+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

განკარგულება N83. „ქ. თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №8-ის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების 821.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.07.008.112) და ქალაქ თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №6-ში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების: შენობა-ნაგებობა N3-ის (ფართით 30 კვ.მ.), შენობა-ნაგებობა N8-ის (ფართით 28.89 კვ.მ.), შენობა-ნაგებობა N4-ის (ფართით 69.53 კვ.მ. (მათ შორის სარდაფი 11.46 კვ.მ., I სართულზე 58.07 კვ.მ)), შენობა-ნაგებობა N5-ის (ფართით 21.01 კვ.მ.), შენობა-ნაგებობა N9-ის (ფართით 3.47 კვ.მ) შენობა-ნაგებობა N1-ის (ფართით 2.09კვ.მ.), შენობა-ნაგებობა N7-ის (ფართით 29.37 კვ.მ) და შენობა-ნაგებობა N6-ის (ფართით 33.81 კვ.მ) (საკადასტრო კოდით: N01.14.07.008.012) პირდაპირი განკარგვის ფორმით გადაცემისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე‘’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 აგვისტოს №323 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

განკარგულება N58. „ქ. თბილისში, ი. ჭავჭავაძის გამზ. №10-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი №01.14.11.10.010) მდებარე 2 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის ფიზიკურ პირებისთვის  გულნარა მაღრაძისთვის (პირადი ნომერი: 01008012536), ლელა სიამაშვილისთვის  (პირადი ნომერი: 01008020508) და ირინე სიამაშვილისთვის (პირადი ნომერი: 01018000241) პირდაპირი განკარგვის წესით აღნაგობის უფლებით გადაცემის თაობაზე ხელშეკრულების ახალი რედაქციით ჩამოყალიბების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  - ქონების მართვის სააგენტოს 2011 წლის 05 მაისის №01-4/164 ბრძანებაზე თანდართული „აღნაგობის პირობების“ საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ფიზიკურ პირების:  გულნარა მაღრაძის (პ/ნ: 01008012536), ლელა სიამაშვილის  (პ/ნ: 01008020508) და ირინე სიამაშვილის (პ/ნ: 01018000241) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N57. „ქ. თბილისში, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №76-ში მდებარე 189003 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 651 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (მიწის საკადასტრო კოდი: №01.14.10.002.049) ფიზიკური პირისთვის - გივი გორდაძისთვის (პირადი ნომერი: 01010003118) პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე“ 2011 წლის 12 იანვრის  სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს N01-4/8 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის და მისი დანართის ახალი რედაქციით ჩამოყალიბების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის საaგენტოს  2012 წლის 5 მარტის N01-4/18 ბრძანებაზე თანდართული „საიჯარო პირობების“ საფუძველზე  დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ფიზიკური პირის - გივი გორდაძის (პ/ნ: 01010003118)  გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

საკრებულოს მეხუთე მოწვევა (2014 წლის 14 ივლისიდან - 2017 წლის 14 ნოემბრამდე)

განკარგულება N323. ქ. თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №8-ის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების 821.00 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.07.008.112) და ქალაქ თბილისში, თამარაშვილის შესახვევი №6-ში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების: შენობა-ნაგებობა №3-ის (ფართით 30 კვ.მ.), შენობა-ნაგებობა №8-ის (ფართით 28.89 კვ.მ.), შენობა-ნაგებობა №4-ის (ფართით 69.53 კვ.მ. (მათ შორის სარდაფი 11.46 კვ.მ., I სართულზე 58.07 კვ.მ.)), შენობა-ნაგებობა №5-ის (ფართით 21.01 კვ.მ.), შენობა-ნაგებობა №9-ის (ფართით 3.47 კვ.მ.), შენობა-ნაგებობა №1-ის (ფართით 2.09 კვ.მ.), შენობა-ნაგებობა №7-ის (ფართით 29.37 კვ.მ.) და შენობა-ნაგებობა №6-ის (ფართით 33.81 კვ.მ.)  (საკადასტრო კოდით: №01.14.07.008.012) პირდაპირი განკარგვის ფორმით  გადაცემისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე 

განკარგულება N130. ქ.თბილისში, კახეთის გზატკეცილსა და შერვაშიძის ქუჩას შორის მდებარე 900 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: №01.17.08.075.025), ქ.თბილისში, საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქუჩაზე მდებარე 1817 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: №01.19.20.001.108), ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კილომეტრზე მდებარე 1367 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: №01.72.14.007.615), ქ.თბილისში, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი  გზის მიმდებარედ 2173 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: №01.10.11.001.168), ქ.თბილისში, წურწუმიასა და ნ.ირბახის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებული 1000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: №01.17.01.050.017) შპს "კაზ ფროფერთი მენეჯმენტ ისთ"-ისთვის (ს/კ.: 404520363) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე