+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

6 მარტს 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

      1.

საკრებულოს წევრის - თემურ გორგაძის უფლებამოსილების შეჩერების თაობაზე

 

(05.03.2018; 04-031806412-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა კომისიის თავმჯდომარე

      2.

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების დაფუძნების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(01.03.2018. №12-03180607-03)

 

 

სერგო ბირკაძე

იურიდიული საქალაქო სამსახურს უფროსი

3.

 

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის „სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა“ (კოდი 07 05 03) ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებებიდან წარმატებული სტუდენტების წახალისებისა და სოციალურად დაუცველი სტუდენტების დაფინანსების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 თებერვლის N3-11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

( 22.02.2018; N12-03180531-03)

 

ირაკლი გვილავა

მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსი

4.

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

( 22.02.2018; N12-03180531-03)

ირაკლი გვილავა

მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსი

5.

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების“ ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

 (26.02.2018; №12-03180575-03)

მარიამ ჩივაძე

მერიის ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის იურისტი

 

6.

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №8-22  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(28.02.2018; N12-03180591-03)

 

მარიამ ჩივაძე

მერიის ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის იურისტი

7.

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკს შორის, ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაციის და ინტეგრირებული ავტომატიზირებული მგზავრობის საფასურის შეგროვების სისტემის შესამუშავებლად გასაფორმებელი გრანტის ხელშეკრულების“ თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 

(23.02.2018; N12-0318054161-03)

 

მალხაზ ჭამპურიძე

მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

8.

 

„ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი, კორპუსი N4-ში  (საკადასტრო კოდი N01.14.06.007.037) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(26.02.2018. №12-03180576-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

    9.

 

 

ქალაქ თბილისში, მარჯანიშვილის მოედანზე არსებული თარგის მიერ დაკავებული 345 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკად          ასტრო კოდი: N01.16.05.003.092) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „გარდენისათვის“ (ს/ნ: 205222025) სარგებლობის უფლებით, თხოვების ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 

(26.02.2018; N12-03180576-03)

 

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

    10.

 

„ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქ. N18ბ-ს მიმდებარედ არსებული 16 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N72.13.18.679) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 

(26.02.2018; N12-03180576-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

11.

 

„შპს „გუდაური სქი რესორტის (ს/კ: 204576066) მიმართ გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 

(28.02.2018; N12-03180592-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

   12.

„ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი, კორპუსი N5-ში (საკადასტრო კოდი: N01.14.06.007.036) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 

(28.02.2018; N12-03180592-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

   13.

 

„ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში მდებარე 26 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #72.13.28.861) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 

(26.02.2018; N12-03180576-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

  14.

 

,,ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის №10-16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

(05.03.2018; 12-031806432-03)

 

 

სერგო ბირკაძე

იურიდიული საქალაქო სამსახურს უფროსი

LiveZilla Live Chat Software