+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

24 მაისს 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

 

 

# საკითხის დასახელება მომხსენებელი/ლები

 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N34-115 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(22.05.2019; N12-031914291-03)

 

2. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე’’

(17. 05. 2019; №12-031913750-03)

 

 

3.„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის N10-19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

  დადგენილების პროექტის შესახებ

 

 (17:05:2019; №12-031913750-03)

 

4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №35-118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

 (02. 05. 2019; N12-031912288-03)

 

 

5 „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 

6. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 7 დეკემბრის №32-110 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

7. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1  კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის N24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 დეკემბრის N32-110 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის N37-9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(20.05.2019; N12-031914063-03)

 

 

8.„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(10.05.2019; №12-031913040-03) 

 

 

9 „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის N33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(21.02.2019; N12-0319052158-03)

 

 

10„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს რეორგანიზაციის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

(20.05.2019; №12-031914074-03)

 

 

 

11 „ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში მდებარე 37190 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.14.06.003.048) და ქალაქ თბილისში, მთავარანგელოზის ქ. #30-ში მდებარე 394 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.17.01.048.021) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(11. 03. 2019; №12-0319070105-03)

 

 

12 “ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში მდებარე 19200 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: #01.14.06.003.049) გაცვლის ფორმით პრივატიზების გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(11.03.2019; N12-0319070105-03)

 

 

 

13 “ქალაქ თბილისში, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდინარე მტკვარს შორის მდებარე 3069 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: #01.17.14.001.301) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე”   ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(11.03.2019; N12-0319070105-03)

 

 

 

14 “ქალაქ თბილისში, მიროტაძის ქუჩაზე (ყოფილი ოჟიოს)  არსებული მიწის ნაკვეთების (ს/კ: #01.10.13.033.926; #01.10.13.033.927; #01.10.13.033.159) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე”  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(03.05.2019; N12-031912338-03)

 

 

 

15„ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე 3000 კვ.მ და 1680 კვ.მ მიწის ნაკვეთების (ს/კ: N01.14.06.006.091; N01.14.06.006.092)  გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(22.05.2019; №12-03191421-03)

 

 

16 „ქალაქ თბილისში, კახეთის ხევი N5-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.02.069.014) მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

 (18.04.2019; N12-031910875-03)

 

 

17. „ქალაქ თბილისში, დიღმის მასივში, მე-6 კვარტალის კორპუს N19-ში (საკადასტრო კოდი: №01.13.03.032.001) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე”

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(18.04.2019;  №12-031910875-03)

 

 

 

18 “ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, ერეკლე II-ის ქუჩა N14-ში (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.052.020.01.003) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(18.04.2019; N12-031910875-03)

 

 

 

19 ქალაქ თბილისში, პეკინის გამზირი №35-ში (საკადასტრო კოდი: №01.10.13.013.006.01.014) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

(18.04.2019 ;№12-031910875-03)

 

 

20. „ქალაქ თბილისში, ნაკადულის ქუჩა N2ა-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.33.008.020) მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(08.05.2019;  №12-031912835-03)

 

 

21 ქალაქ თბილისში, წულაძის ქუჩა (კორპუსი) №29-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.11.037.003) მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

 (08.05.2019;№12-031912835-03)

 

 

22„ქალაქ თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N117-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.14.001.099) მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

 (20.05.2019; N12-031914075-03)

 

 

23 “ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილი N89-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.24.008.002.01.523) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

 (20.05.2019; N12-031914075-03)

 

 

24 ქ. თბილისში, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდ. მტკვარს შორის (ნაკვეთი 03/21) მდებარე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 75.16 კვ.მ. ფართის (საკადასტრო კოდი: 101.17.14.003.387.01.01.012) ყოფილი საბინაო - სამშენებლო კოოპერატივის წევრისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე 

(11.03.2019 ;№12-031907021-03)

 

 

25 ქ. თბილისში, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდ. მტკვარს შორის (ნაკვეთი 03/21) მდებარე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 71.26 კვ.მ. ფართის (საკადასტრო კოდი: 101.17.14.003.387.01.01.014) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე

(11.03.2019 ;№12-031907022-03)

 

 

26 „ქალაქ თბილისში, გლდანის I მასივის ტერიტორიაზე არსებულ 600 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე განთავსებული N1 შენობა-ნაგებობის (ს/კ: N72.13.03.111) დემონტაჟის და დემონტაჟის შედეგად მიღებული მატერიალური სახის ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(15.05.2019; N12-03191352-03)

 

27 “ქალაქ თბილისში, ქეთევან წამებულის გამზირი, ბოჭორმის ქუჩა №50/18-ის მიმდებარედ 4 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (ს/კ: №01.17.13.041.024) და ქეთევან წამებულის გამზირი, ბოჭორმის ქუჩა №50/18-ის მიმდებარედ 4 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (ს/კ: №01.17.13.041.025) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „Unique Stay Hotels“-ისთვის (ს/ნ: 406092650) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(01.05.2019; N12-03191211-03)

 

 

28 ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ: №01.16.05.032.024) 20 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით იანა ღუდუშაურისთვის (პ/ნ: 01006006650) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის  საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

(03.05.2019; №12-031912338-03)

 

 

29 ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი №3-ის მიმდებარედ 65 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (ს/კ: №01.14.07.003.041) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ევროპროდუქტისთვის“ (ს/ნ: 202227134) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე

