+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

24 იანვარს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

საკითხის დასახელება

1.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარემოს დაცვის კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ  (საკრებულოს №03-0320021133-03 21.01.2020)

2.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს დაფუძნებისა და დებულების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №03-032002368-03 23.01.2020)

3.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების სამსახურის დაფუძნებისა და დებულების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №03-032002366-03 23.01.2020)

4.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №03-032002366-03 23.01.2020; №03-032002368-03 23.01.2020)

5.             

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის N10-14 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ (საკრებულოს №03-032002368-03 23.01.2020)

6.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 მაისის N42-33 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ (საკრებულოს №03-032002366-03 23.01.2020)

7.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის №10-19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032001377-03 03.01.2020)  

8.             

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების ტიპური დებულებების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის №10-20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032001377-03 03.01.2020)  

9.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შეახებ (საკრებულოს №12-032001377-03 03.01.2020)  

10.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-0320016132-03 16.01.2020)  

11.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-0320016133-03 16.01.2020)  

12.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულიდანგრეული  სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაციისქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-03200173-03 17.01.2020)  

13.           

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის წესდების (დებულების) დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-88 დადგენილების ძალადაკარგულად   გამოცხადების შესახებ (საკრებულოს №12-03200162-03 16.01.2020)  

14.           

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ – სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ელექტრონული საქმისწარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 მარტის №5-18 დადგენილების“ ძალადაკარგულად   გამოცხადების შესახებ (საკრებულოს №12-03200162-03 16.01.2020)  

15.           

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8 ნაწილით და 1252 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგების, გასაჩივრებისა და ზემდგომ ორგანოში წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №16-53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0320016134-03 16.01.2020)  

16.           

ალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-ანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ (/კ 202886788) მიერ მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით, სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032002310-03 23.01.2020)

17.           

2016 წლის 13 მაისს გაფორმებული პირობებით გამოცხადებული აუქციონის Nე-308-26-19647 ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით რიგი ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე (საკრებულოს №12-0320022178-03 22.01.2020)

18.           

ქალაქ თბილისში, შოთა რუსთაველის გამზირი 42-ის მიმდებარედ არსებული 3 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (/: №01.15.05.008.037) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „უორვიკშირ ესთეითის საქართველოს წარმომადგენლობისთვის“ (ს/ნ:204535654) იჯარის ფორმით  სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03200141-03 14.01.2020)

19.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირის  მიერ სამშენებლო საქმიანობის განხორციელებისას სამშენებლო დოკუმენტაციის წარმოებისა და შეთანხმების წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-032002365-03 23.01.2020)

20.           

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის 39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032002287-03 22.01.2020)

21.           

ქალაქ თბილისში, ქუჩა ლუბლიანა, №2/6; ქალაქი თბილისი, ლუბლიანას, ჩაჩავასა და ბელიაშვილის ქუჩებს შორის მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.13.02.009.042, ნაკვეთი 09/024) მრავალფუნქციური კომპლექსის (საცხოვრებელი, ღია სპორტული მოედანი, კომერციული ფართები, ღია და დახურული ავტოსადგომები) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0320003003-03 03.01.2020)  

22.           

ქალაქ თბილისში, ქვემო ალექსეევკას დასახლებაში (საკადასტრო კოდი: №01.19.24.007.359) საწარმოს განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0320009108-03 09.01.2020)

23.           

ქალაქ თბილისში, დ.აბაშიძის ქუჩა №17-სა და დ. აბაშიძის №17/4-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.001.006; №01.16.05.001.017) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის მოწონების თაობაზე (საკრებულოს №12-03200152-03 15.01.2020)

24.           

ქალაქ თბილისში, დიღომი-გლდანის შემაერთებელი მაგისტრალის ჩრდილოეთით, ბელიაშვილის ქუჩის გაგრძელებაზე მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.013.873) მრავალფუნქციური კომპლექსის (სავაჭრო ცენტრი ,,დომინო’’) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის მოწონების თაობაზე (საკრებულოს №12-03200174-03 17.01.2020)

25.           

ქალაქ თბილისში, ტრიკოტაჟის ქუჩა №3, ვ.ნინუას ქუჩა №3-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.12.12.001.196; №01.12.12.001.197; №01.12.12.001.208; №01.12.12.001.218; №01.12.12.001.198; №01.12.12.001.393; №01.12.12.001.394) მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03200176-03 17.01.2020)

26.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №72.16.23.564, №72.16.23.565, №72.16.23.566, №72.16.23.692, №72.16.23.693, №72.16.23.694, №72.16.23.736, №72.16.23.737) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03200201-03 20.01.2020)

27.           

ქალაქ თბილისში, ლუბლიანას ქუჩა №21-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.13.01.007.073) ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკის ცენტრის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0320021126-03 21.01.2020)

LiveZilla Live Chat Software