+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

23 ივლისს 10:30 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა .

 

 

 


#საკითხის დასახელება


1. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა  და ა(ა)იპ ,,Rockefeller Philanthropy Advisors, Inc- ფონდს"-ს შორის ,,100 მედეგი ქალაქის ინიციატივის ფარგლებში, გაფორმებელი გრანტის ხელშეკრულებში" ცვლილების შეტანის თაობაზე  თანხმობის მიცემის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე
(28.06.2019; 12-031917959-03)


2. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას შორის, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მართვას დაქვემდებარებული ხელოვნური ტყეების ბუნებრივ ტყეებად გარდაქმნის მიზნით გრანტის ხელშეკრულების გაფორმების  თაობაზე  თანხმობის მიცემის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე
(11.07.2019; 12-031919288-03)


3. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკს შორის, ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაციის და ინტეგრირებული ავტომატიზებული მგზავრობის საფასურის შეგროვების სისტემის შესამუშავებლად" გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების(NC37466/1413/9665) დანართ B-ში (საკონსულტაციო კონტრაქტი) განსახორციელებელ ცვლილებაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიცემის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ
(17.07.2019წ. N12-031919875-03)4.  „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის  N34-15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დადგენილების პროექტი(22.07.2019; №12-031920332-03)

 


5.  „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ" (04.07.2019; 12-031918594-03 )6. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12  დეკემბრის №17-55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ(17.07.2019; N12-031919833-03)7. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის N10-11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ (17.07.2019; N12-031919810-03)8.  „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის N10-15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ (17.07.2019; N12-031919810-03)9.  „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ" ქალაქთბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2019 წლის 24 მაისის №42-40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (04.07.2019; 12-031918565-03)10.  „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ
(03.07.2019; N12-031918454-03)


11. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №35-118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ(28.06.2019;№12-031917979-03)
12. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 თებერვლის N13-42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ(17.07.2019;  N12-03191989-03)


13. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისა და დაჩქარებული მომსახურების საფასურისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ(17.07.2019; №12-03191989-03) 14. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ქონების (ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების)განკარგვის (გასხვისების ან/და სარგებლობის უფლებით გადაცემის), ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-106 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ
(17.07.2019; №12-03191989-03) 

 


15.  „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების ქონების (ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების) განკარგვის (გასხვისების ან/და სარგებლობის უფლებით გადაცემის) და ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-100 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ
(17.07.2019; N12-03191989-03)


16.  „ცალკეული ხაზობრივი ნაგებობების განთავსების, სამუშაოების წარმოების ან/და მათი შემდგომი რეგისტრაციის თაობაზე თანხმობის გაცემის წესი დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ
(17.07.2019;  N12-03191989-03)17.  "სს „თიბისი ბანკისთვის" (ს/კ 204854595) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე"  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 26 სექტემბრის N18.797.1151 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის 19 ივნისის N19.679.888  განკარგულებით წარმოდგენილი საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ
( 24.06.2019; N12-0319175110-03 )

 


18. "ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ არსებული 1082 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: #72.16.21.898) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ
 (12.07.2019; N12-031919328-03)

 19.  „ქალაქ თბილისში, პეტრე იბერის ქუჩა N13-ის შესახვევის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: N01.10.06.001.261) არსებული 16885 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ(08.05.2019; N12-031912835-03)20. „ქალაქ თბილისში, მიხეილ გახოკიძის ქუჩა N26-ის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი N01.19.19.004.078) არსებული 15803 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ
(08. 05. 2019; N12-031912835-03) 21. "ქალაქ თბილისში, მელაანის მე-V შესახვევის კორპუს N20-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.08.037.001.01.502) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ
 (19.06.2019; N12-03191701-03)22. "ქ. თბილისში დიდი დიღმის დასახლების IV მიკრო რაიონში, მე-12 კორპუსის მდებარედ არსებული 2359 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.10.07.007.084) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისათვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა  და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე
(16.07.2019; N16-03191971-03)23. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ თანხმობის გაცემის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ
(02.07.2019; N12-031918382-03)

 

 

24. ქ. თბილისში, გოთუას ქუჩის N21-ის მიმდებარედ არსებული 358 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N 01.10.13.003.037) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე"  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ"
 (03.07.2019; N12-03191845-03)25. „ქალაქ თბილისში, სამღებროს ქუჩა  №21-ის მიმდებარედ 3 კვ.მ მიწის  ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: (ს/კ: №01.18.03.064.072) და   ქალაქ თბილისში, სამღებროს ქუჩა  №21-ის მიმდებარედ 3 კვ.მ მიწის  ნაკვეთის (ს/კ: №01.18.03.064.073) პირდაპირი განკარგვის წესით მიხეილ მანაშეროვისთვის (პ/ნ:01015003210) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ(03.07.2019; 12-03191846-03) 26.  „ქალაქ თბილისში, ტაშკენტის ქუჩა  №31-ის მიმდებარედ არსებული 8 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (ს/კ: №01.10.14.004.043) პირდაპირი განკარგვის წესით მოსლემ ბაბახანისთვის (პ/ნ: 01491032850) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ(03.07.2019; N12-03191846-03)27. ქალაქ თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი VII კვარტალი, კორპუსი N2-ის მიმდებარედ 168 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.04.018.030) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „სამეცნიერო-საწარმოო კომპანია სოვბისთვის" (ს/ნ: 204446313) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ(03.07.2019; 12-03191848-03)