 (03.05.2019; №12-031912381-03 )

 

 

30 ქალაქ თბილისში, ჟ. შარტავას ქუჩა N7-ში, შენობა-ნაგებობა N 1-ში,  მე-14 სართულზე არსებული 392.52  კვ.მ ფართის  (საკადასტრო კოდი:  01.10.13.015.127)  პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „აგროჰაბისთვის“ (ს/ნ: 404502098) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე

 (№12-031912381-03 03.05.2019)

 

 

31 ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში არსებული 43314 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.11.04.011.009) და ქ.თბილისში, სკოლის ქუჩის მიმდებარედ 715 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.11.04.011.003) შპს „ჯი ემ ჯისთვის“ (ს/ნ: 404398237) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

(03.05.2019;№12-031912381-03) 

 

 

 

32 ,,ქალაქ თბილისში, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე არსებული 1756 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.016.148) შპს ,,ალმასთვის“ (ს/ნ 204873388) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის N379 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

(03.05.2019;12-031912379-03)

 

 

33 “ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და აუქციონში გამარჯვებულ პირს - შპს "კონსალტინგ გრუპს" (უფლებამონაცვლე: შპს „სითი ბოქსი“, ს/კ: 439402843) შორის 2017 წლის 31 მაისს გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის N216 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(20. 05. 2019; №12-031914066-03)

 

 

 

34 ქალაქ თბილისში, თევდორე მღვდლის ქ. N7-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის (ს/კ: N01.13.07.021.321) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(20.05.2019; №12-0319140116-03)

 

 

 

35. 2016 წლის 19 აპრილს გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებასთან (სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი - N160405188) დაკავშირებით განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(20. 05. 2019; №12-031914067-03)

 

 

36 „ყოველწლიურ საბაზრო საიჯარო ღირებულებაზე ნაკლები ოდენობის  საწყისი სარგებლობის საფასურით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ელექტროსატრანსპორტო საშუალებების  დამტენების განთავსების მიზნით, უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით ელექტრონული აუქციონის წესით გადაცემის შესახებ“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის N19.203.308  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

(23.05.2019; 12-03191439-03)

 

 

 

37. ფრაქციის “ქართული ოცნება- დემოკრატიული საქართველო“ თავმჯდომარიის მოადგილეების არჩევის საკითხის ცნობის სახით მიღება

(01.05.2019; 03-0319113104)

(03.05.2019; 03-031912319)

 

 

38-43 „ქ. თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, მახათას აღმართთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაღუპული თამარ მამულაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ“

ქ. თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, რეხის I ქუჩის მონაკვეთისთვის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაღუპული თამუნა დოლიძის სახელის მინიჭების შესახებ“

„ქ. თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, რეხის I ქუჩის მონაკვეთისთვის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაღუპული თინა ენუქიძის სახელის მინიჭების შესახებ“

„ქ. თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, რეხის II ქუჩისთვის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაღუპული მანანა ლოლაძის სახელის და რეხის III ქუჩის მონაკვეთისთვის მანანა ლოლაძის I ჩიხის სახელის მინიჭების შესახებ”

„ქ. თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, რეხის შესახვევისთვის და მასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაღუპული ელისო ჭიპაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ“

„ქ. თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ალექსანდრე ყანჩელის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაღუპული მზია ჯინჭარაძის სახელის მინიჭების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებების პროექტების თაობაზე

 (02.05.2019; N03-031912225)

 

 

44-52  ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ნავთლუღის II დასახლების III ქუჩისთვის, IV ქუჩის მონაკვეთისთვის და მასთან არსებული სამი შესახვევისთვის ფილოლოგის, აკადემიკოს ელენე მეტრეველის სახელის მინიჭების შესახებ

ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, ცოლიკაურის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ორი შესახვევისთვის სახელმწიფო მოღვაწის, აკადემიკოს ირაკლი ჟორდანიას სახელის მინიჭების შესახებ

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ვაჟა-ფშაველას გამზირთან არსებული უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული შესახვევისთვის მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის, აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სახელის მინიჭების შესახებ

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ირინა შტენბერგის ქუჩისთვის სავანეს სახელის მინიჭების შესახებ

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, გიორგი აბაშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ერთი შესახვევისთვის მხატვარ ირინა შტენბერგის სახელის მინიჭების შესახებ

ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩასთან არსებული უსახელო სკვერისთვის პოეტის იოსებ გრიშაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, თბილისის ზღვასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის საქართველოს ეროვნული გვარდიის კაპიტნის ნუგზარ შანავას სახელის მინიჭების შესახებ

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, მელაანის ქუჩის V შესახვევისთვის და მასთან არსებული ერთი ჩიხისთვის გენერალ-მაიორ რომან გვენცაძის სახელის მინიჭების შესახებ

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, გარდაბნის გზატკეცილის მონაკვეთისთვის, მასთან არსებული ოთხი შესახვევისთვის, სამი ჩიხისთვის და ერთი გასასვლელისთვის მხატვარ-მონუმენტალისტის ემირ ბურჯანაძის სახელის მინიჭების შესახებ

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებების პროექტების თაობაზე

 

 

(06. 05. 2019; №03-031912641)

 

LiveZilla Live Chat Software