+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

12 მარტს 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა.

 

 

                                                              დღის წესრიგი

დასახელება

მომხსენებელი

1.

საფინანსო საქალაქო სამსახურის წერილი #11-01190701512 ქ“თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში ასიგებების კვარტალური გადანაწილების შესახებ.

გაიოზ თალაკვაძე

2.

2010 წლის 20 ივლისის იჯარის ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობებით ნაკისრი ვალდებულებების 2015 წლის 26 იანვრიდან 2017 წლის 28 თებერვლამდე შეუსრულებლობისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსაგან ნანული ჭიაურელის (პ/ნ 01024043431) გათავისუფლების თაობაზე.

ნინო კვეტენაძე

3.

ქ.თბილისში, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩისა და მდ.მტკვარს შორის (ნაკვ.03/21) მდებარე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 75,16 კვმ ფართის (საკ/კოდი: 01.17.14.003.387.01.01.012) ყოფილი საბინაო - სამშენებლო კოოპერატივის წევრისათვის (ნანა კაჭარავასთვის)  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე.

ნინო კვეტენაძე

4.

ქ.თბილისში, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩისა და მდ.მტკვარს შორის (ნაკვ.03/21) მდებარე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 71,26 კვმ ფართის (საკ/კოდი: 01.17.14.003.387.01.01.014) ყოფილი საბინაო - სამშენებლო კოოპერატივის წევრისათვის (ქეთევან ბედუკაძე)  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე.

ნინო კვეტენაძე

5.

"ქალაქ თბილისში, ჭავაჭავაძის ჩიხი №37-ის მიმდებარედ/ჭავაჭავაძის ჩიხი №37-ში მდებარე გარკვეული უძრავი ქონების (საკ/კოდი:01.14.14.005.163) ააიპ ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი „მწვანე სახლისთვის“ (ს/კ 205270570) პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2014 წლის 5 მარტის №07.54/295 დადგენილებით განსაზღვრული საიჯარო ქირის გადახდის ვალდებულების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსაგან გათავისუფლების თაობაზე.

ნინო კვეტენაძე

 

LiveZilla Live Chat Software