 


28. ქალაქ თბილისში, რუსთაველის გამზირი №14-ის მიმდებარედ 18  კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: (ს/კ: №01.15.05.046.014)  პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „გესთისთვის" (ს/ნ: 405245471) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე  (03.07.2019; 12-03191848-03  )

 29. „ქალაქ თბილისში, მიცკევიჩის ქუჩა №6-ის მიმდებარედ არსებული 21 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.10.14.031.055) პირადი განკარგვის წესით  ლალი ჟღენტისთვის (პ/ნ: 01025004391) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე." ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ.(11.07.2019; № 12-031919289-03)30. „ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №27-29-ის მიმდებარედ არსებული  171 კვ.მ მიწის  ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.027.029) 10 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ემზარ ბიწაძისთვის (პ/ნ:54001006993) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ(11.07.2019; 12-031919289-03)

 


31.  „ქალაქ თბილისში, პუშკინის ქუჩა №5-7-ის მიმდებარედ 19 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: (ს/კ: №01.18.03.018.064) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ფოტოპლაზა +"ისთვის (ს/ნ:205028762)  სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ(11.07.2019; № 12-031919289-03)

 32. " აუქციონში გამარჯვებულ შპს "ქართლიენერჯი"-სთვის (ს/კ 404561568) ელექტროსატრანსპორტო საშუალებების დამტენებისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ
(12.07.2019; N12-031919381-03)

 


ნინო კვეტენაძესსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული და   საინვესტიციო პროექტების სამსახურის უფროსი33"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ- ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „ქართლიენერჯი"-ს (ს/ნ:404561568) შორის 2019 წლის 22 მარტს გაფორმებულ იჯარის შესახებ Nე-455-1-23227 ხელშეკრულების ცვლილების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ
(12.07.2019; N12-031919381-03)

 34.  ქალაქ თბილისში, კალოუბნის ქ. №1-ში მდებარე 9 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის  (ს/კ: №01.19.20.024.959) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ნიკა 93"-ისთვის (ს/ნ: 406077793) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე(04.07.2019;12-031918595-03)ნინო კვეტენაძესსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული და   საინვესტიციო პროექტების სამსახურის უფროსი 35.ქალაქ თბილისში, ონკოლოგიური საავადმყოფოს მიმდებარედ/ლევან ასათიანის ქ. #19-ის მიმდებარედ არსებული 65599 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: #01.14.16.009.317), ქ. თბილისში, დიღმის მასივში, III კვარტალში მდებარე 9030 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: #01.13.03.045.003), ქ. თბილისში, ბეთლემის ქ. #15-ში მდებარე ფართების (ს/კ: #01.18.03.072.064.01.500; #01.18.03.072.064.01.504, #01.18.03.072.064.01.505) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების და #01.10.06.001.021 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ უძრავ ქონებაზე 28.12.2007წ. გაფორმებული ხელშეკრულებით (#8932/1) გათვალისწინებული, ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის სასარგებლოდ არსებული იპოთეკის და ვალდებულების გაუქმების თაობაზე (04.07.2019;12-031918595-03)

 


 36 "ქალაქ თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქ. კვარტალი II, კორპუსი N1-ის მიმდებარედ არსებული 2027 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.17.14.003.707) გაცვლის ფორმით პრივატიზების გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ
(12.07.2019; N12-031919328-03)

 37-45„ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რიაონში, ლამის ქუჩის მონაკვეთისთვის მსახიობ ბელა მირიანაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ"„ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ლამის ქუჩის შესახვევისთვის, ლამის II ჩიხისთვის და ასპინძის ქუჩის შესახვევის მონაკვეთისთვის მსახიობ დოდო  ჭიჭინაძის სახელის მინიჭების შესახებ"„ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, წერნაქის ქუჩის მონაკვეთისთვის მსახიობ ლეილა აბაშიძის სახელის მინიჭების შესახებ"„ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, მახათას ქუჩის შესახვევისთვის მსახიობ ლიანა ასათიანის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ"„ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, მახათას ქუჩისთვის მსახიობ მარინე თბილელის სახელის მინიჭების შესახებ"„ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, უნივერსიტეტის ქუჩის მონაკვეთისთვის, მასთან არსებული უსახელო ქუჩისთვის და ერთი გასასვლელისთვის კინორეჟისორ გიორგი დანელიას სახელის მინიჭების შესახებ"„ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, რევაზ თაბუკაშვილის ქუჩის ჩიხისთვის და შესახვევისთვის მსახიობ მედეა ჯაფარიძის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ"„ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, წყნეთის გზატკეცილთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ერთი ჩიხისთვის რეჟისორ ვახტანგ ტაბლიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ"ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ვასილ ბარნოვის II ჩიხისთვის და ერეკლე ტატიშვილის I ჩიხისთვის მსახიობ გივი ბერიკაშვილის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებების პროექტების თაობაზე (01.07.2019; N03-0319182102)

 


46-47 „ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სერგო ზაქარიაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის მსახიობ იაკობ ტრიპოლსკის სახელის მინიჭების შესახებ"„ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, გია რომელაშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო სპორტული მოედნისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის ლევან შათირიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებების პროექტების თაობაზე

(22.07.2019; №03-031920346)

 48. ნინო რუხაძის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 
(09.07.2019; 02-031919022-03) 

LiveZilla Live Chat Software