+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

განკარგულება N179. “ქ. თბილისში, დიდი დიღომი, III მიკრო/რაიონი, 29-ე კორპუსის მიმდებარედ არსებული 6194 კვ. მ კვ.მ მიწის ნაკვეთისა (ს/კ: №01.10.08.006.217) და ქ. თბილისში, დიდი დიღომი, IV მიკრო/რაიონი, მე-15 კორპუსის მიმდებარედ არსებული 2498 კვ. მ კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.10.07.007.133) ე.წ. ყოფილი კოოპერატიული ბინათმშენებლობის  წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის, ფაქტობრივი მოსარგებლეებისა და  ინტერესთა გამოხატვის მოწვევაში გამარჯვებული შპს „პერსპექტივასათვის“ (ს/კ: 405304950) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 ივლისის №162 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

განკარგულება N101. ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალას მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: №72.16.27.071, №72.16.27.082, №72.16.27.072, №72.16.27.091, №72.16.27.092, №72.16.27.078, №72.16.27.076, №72.16.27.086, №72.16.27.075, №72.16.27.094, №72.16.27.084, №72.16.27.088, №72.16.27.074, №72.16.27.087, №72.16.27.081, №72.16.27.090, №72.16.27.073, №72.16.27.077, №72.16.27.080, №72.16.27.085, №72.16.27.079, №72.16.27.083, №72.16.27.093, №72.16.27.089) და ქალაქ თბილისში, სოფელი ლისის მიმდებარე ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: №72.16.27.101, №72.16.27.100, №72.16.27.098, №72.16.27.099, №72.16.27.097) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე სააგარაკე - დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №390 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე 

განკარგულება N91. ქალაქ თბილისში, (ორბელიანის) კოლმეურნეობის მოედანი „პირიმზე“-ს მიმდებარედ არსებული 242 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან 36 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.010.009) გვანცა ქურხულისთვის (პ/ნ: 01011076630) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N85. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537)  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ 

განკარგულება N82. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 16 078 კვ.მ. უძრავი ქონების  (მდებარე - ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობზე, II მიკრო/რაიონში, I კვარტალში, კორპუსი №8-ის მიმდებარედ, ნაკვ. 007/268 , საკადასტრო კოდი: №01.14.01.007.268) ყოფილი საუწყებო სამშენებლო კოოპერატივი №601-ის უფლებამონაცვლე – ქ. თბილისის ინდივიდუალური  ბინათმშენებლობის მენაშენეთა ამხანაგობა  „ნუცუბიძის პლატო 601“-სთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 ნოემბრის №382 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და ყოფილი საუწყებო სამშენებლო კოოპერატივი №601-ის უფლებამონაცვლე – ქ. თბილისის ინდივიდუალური  ბინათმშენებლობის მენაშენეთა ამხანაგობა  „ნუცუბიძის პლატო 601“-სა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს შორის  „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ 2016 წლის 2 დეკემბერს გაფორმებულ  ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანაზე თანხმობის გაცემის შესახებ 

განკარგულება N79. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ღია კაფეს მოწყობის მიზნით გადაცემული მიწის ნაკვეთების მოიჯარეთა მიმართ ზოგიერთი ხელშემწყობი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე

 

2020 წელი

განკარგულება N411. ქალაქ თბილისში, ცოტნე დადიანის ქუჩა, ვეტერანთა და შრომის პარკის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდით: №01.12.11.026.010 №01.12.11.026.053 №01.12.11.026.025 №01.12.11.026.027 №01.12.11.026.055 №01.12.11.026.054 №01.12.11.026.013 №01.12.11.026.016 №01.12.11.026.044 №01.12.11.026.029 №01.12.11.026.024 №01.12.11.026.008 №01.12.11.026.014 №01.12.11.026.009 №01.12.11.026.007 №01.12.11.026.002 №01.12.11.026.005 №01.12.11.026.004 №01.12.11.026.030 №01.12.11.026.026  №01.12.11.026.028 №01.12.11.026.012 №01.12.11.026.015 №01.12.11.026.051 №01.12.11.026.050 №01.12.11.026.038 №01.12.11.026.023 №01.12.11.026.056  №01.12.11.026.017 №01.12.11.026.037 №01.12.11.026.036 №01.12.11.026.043  №01.12.11.026.045 №01.12.11.026.046 №01.12.11.026.047 №01.12.11.026.048 №01.12.11.026.049 №01.12.11.026.034 №01.12.11.026.040 №01.12.11.026.041  №01.12.11.026.032 №01.12.11.026.039 №01.12.11.026.052) და დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების  თაობაზე 

განკარგულება N290. „ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კილომეტრზე მდებარე 1367 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.007.615), ქ. თბილისში, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ 2173 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.11.001.168) და ქ. თბილისში, წურწუმიასა და ნ. ირბახის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებული 1000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.01.050.017)  შპს „კაზ ფროფერთი მენეჯმენტ ისთ“-ისთვის (ს/კ 404520363) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის №130 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და საიჯარო პირობების დარღვევის გამო, დაკისრებული პირგასამტეხლოს პატიების თაობაზე 

განკარგულება N170. ქალაქ თბილისში,  ვარკეთილის მე-3 მასივში (ნაკვეთი 20/025),  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 30 205 კვ. მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.19.20.020.025) შპს „ვარკეთილი დიველოფმენთისათვის” (ს/ნ: 405323699) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და ამავე კომპანიასთან გასაფორმებელი „ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის მე-3 მასივში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა - ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიზნით უძრავი ქონების პრივატიზების პროექტის შესახებ“ იმპლემენტაციის ხელშეკრულების  პირობების შეთანხმების შესახებ

განკარგულება N84. ,,ქ. თბილისში, მიცკევიჩისა და პეკინის ქუჩების გადაკვეთაზე, 2812 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.030.054) და ქ. თბილისში, მიცკევიჩის ქუჩა, გამყოფ ზოლზე მდებარე 188 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.030.034) შპს „ი.დ.ლ“-ისთვის (ს/კ: 404497399) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 ნოემბრის N424 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და აღნაგობის პირობების დარღვევის გამო შპს ,,კასს პარკინგი’’-სთვის (ს/ნ 404497399) დაკისრებული პირგასამტეხლოს პატიების თაობაზე