+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

23 ივლისს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

 

საკითხის დასახელება

1.             

ნინო რუხაძის უფლებამოსილების ცნობის თაობაზე (საკრებულოს №02-031919022-03 09.07.2019)

2.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ა(ა)იპ „Rockefeller Philanthropy Advisors, Inc- ფონდს"-ს შორის, „100 მედეგი ქალაქის ინიციატივის" ფარგლებში, გაფორმებული გრანტის ხელშეკრულებაში" ცვლილების შეტანის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-031917959-03 28.06.2019)

3.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას შორის, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მართვას დაქვემდებარებული ხელოვნური ტყეების ბუნებრივ ტყეებად გარდაქმნის მიზნით, გრანტის ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-031919288-03 11.07.2019)

4.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაციისა და ინტეგრირებული ავტომატიზებული მგზავრობის საფასურის შეგროვების სისტემის შესამუშავებლად" გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების (№ C37466/1413/9665) დანართ B-ში (საკონსულტაციო კონტრაქტი) განსახორციელებელ ცვლილებაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-031919875-03 17.07.2019)

5.             

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №34-115 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  (საკრებულოს №12-031920332-03 22.07.2019)

6.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №35-118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-031917979-03 28.06.2019)

7.             

„ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 მაისის №42-40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-031918565-03 04.07.2019)

8.             

ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031918454-03 03.07.2019)

9.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-031918594-03 04.07.2019)

10.           

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის № 10-11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  (საკრებულოს №12-031919810-03 17.07.2019)

11.           

,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031919833-03 17.07.2019)

12.           

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის N10-15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031919810-03 17.07.2019)

13.           

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 თებერვლის №13-42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03191989-03 17.07.2019)

14.           

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების ქონების (ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების) განკარგვის (გასხვისების ან/და სარგებლობის უფლებით გადაცემის) და ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-100 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03191989-03 17.07.2019)

15.           

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ქონების (ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების) განკარგვის (გასხვისების ან/და სარგებლობის უფლებით გადაცემის), ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-106 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03191989-03 17.07.2019)

16.           

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისა და დაჩქარებული მომსახურების საფასურისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03191989-03 17.07.2019)

17.           

„ცალკეული ხაზობრივი ნაგებობების განთავსების, სამუშაოების წარმოების ან/და მათი შემდგომი რეგისტრაციის თაობაზე თანხმობის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03191989-03 17.07.2019)

18.           

ქ. თბილისში დიდი დიღომი, IV მიკრო რაიონში, მე-12 კორპუსის მიმდებარედ არსებული 2359 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.07.007.084) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №16-03191971-03 16.07.2019)

19.           

ქალაქი თბილისი, გოთუას ქუჩა, №21-ის მიმდებარედ არსებული 358 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.13.003.037) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03191845-03 03.07.2019)

20.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №12-031918382-03 03.07.2019)

21.           

ქალაქ თბილისში, მელაანის მე-V შესახვევის კორპუსი №20-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.08.037.001.01.502) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03191701-03 19.06.2019)

22.           

ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ არსებული 1082 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №72.16.21.898) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031919328-03 12.07.2019)

23.           

სს „თიბისი ბანკისთვის" (ს/კ 204854595) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 ოქტომბრის N311 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0319175110-03 25.06.2019)

24.           

ქალაქ თბილისში, მიცკევიჩის ქუჩა №6-ის მიმდებარედ არსებული 21 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.10.14.031.055) პირდაპირი განკარგვის წესით ლალი ჟღენტისთვის (პ/ნ: 01025004391) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031919289-03 11.07.2019)

25.           

ქალაქ თბილისში, პუშკინის ქუჩა №5-7-ის მიმდებარედ 19 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.018.064)  პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ფოტოპლაზა +"-სთვის  (ს/ნ: 205028762) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031919289-03 11.07.2019)

26.           

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №27-29-ის მიმდებარედ არსებული 171 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.027.029)  10 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით  ემზარ ბიწაძისთვის (პ/ნ: 54001006993) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031919289-03 11.07.2019)

27.           

ქალაქ თბილისში, კალოუბნის ქ. №1-ში მდებარე 9 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.19.20.024.959) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ნიკა 93"-სთვის (ს/ნ: 406077793) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031918595-03 04.07.2019)

28.           

ქალაქ თბილისში, სამღებროს ქუჩა №21-ის მიმდებარედ 3 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.064.072) და ქალაქ თბილისში, სამღებროს ქუჩა №21-ის მიმდებარედ 3 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.18.03.064.073) პირდაპირი განკარგვის წესით მიხეილ მანაშეროვისთვის (პ/ნ:01015003210) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03191846-03 03.07.2019)

29.           

ქალაქ თბილისში, ტაშკენტის ქუჩა №31-ის მიმდებარედ არსებული 8 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.10.14.004.043) პირდაპირი განკარგვის წესით მოსლემ ბაბახანისთვის (პ/ნ:  01491032850) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03191846-03 03.07.2019)

30.           

ქალაქ თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი VII კვარტალი, კორპუსი №2-ის მიმდებარედ 168 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.04.018.030) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „სამეცნიერო-საწარმოო კომპანია სოვბისთვის" (ს/ნ: 204446313) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით  გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-03191848-03 03.07.2019)

31.           

ქალაქ თბილისში, რუსთაველის გამზირი №14-ის მიმდებარედ 18 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.15.05.046.014) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „გესთისთვის" (ს/ნ: 405245471) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე (საკრებულოს №12-03191848-03 03.07.2019)

32.           

