+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სამდივნო
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრის ცვლილების პროექტი
ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომის ოქმები
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრის ცვლილების პროექტი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრის ცვლილების პროექტი

 

  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 26 ოქტომბრის  N12-032030086-03 წერილის მიხედვით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს მიმართა შპს "პრიმერა გოლფ ენდ რეზიდენსმა" და აღნიშნა, რომ  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების ეროვნულ სააგენტოსა და შპს „პრიმერა გოლფ ენდ რეზიდენცს“ შორის 2014 წლის 25 დეკემბერს დაიდო ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც, კომპანიამ შეიძინა გარდაბანში, სოფელ თელეთში მდებარე, სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული, არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების 3311127.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთი მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობით - 78 კვ.მ.

  კომპანია აღნიშნავს, რომ ნასყიდობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიწის ნაკვეთი მდებარეობდა გარდაბნის მუნიციპალიტეტ სოფელ თელეთში, თუმცა მოგვიანებით გაირკვა, რომ მისი ნაწილი გადადის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, რაც წარმოდგენილი წერილის თანახმად, ბევრ სირთულესთან არის დაკავშირებული, მათ შორის, კომუნიკაციის პროვაიდერებთან ურთიერთობის, მშენებლობის ნებართვების მოპოვებისა თუ მიწის გადასახადის ადმინისტრირების კუთხით.

  შპს „პრიმერა გოლფ ენდ რეზიდენცის“ მოთხოვნაა, ხსენებული გარემოებების გათვალისწინებით, დაკორექტირდეს შესაბამისი მუნიციპალიტეტების საზღვრები იმგვარად, რომ ზემოაღნიშნული მიწის ნაკვეთი მოექცეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში.

  2020 წლის 20 ოქტომბერს ქონების მართვის სააგენტოში კომპანიის მიერ წარდგენილი იქნა N10/01202942714-01 განცხადება და მასზე თანდართული კორექტირებული ელექტრონული რუკა, რომლის თანახმადაც დაკორექტირდა მონაცემები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრის შესაცვლელი ფართი შეადგენს 2,341,500 კვ.მ-ს.( იხ.დანართი)

  ზემოაღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მიიჩნევს, რომ უნდა აღმოიფხვრას უზუსტობა და განხორციელდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საზღვრების შეცვლა წარმოდგენილი კორექტირებული რუკის შესაბამისად, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

  დაინტერესებულ პირებს, მ/წლის 3 დეკემბრამდე ზემოაღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრებების წარმოდგენა შეუძლიათ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში თავისუფლების N2, ტელ: 032 2 98 60 16, ასევე შესაძლებელი მოსაზრებების წარმოდგენა  ელ.ფოსტაზე - tatia.barakadze@gmail.com; და იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის  Facebook გვერდზე.

 

დანართი

 

LiveZilla Live Chat Software