უფლებამონაცვლე - ქ. თბილისის ინდივიდუალური  ბინათმშენებლობის მენაშენეთა ამხანაგობა  „ნუცუბიძის პლატო 601"-სა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს შორის  „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე"  2016 წლის 2 დეკემბერს გაფორმებულ  ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანაზე თანხმობის გაცემის შესახებ (საკრებულოს №12-032013517-03 14.05.2020)

10.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ თბილისში, ქუჩა კრწანისი, №72-ში მდებარე 1275 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.06.015.057) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032010472-03 13.04.2020)

11.           

ქალაქ თბილისში, ერწოს ქ. №15-ის მიმდებარედ არსებული 2500 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.12.08.010.053) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032007725-03 17.03.2020; №11-032008314-03 23.03.2020;)

12.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537)  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №12-032012856-03 07.05.2020)

13.           

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი, №2-8-ში (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.033.005.01.558) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032013519-03 14.05.2020)

14.           

ქალაქ თბილისში, ფერდობი შალვა ნუცუბიძე, მიკრო/რაიონი IV, კორპუსი 55-ში (საკადასტრო კოდი: №01.14.01.001.060.01.021ა) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032013519-03 14.05.2020)

15.           

ქალაქ თბილისში, დასახლება ვაზისუბანი, კორპუსი №7ა-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.10.002.060.01.505) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №11-032009010-03 30.03.2020)

16.           

ქალაქ თბილისში, იპოლიტ-ივანოვის ქუჩა №43-ში (ნაკვეთი33/073) (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.033.073.01.023) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032012953-03 08.05.2020)

17.           

ქალაქ თბილისში, გლდანის მასივში, II მიკრო/რაიონში, სერვის ცენტრის მიმდებარედ (ნაკვეთი 12/042) (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.012.042.01.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032012953-03 08.05.2020)

18.           

ქალაქ თბილისში, კოლმეურნეობის მოედანი „პირიმზე"-ს მიმდებარედ არსებული 242 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან 36 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.010.009) გვანცა ქურხულისთვის (პ/ნ: 01011076630) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032010741-03 16.04.2020)

19.           

ქალაქ თბილისში, რიყის ტერიტორიაზე არსებული 55735 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.17.01.065.065) 47 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „ატრაქციონისთვის" (ს/კ: 405354753) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032013518-03  14.05.2020 )

20.           

ქალაქ თბილისში, ხიზანიშვილის ქუჩაზე, ავეჯის სახლის მოპირდაპირედ არსებული 37 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.11.12.014.109)  შპს „ორიგინალი +"-ისთვის (ს/ნ: 400081095) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032012857-03 07.05.2020)

21.           

ქ. თბილისში, თამარაშვილის ქუჩა №13ა, №13ბ, №13გ (ს/კ: №01.14.14.001.121, №01.14.14.001.122, №01.14.14.001.123) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შპს „იქსორი თამარაშვილზე"-სთვის (ს/ნ 405210711) ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032011836-03 27.04.2020)

22.           

ქ. თბილისში, ნიკოლოზ ყიფშიძის ქუჩა №1 (ს/კ: №01.14.14.003.122) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შპს ,,გუმბათი ჰოლდინგი+"-სთვის (ს/კ 404582073) ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032011840-03 27.04.2020)

23.           

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032010543-03 14.04.2020; №12-032010547-03 14.04.2020; №12-032011857-03 27.04.2020; №12-032011858-03 27.04.2020; №12-032011861-03 27.04.2020; №12-032013250-03 11.05.2020; №12-032013542-03 14.05.2020)

24.           

,,ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ბაღდადის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.023.044) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №445 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032013543-03 14.05.2020)

25.           

ქალაქ თბილისში, ლეო კვაჭაძის II შესახვევი, №11; სოფელი თხინვალა; ქალაქი თბილისი, ლისი (საკადასტრო კოდი: №72.16.18.296; №72.16.23.983; №72.16.23.984; №72.16.23.924; №72.16.23.925; №72.16.15.339) და მიმდებარედ უფლებადაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03201074-03 16.04.2020)

26.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში მდებარე მიწის ნაკვეთსა (საკადასტრო კოდი: №72.16.15.692) და მიმდებარედ უფლებადაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლებისა და საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032010724-03 16.04.2020)

27.           

ქ. თბილისში, დიდი დიღმის საცხოვრებელ რაიონში, დიდი დიღმის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.07.003.357; №01.10.07.003.361), განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ (მიწის ნაკვეთები: №01.10.07.003.357; №01.10.07.003.361)'' ქალაქ თბილისის მერის 2014 წლის 17 იანვრის №88 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032010722-03 16.04.2020)

28.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ აგარაკში, წმინდაწყლის ქუჩა №53, №57, №55, დასავლეთის ტერიტორიასა და სოფელი აგარაკის ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №72.16.09.771; №72.16.09.855; №72.16.09.854; №72.16.09.770; №72.16.09.856; №72.16.09.320; №72.16.09.319; №72.16.09.788; №72.16.09.853) სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032011833-03 27.04.2020)

29.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალას მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: №72.16.27.071, №72.16.27.082, №72.16.27.072, №72.16.27.091, №72.16.27.092, №72.16.27.078, №72.16.27.076, №72.16.27.086, №72.16.27.075, №72.16.27.094, №72.16.27.084, №72.16.27.088, №72.16.27.074, №72.16.27.087, №72.16.27.081, №72.16.27.090, №72.16.27.073, №72.16.27.077, №72.16.27.080, №72.16.27.085, №72.16.27.079, №72.16.27.083, №72.16.27.093, №72.16.27.089) და ქალაქ თბილისში, სოფელი ლისის მიმდებარე ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: №72.16.27.101, №72.16.27.100, №72.16.27.098, №72.16.27.099, №72.16.27.097) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე სააგარაკე - დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №390 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032011835-03 27.04.2020)

30.           

