+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

12 თებერვალს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

 

 

 

საკითხის დასახელება

1.       

კომერციულ ბანკში საკრედიტო ხაზის გახსნის მიზნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-03190431-03  12.02.2019)

 

2.       

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს და შპს „თბილსერვის ჯგუფს“ შორის „თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტთან დაკავშირებით“ ქვესასესხო ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-03190432-03  12.02.2019)

 

3.       

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0319042186-03  11.02.2019)

 

4.       

აქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 7 დეკემბრის32-110 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-0319042186-03  11.02.2019)

 

5.       

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის №10-14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  (საკრებულოს №12-03190436-03  12.02.2019)

 

6.       

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის 10-19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ(საკრებულოს №12-03190436-03  12.02.2019)

 

7.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-031903982-03  08.02.2019)

 

8.       

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №35-118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-031903979-03  08.02.2019)

 

9.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფრით/საცხოვრისით  უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-0319035182-03 04.02.2019)

 

10.    

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის მე-3 მასივში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიზნით უძრავი ქონების პრივატიზების თაობაზე  ინტერესთა გამოხატვის პირობების მოწონების შესახებ (საკრებულოს №12-0319036156-03  5.02.2019)

 

11.    

„ქალაქ თბილისში, ალეკო გობრონიძის ქუჩა N10-ის მიმდებარედ 128 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან  (საკადასტრო კოდი: №01.11.13.002.251) 29 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „სამშობლოსთვის“ (ს/ნ 404984228) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 დეკემბრის №338 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების და ქალაქ თბილისში, ალეკო გობრონიძის ქუჩა N10-ის მიმდებარედ არსებული 128 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.11.13.002.251) 14 კვ.მ. საერთო ფართობის მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „სამშობლოსთვის“  (ს/ნ: 404984228) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03190312-03  31.01.2019)

 

12.    

ქალაქ თბილისში, დ. აღმაშენებლის გამზ. 9-25-ის მიმდებარედ არსებული 173 კვ.. მიწის ნაკვეთიდან (/: 01.16.05.031.029) 9 კვ.. მიწის ნაკვეთის ლევან ლიპარტელიანისთვის (პ/ნ: 53001011062) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03190312-03  31.01.2019)

 

13.    

ქალაქ თბილისში, .აღმაშენებლის გამზირი №31-41-ის მიმდებარედ არსებული 193 კვ. მიწის ნაკვეთიდან (/: №01.16.05.026.024) 15 კვ.. მიწის ნაკვეთის შპსსთარ“-ისთვის (/: 406178381) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319036159-03  05.02.2019)

 

14.    

ქალაქ თბილისში, ლესელიძის ქუჩა №43-ის მიმდებარედ არსებული 244 კვ. მიწის ნაკვეთიდან (/: №01.18.03.065.033) 6 კვ.. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ლალი გოჩიტაშვილისთვის (/: 01006019038) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319036159-03  05.02.2019)

 

15.    

ქალაქ თბილისში, დასახლება ლილო, მიკრორაიონი I, კორპუს N12-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.27.008.005.01.123) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031903622-03  5.02.2019)

 

16.    

ქალაქ თბილისში, აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა, მე-2 ჩიხი N10-ში (საკადასტრო კოდი: N01.13.01.006.008) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031903622-03  5.02.2019)

 

17.    

ქალაქ თბილისში, ლეხ კაჩინსკის ქუჩა N13-ში(საკადასტრო კოდები: N01.17.13.022.003.01.521 და N01.17.13.022.003.01.522) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031903622-03  5.02.2019)

 

18.    

ქალაქ თბილისში, სოფელ შინდისში მდებარე წყალმომარაგების ქსელის (/კ: 181.00.885) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319036155-03  5.02.2019)

 

19.    

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი-3-ის დასახლების I მიკრო/რაიონში, მაგისტრალის დასაწყისის შუა ზოლში მდებარე 3123 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: #01.19.20.001.138) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319036155-03  5.02.2019)

 

20.    

ქალაქ თბილისში, გლდანში, გიორგიწმინდას დასახლებაში არსებული 600 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (/კ: 172.13.03.588) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319036155-03  5.02.2019)

 

21.    

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს - 112-03190258-03 25.01.2019; 112-031834876-03 14.12.2018)

 

22.    

ქალაქ თბილისში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N30-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე საკადასტრო კოდი: N01.14.05.008.279   (საერთო ფართობი 18 765 კვ.მ.)  განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319042142-03  11.02.2019)

 

23.    

ქალაქ თბილისში, მოსკოვის გამზირი N13-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდით: №01.17.12.003.035, ფართობი:  33 169 კვ.მ.) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-031903980-03  08.02.2019)

 

24.    

ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, გ. ტერევერკოს II ჩიხი 12-ში, 14-ში, 16-ში, 19-ში; გიორგი ტერევერკოს ქუჩა 115-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: 01.13.01.017.065; 01.13.01.017.080; 01.13.01.017.078; 01.13.01.017.079; 01.13.01.017.082; 01.13.01.017.076) და მიმდებარედ არსებულ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03190351-03  04.02.2019)

 

25.    

ქალაქ თბილისში, ჯიქიას ქუჩა №7-ში  არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდით: №01.14.05.008.204) საერთო ფართობი 9440 კვ.მ. განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის მოწონების  თაობაზე (საკრებულოს №12-031903585-03  04.02.2019)

 

26.    

„ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, ქერჩის ქუჩაზე სოფლის შემოგარენში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო დოკი: 01.11.05.029.025; 01.11.05.029.259, 01.11.05.029.258) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროქტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2017 წლის 15 აგვისტოს N298 განკარგულებით დამტკიცებული  განაშენიანების რეგულირების გეგმის  კორექტირებული პროექტის მოწონების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319036191-03  05.02.2019)

 

27.    

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონი ხევძმარის ქუჩა N1-ის მიმდებარედ, არსებულ მიწის ნაკვეთზე ს/კ: №01.11.13.001.117 განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის თაობაზე  (საკრებულოს №16-03190211-03  21.01.2019)

 

28.    

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის 2018 წლის (01.07.2018- 31.12.2018) მუშაობის ანგარიში (საკრებულოს №03-03190253  25.01.2019)

 

 

LiveZilla Live Chat Software