ქალაქ თბილისში, ონკოლოგიური საავადმყოფოს მიმდებარედ/ლევან ასათიანის ქ.№19-ის მიმდებარედ არსებული 65599 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.14.16.009.317), ქ. თბილისში, დიღმის მასივში, III კვარტალში მდებარე 9030 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.13.03.045.003), ქ. თბილისში, ბეთლემის ქ.№15-ში მდებარე ფართების (ს/კ: №01.18.03.072.064.01.500; №01.18.03.072.064.01.504, №01.18.03.072.064.01.505) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების და №01.10.06.001.021 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ უძრავ ქონებაზე 28.12.2007 წ. გაფორმებული ხელშეკრულებით №8932/1) გათვალისწინებული, ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის სასარგებლოდ არსებული იპოთეკის და ვალდებულების გაუქმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031918595-03 04.07.2019)

33.           

ქ. თბილისში, დიდი დიღმის დასახლებაში, მე-3 მ/რ-ში მდებარე 3191 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: #01.10.08.006.651) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების და #01.10.16.006.115 საკადასტრო ერთეულზე რეგისტრირებული ვალდებულების გაუქმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031919379-03 12.07.2019)

34.           

ქალაქ თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქ. კვარტალი II, კორპუსი №1-ის მიმდებარედ არსებული 2027 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.14.003.707) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-031919328-03 12.07.2019)

35.           

აუქციონში გამარჯვებულ შპს „ქართლიენერჯი"-სთვის (ს/კ 404561568) ელექტრო სატრანსპორტო საშუალებების დამტენებისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031919381-03 12.07.2019)

36.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „ქართლიენერჯი"-ს (ს/ნ: 404561568) შორის 2019 წლის 22 მარტს გაფორმებული იჯარის შესახებ Nე-455-1-23227  ხელშეკრულების  ცვლილების  თაობაზე (საკრებულოს №12-031919381-03 12.07.2019)

37.           

ქალაქ თბილისში, მიხეილ გახოკიძის ქუჩა 26-ის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი 01.19.19.004.078) არსებული 15803 კვ.. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031912835-03 08.05.2019)

38.           

ქალაქ თბილისში, პეტრე იბერის ქუჩა 13-ის შესახვევის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი 01.10.06.001.261) არსებული 16885 კვ.. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031912835-03 08.05.2019)

39.           

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0319189132-03 08.07.2019; №12-031919797-03 16.07.2019; N12-031919895-03 17.07.2019; N12-031919896-03 17.07.2019; №12-031916324-03 12.06.2019; №12-031917957-03 28.06.2019)

40.           

ქალაქ თბილისში, ი. ჭავჭავაძის გამზირის დუბლ-საპროექტო გზასა და ინდივიდუალური ბინათმშენებლობა "ვაკე-94"-ის ტერიტორიას შორის, (ნაკვეთი 05/139) მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.14.005.197) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03191798-03 28.06.2019)

41.           

ქ. თბილისში, ქართულ-ამერიკული მეგობრობის გამზირი, №25 (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.013.814) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319189142-03 08.07.2019)

42.           

ქ. თბილისში, სოფელ ზემო ლისზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 72.16.18.847,) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03191797-03 28.06.2019; №12-03181318-03 11.05.2019)

43.           

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ლამის ქუჩის მონაკვეთისთვის მსახიობ ბელა მირიანაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს N03-0319182102 01.07.2019)

44.           

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ლამის ქუჩის შესახვევისთვის, ლამის II ჩიხისთვის და ასპინძის ქუჩის შესახვევის მონაკვეთისთვის მსახიობ დოდო ჭიჭინაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს N03-0319182102 01.07.2019)

45.           

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, წერნაქის ქუჩის მონაკვეთისთვის მსახიობ ლეილა აბაშიძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს N03-0319182102 01.07.2019)

46.           

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, მახათას ქუჩის შესახვევისთვის მსახიობ ლიანა ასათიანის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს N03-0319182102 01.07.2019)

47.           

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, მახათას ქუჩისთვის მსახიობ მარინე თბილელის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს N03-0319182102 01.07.2019)

48.           

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, უნივერსიტეტის ქუჩის მონაკვეთისთვის, მასთან არსებული უსახელო ქუჩისთვის და ერთი გასასვლელისთვის რეჟისორ გიორგი დანელიას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს N03-0319182102 01.07.2019)

49.           

ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, რევაზ თაბუკაშვილის ქუჩის ჩიხისთვის და შესახვევისთვის მსახიობ მედეა ჯაფარიძის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს N03-0319182102 01.07.2019)

50.           

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, წყნეთის გზატკეცილთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ერთი ჩიხისთვის რეჟისორ ვახტანგ ტაბლიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს N03-0319182102 01.07.2019)

51.           

ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ვასილ ბარნოვის II ჩიხისთვის და ერეკლე ტატიშვილის I ჩიხისთვის მსახიობ გივი ბერიკაშვილის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს N03-0319182102 01.07.2019)

52.           

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სერგო ზაქარიაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის მსახიობ იაკობ ტრიპოლსკის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს N03-031920346 22.07.2019)

53.           

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, გია რომელაშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო სპორტული მოედნისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის ლევან შათირიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს N03-031920346 22.07.2019)

54.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

LiveZilla Live Chat Software