„ქ. თბილისში, იმედაძის ქ. №47-სა და უჩანეიშვილის ქ. №47-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ'' ქალაქ თბილისის მერის 2013 წლის 4 დეკემბრის №2742 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-032012012-03 28.04.2020)

31.           

ქალაქ თბილისში, ლისზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №72.16.22.120; №72.16.22.119) სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032012741-03 06.05.2020)

32.           

,,ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილის მიმდებარედ, იუმაშვეის ქ. №13-ის მიმდებარედ, აეროპორტოს მიმდებარედ, აეროპორტის გზაზე და მის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.15.001.035, №01.19.15.001.033, №01.19.15.001.041, №01.19.15.002.005, №01.19.15.002.010, №01.19.15.002.022) სასაწყობე-საოფისე შენობა-ნაგებობის დასაპროექტებლად'' ქალაქ თბილისის მერის 2012 წლის 9 ივლისის №1854 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032012743-03 06.05.2020)

33.           

ქალაქ თბილისში, ც. დადიანის №263; ქუჩა ზედაზენი, №4 კორპუსის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (№01.12.11.037.023; №01.12.11.037.019; №01.12.11.037.075; №01.12.11.037.076; №01.12.11.037.020; №01.12.11.037.100) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03201281-03 07.05.2020)

34.           

ქალაქ თბილისში, აეროპორტის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.30.001.261) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032012930-03 08.05.2020)

35.           

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული  სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებების ერთ ბავშვზე/აღსაზრდელზე გათვლილი ვაუჩერით დაფინანსების, სასკოლო მზაობის საგანმანათლებლო სახელმწიფო სტანდარტის დანერგვის, მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებებში ბავშვის/აღსაზრდელის რეგისტრაციისა და მიღება-ამორიცხვის  წესის დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 02 ოქტომბრის №25-101 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს № 03-032013557 14.05.2020)

36.           

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, გია რომელაშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის   გიორგი ბოთერაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს № 03-032013534 14.05.2020)

37.           

ქალაქ  თბილისში, გლდანის რაიონში, ხევისპირის ქუჩის მონაკვეთისთვის და მასთან არსებული უსახელო ჩიხისთვის ბერთუბნის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს № 03-032013534 14.05.2020)

38.           

ქალაქ თბილისში,  კრწანისის რაიონში, ვახტანგ გორგასლის ქუჩის შესახვევთან მდებარე უსახელო სპორტული მოედნისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის  პეტრე გამჯაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032013534 14.05.2020)

39.           

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, თამაზ ძიძიგურის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ჩიხისთვის თამაზ ძიძიგურის I ჩიხის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032013534 14.05.2020)

40.           

ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის  რაიონში, ოქროყანაში, ციურიხის ქუჩის, მასთან არსებული I  ჩიხის  და I  შესახვევის სახელდების შესახებ (საკრებულოს №03-032013534 14.05.2020)

41.           

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, ალექსანდრე მანაგაძის  IV ჩიხის მიმდებარედ არსებული უსახელო სკვერისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის   ბახვა გოგოლაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032013534 14.05.2020)

42.           

ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ტაბახმელაში, ტაბახმელას ველის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ორი შესახვევისთვის იუნკერის ნიკოლოზ კალანდარიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032013534 14.05.2020)

43.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, იოთამ ზედგინიძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო  ქუჩისთვის და მასთან არსებული ორი შესახვევისთვის ქორეოგრაფის დავით ჯავრიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032013534 14.05.2020)

44.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში, წყაროს ქუჩასთან მდებარე უსახელო შესახვევისთვის წყაროს I  შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032013534 14.05.2020)

45.           

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, მამუკა ბეინაშვილის ქუჩის გაგრძლების შესახებ (საკრებულოს №03-032013534 14.05.2020)

46.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ივანე იუმაშევის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის   გიორგი თარხნიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032013534 14.05.2020)

47.           

ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, რუსთავის გზატკეცილის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს №03-032013534 14.05.2020)

48.           

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის  რაიონში, გიორგი ჭყონდიდელის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ჩიხისთვის გიორგი ჭყონდიდელის I ჩიხის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032013534 14.05.2020)

49.           

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ნუშის ბაღების ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ერთი შესახვევისთვის ექიმის, მეცნიერის თენგიზ გაზდელიანის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032013534 14.05.2020)

50.           

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, ციხისძირის ქუჩის მონაკვეთისთვის, ციხისძირის V გასასვლელისთვის და დიდგორის II ჩიხისთვის ცხინვალის რეგიონში საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლის ზაურ მახარაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032013534 14.05.2020)

51.           

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, კოტე ხიმშიაშვილის ქუჩისთვის დოდო და კოტე ხიმშიაშვილების სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032013534 14.05.2020)

 

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software